9
Saulo ruhuöáquiëʼ queëʼ Cristo
Niʼ ruzenëʼ bach Saulo nupa taʼyéajlëʼ Xanruʼ, gúʼunnëʼ gútiëʼ légaquiëʼ. Para gunëʼ caní bidxinëʼ lahuëʼ bixúz lo, en gunábinëʼ lëʼ tu guichi unná bëʼ, le tsöjuʼë lógaquiëʼ bönniʼ unná bëʼ quégaca yuʼu gapa tuʼdubëʼ bönniʼ judío, en tuʼsëdëʼ queëʼ Dios lu yödzö Damasco, ateʼ channö utsöjxáquiëʼ yuguʼ bönniʼ, en nigula taʼyéajlëʼë Jesús niʼ, gaca ichë́ʼë légaquiëʼ nadzúngaquiëʼ lu yödzö Jerusalén. Tsanni niʼ yúʼugaquiëʼ nöza Saulo, en nupa nacuáʼlen lëʼ, söjáquiëʼ, en cateʼ chizóa ilaʼdxinëʼ Damasco, tsálidoʼos buzeniʼdaʼ tu beníʼ zaʼ lúzxiba, le buzeníʼ ga niʼ söjáquiëʼ. Níʼirö gudzöʼë Saulo lu yu, en biyönnëʼ chiʼi Nu rë lëʼ:
—Saulo, Saulo, ¿bizx que ribía ládxuʼu nedaʼ?
Saulo gunábinëʼ Lëʼ, gunnë́ʼ:
—¿Nuzxi liʼ, Xan?
Lëʼ gunnë́ʼ:
—Nedaʼ Jesús, Nu ribía ládxuʼu. Run ziʼ cuinuʼ, ridáʼbaguʼu nedaʼ. Raca quiuʼ ca naʼ raca queë́baʼ bëdxi, run ziʼ cuinbaʼ richéguʼbaʼ yaga tuchiʼ túndëʼë-baʼ ziʼ.
Níʼirö Saulo guzxízidëʼë, gúdxinëʼ, en gunnë́ʼ:
—Xan, ¿bizxi rë́ʼënuʼ gunaʼ?
Xanruʼ gudxëʼ lëʼ:
—Guyasa, en guyáz lu yödzö, ateʼ niʼ isö́l-laʼa quiuʼ nu guíë liʼ le ral-laʼ gunuʼ.
Guládxinëʼ yuguʼ bönniʼ naʼ söjácalenëʼ Saulo, tuʼ bilaʼyönnëʼ chiʼi naʼ, sal-laʼ cuntu nu bilaʼléʼenëʼ. Níʼirö böasëʼ Saulo luyú, en cateʼ guxáʼ guiö́j lahuëʼ, bitiʼ caʼ riléʼenëʼ. Que lë ni naʼ gulaʼguélëʼë nëʼë, en gulaʼchë́ʼë lëʼ Damasco. Guzóëʼ niʼ tsonna dza nachul-la lahuëʼ, en bitiʼ bi güíʼi gudahuëʼ.
10 Zoëʼ caʼ Ananías, bönniʼ réajlëʼë Cristo, yödzö Damasco, ateʼ Xanruʼ buluíʼi lahuëʼ ga zoëʼ ca tu lu yëla bë́chigal, en gudxëʼ lëʼ:
—Ananías.
Lëʼ bubiʼë didzaʼ, gunnë́ʼ:
—Ni zoaʼ, Xan.
11 Xanruʼ gudxëʼ lëʼ:
—Guyasa, en guyéaj ga naca laʼ nöza naʼ nazíʼi le Nöza Li, ateʼ lu yuʼu lidxëʼ Judas gunaba didzaʼ queëʼ Saulo, bönniʼ Tarso. Lu yuʼu naʼ rulidzëʼ Dios. 12 Chibiléʼenëʼ tu bönniʼ ca tu lu yëla bë́chigal zëʼë tsáziëʼ ga zoëʼ, lëʼ Ananías, en ixóa nëʼë lëʼ para huöálaj guiö́j lahuëʼ.
13 Níʼirö bubiʼë didzaʼ Ananías, rëʼ Lëʼ:
—Xan, zián nupa chibuluʼsiyö́nnëʼ nedaʼ ca runëʼ bönniʼ ni, zián le naca döʼ nuʼë le benëʼ quégaca bönachi taʼyéajlëʼ Liʼ, nacuáʼ Jerusalén. 14 Zëʼë caʼ ni, dë lu nëʼë uláz quégaquiëʼ bixúz unná bëʼ sönëʼ yúguʼtë nupa tuʼlidza Dios len Loʼ Liʼ.
15 Níʼirö Xanruʼ rëʼ Ananías naʼ, rnnëʼ:
—Guyéaj, tuʼ gurö́ cazaʼ nedaʼ bönniʼ ni para gunëʼ libán ca naca quiaʼ lógaca bönachi izáʼa, en lógaquiëʼ bönniʼ taʼnná béʼenëʼ légaquiëʼ, encaʼ lógaca bönachi Israel. 16 Uluíʼidaʼ lëʼ le zián le quiʼi sáquëʼë uláz quiaʼ nedaʼ, gunëʼ xichinaʼ.
17 Níʼirö guyijëʼ Ananías niʼ, ateʼ guyáziëʼ yuʼu, en guxóa nëʼë Saulo, ateʼ rëʼ lëʼ:
—Böchaʼa Saulo, Xanruʼ Jesús, Nu naʼ buluíʼi lahui laʼ nöza ga niʼ zoʼo, gusö́l-lëʼë nedaʼ para huöálaj guiö́j loʼ, en idisóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi liʼ.
18 Laʼ níʼisö gulaʼguínnaj le naca ca xilácubaʼ böla lu guiö́j lahuëʼ, ateʼ laʼ böáljatë guiö́j lahuëʼ. Níʼirö guyasëʼ Saulo, en bidilëʼ nisa. 19 Gudödi niʼ gudahuëʼ, en böáca ládxëʼë. Ca chopa tsonna dza guzóalenëʼ yuguʼ bönniʼ taʼyéajlëʼë Cristo nacuʼë Damasco.
Runëʼ libán Saulo lu yödzö Damasco
20 Laʼ gusí lotëʼ Saulo runëʼ libán queëʼ Cristo gapa naca lu yuʼu ga tuʼdubëʼ bönniʼ judío, en tuʼsëdëʼ queëʼ Dios, rnnëʼ:
—Jesús náquiëʼ Zxíʼini cazëʼ Dios.
21 Buluʼbáninëʼ yúguʼtë bönniʼ niʼ taʼyönnëʼ lëʼ, taʼnnë́ʼ:
—¿Naruʼ calëga bönniʼ ni bönniʼ naʼ busunítiëʼ nupa nacuáʼ Jerusalén, en tuʼlidza Dios lu Lëʼ Jesús? Para gunëʼ caní bidëʼ caʼ ni para ichë́ʼë légaquiëʼ nadzúngaquiëʼ lógaquiëʼ bixúz unná bëʼ.
22 Bidíparö ládxëʼë Saulo, en benëʼ ga gulaʼböʼë böniga bönniʼ judío nacuʼë Damasco, tuʼ buluíʼinëʼ légaquiëʼ Jesús naca cazëʼ Cristo, bönniʼ naʼ tunëʼ löza idinná béʼenëʼ légaquiëʼ.
Rulë́ʼ Saulo lu náʼagaquiëʼ bönniʼ judío
23 Cateʼ chigudödi zián dza, gulún xtídzaʼgaquiëʼ bönniʼ judío nacuʼë niʼ ilútiëʼ Saulo. 24 Rëla, en të dza gulaʼbö́ʼ nísiëʼ yuguʼ bönniʼ judío ga nu ridödi lu zöʼö run chiʼi yödzö naʼ para ilútiëʼ lëʼ, pero gúquibeʼenëʼ Saulo le të́ʼënnëʼ ilunëʼ queëʼ. 25 Níʼirö yuguʼ bönniʼ taʼyéajlëʼë Cristo gulaʼguélëʼë Saulo chiʼi dzö́ʼölö, ateʼ gulaʼguʼë lëʼ tu lu gaʼböra zxön nagaʼ du, en buluʼzötjëʼ lëʼ níʼilö lu zöʼö run chiʼi yödzö naʼ.
Rudxinëʼ Saulo Jerusalén
26 Cateʼ budxinëʼ Saulo Jerusalén, gúʼunnëʼ tsöjenëʼ tsözxö́n bönniʼ niʼ taʼyéajlëʼë Cristo, pero yúguʼtëʼ guládxinëʼ lëʼ, tuʼ cabí téquinëʼ réajlëʼë Saulo naʼ Cristo. 27 Níʼirö bönniʼ naʼ lëʼ Bernabé gudélëʼë Saulo, en guchë́ʼë lëʼ ga naʼ nacuʼë bönniʼ gubáz nasö́l-lëʼë Cristo. Busiyönnëʼ légaquiëʼ ca naʼ guca queëʼ Saulo, biléʼenëʼ Xanruʼ laʼ nöza, ateʼ Xanruʼ caz bë́ʼlenëʼ lëʼ didzaʼ, en ca naʼ benëʼ Saulo lu yödzö Damasco, len yöl-laʼ rugu ladxiʼ benëʼ libán ca naca queëʼ Jesús. 28 Níʼirö Saulo guzóalenëʼ légaquiëʼ lu yödzö Jerusalén, ateʼ gudálenëʼ légaquiëʼ tsözxö́n. 29 Lu yöl-laʼ rugu ladxiʼ benëʼ libán Saulo ca naca queëʼ Xanruʼ, en gudíl-lalenëʼ didzaʼ bönniʼ judío tuʼë didzaʼ griego, ateʼ légaquiëʼ gulaʼzóa gulaʼböʼë ilútiëʼ lëʼ. 30 Cateʼ guléquibeʼenëʼ bö́chiʼruʼ taʼyéajlëʼë Cristo lë ni, gulaʼchë́ʼë Saulo lu yödzö Cesarea, ateʼ gulaʼsö́l-lëʼë lëʼ yödzö Tarso, le naca ladzëʼ Saulo.
31 Níʼirö guca tsahuiʼ quégaca yúguʼtë cöʼ bönachi queëʼ Cristo, nacuáʼ idú luyú Judea, en luyú Galilea, en luyú Samaria, ateʼ bilaʼdipa ládxiʼgaquiëʼ. Gulaʼcuʼë lu yöl-laʼ radxi quégaquiëʼ Xanruʼ, ateʼ gulaʼyanëʼ tuʼ gúcalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi légaquiëʼ.
Pedro ruúnëʼ tu bönniʼ lëʼ Eneas
32 Iaʼtú le guca, cateʼ Pedro yöjyúëʼ yuguʼ bö́chiʼruʼ, bidxinëʼ ga nacuʼë bönniʼ taʼyéajlëʼë Jesús lu yödzö Lida. 33 Yöjxáquiëʼ tu bönniʼ niʼ lëʼ Eneas, chiguca xunuʼ iz dëʼ réʼenëʼ, nacúʼuniëʼ bin. 34 Pedro gudxëʼ lëʼ:
—Eneas, Jesucristo ruúnëʼ liʼ. Guyasa, en butubi xtoʼo.
Laʼ guyásatëʼ Eneas naʼ. 35 Yúguʼtë nupa nacuáʼ yödzö Lida, en yödzö Sarón bilaʼléʼe lëʼ, ateʼ buluʼhuöáca queëʼ Xanruʼ, tuʼ chitaʼyéajlëʼ Lëʼ.
Rátinu Dorcas, en rubannu
36 Iaʼstú le guca, lu yödzö Jope zóanu tu nigula réajlëʼënu Cristo, lënu Tabita, en ca naca didzaʼ griego lënu Dorcas. Bennu nigula ni zián le nácagaca dxiʼa le tácalen bönachi yechiʼ. 37 Le guca dza niʼ, güíʼinu Dorcas naʼ, en gútinu. Gudödi gulaʼguíbinu lënu, gulaʼguíxjëʼ-nu tu lu yuʼu ga naca buropi cuía. 38 Tuʼ dë yödzö Lida gálaʼsö ga naʼ dë yödzö Jope, ga naʼ zoëʼ Pedro, bilaʼyönnëʼ bönniʼ Jope naʼ taʼyéajlëʼë Cristo zoëʼ Pedro niʼ, ateʼ que lë ni naʼ gulaʼsö́l-lëʼë chopëʼ bönniʼ ga naʼ zoëʼ, ateʼ gulátaʼyuëʼ lahuëʼ, tëʼ lëʼ:
—Bitiʼ tsenuʼ guíduʼ queë́tuʼ.
39 Níʼirö laʼ guyásatëʼ Pedro, saʼyéajlenëʼ légaquiëʼ. Cateʼ bidxinëʼ niʼ, laʼ gulaʼchëʼtëʼ lëʼ ga naca lu yuʼu ga dënu nigula nati naʼ. Níʼirö yuguʼ nigula uzëbi buluʼdúbinu gásibiʼilëʼ, taʼbö́dxinu, en tuʼluíʼinu lëʼ lariʼ quégaquiëʼ bönniʼ, en nigula, yuguʼ le bennu Dorcas cateʼ niʼ zóalennu légacanu. 40 Níʼirö Pedro bubéajëʼ níʼilö yúguʼtë nupa nacuáʼ niʼ, ateʼ buzóa zxibëʼ, rulidzëʼ Dios. Níʼirö buécjëʼ ga dënu Dorcas naʼ, gunnë́ʼ:
—Tabita, guyasa.
Laʼ buxaʼtë guiö́j lonu Dorcas. Cateʼ biléʼenu-nëʼ Pedro, laʼ guyástënu, gurö́ʼönu. 41 Gudélëʼë Pedro náʼanu, en buchisëʼ-nu. Níʼirö bulidzëʼ bönniʼ naʼ taʼyéajlëʼë Jesús, len yuguʼ nigula uzëbi naʼ, ateʼ busudxinëʼ Dorcas naʼ lógaquiëʼ, nabannu. 42 Ca guca lë ni guzë́ didzaʼ idú lu yödzö Jope, ateʼ gulaʼyéajlëʼ bönachi zián Xanruʼ Jesús. 43 Bugáʼanëʼ Pedro yödzö Jope naʼ zián dza lu yuʼu lidxëʼ Simón, bönniʼ runëʼ tsahuiʼ guídi zxa bëdxi.