8
Saulo ribía ládxëʼë bönachi queëʼ Cristo
1-3 Saulo benëʼ tsözxö́n yuguʼ bönniʼ niʼ gulútiëʼ Esteban.
Laʼ níʼisö yuguʼ bönniʼ taʼyéaj ládxiʼgaquiëʼ Dios guluáʼagaquiëʼ Esteban, ateʼ yöjcáchiʼgaquiëʼ lëʼ. Gulaʼbö́dxidëʼë niʼa queëʼ.
Dza naʼ yuguʼ bönniʼ judío cabí taʼyéajlëʼë Cristo gulaʼbía ládxiʼdaʼgaquiëʼ bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ Jerusalén. Lëscaʼ Saulo gudxía ládxëʼë bönachi queëʼ Cristo. Guyáziëʼ gapa naca lu yuʼu quégaquiëʼ, ateʼ guzxönëʼ yuguʼ bönniʼ, en nigula, ateʼ guluʼë légaquiëʼ lidxi guíë.
Níʼirö gulásilasi iaʼlátiʼsö cabí bidáchigaca yúguʼtë bönachi queëʼ Cristo idú luyú Judea, en luyú Samaria, ateʼ légacasëʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo buluʼgáʼanëʼ Jerusalén.
Raca libán que didzaʼ dxiʼa luyú Samaria
Yuguʼ bönniʼ naʼ gulásilasiëʼ yöjáquiëʼ yúguʼtë lataj, ateʼ gulunëʼ libán que didzaʼ dxiʼa. Níʼirö Felipe, tu bönniʼ dzáguiëʼ nupa naʼ gulásilasi, guyijëʼ luyú Samaria, ateʼ benëʼ libán niʼ ca naca queëʼ Cristo. Buluʼdubëʼ yuguʼ bönniʼ niʼ, ateʼ idú ládxiʼgaquiëʼ buluʼzë́ nágagaquiëʼ didzaʼ ruʼë Felipe naʼ, tuʼ bilaʼyönnëʼ xtídzëʼë, en bilaʼléʼenëʼ yuguʼ le taca bëʼ runëʼ. Caní guca, tuʼ benëʼ ga buluʼrúaj zián böʼ xihuiʼ yúʼugaca bönachi, taʼbö́dxiʼa zidzaj, ateʼ buluʼhuöáca zián nupa teʼe huëʼ nacúʼuni bin, en nupa bitiʼ guca sáʼgaca. Caní guca, buluʼdzeja bönachi yödzö niʼ.
Zoëʼ Simón, tu bönniʼ zíʼalö gúquiëʼ bönniʼ udzáʼ unë́ yaʼa lu yödzö naʼ, bönniʼ guzxíʼ yéʼenëʼ bönachi Samaria naʼ, gunnë́ʼ lë cazëʼ náquiëʼ bönniʼ nayë́pisëtërëʼ. 10 Yúguʼtë bönachi buluʼzëdaʼ nágagaca bönniʼ ni, ga riguelaʼ yuguʼ bönniʼ cáʼasö ga ridxintë yuguʼ bönniʼ lo, gulaʼnnë́ʼ: “Bönniʼ ni dë lu nëʼë yöl-laʼ huáca zxön queëʼ Dios.” 11 Caní guca, gulunëʼ lëʼ bal, tuʼ xidzé nazíʼ yéʼenëʼ légaquiëʼ len yöl-laʼ gudzáʼ unë́ yaʼa queëʼ.
12 Cateʼ gulaʼyéajlëʼë libán runëʼ Felipe que didzaʼ dxiʼa ca rinná bëʼë Dios, en ca naca queëʼ Jesucristo, níʼirö gulaʼdilëʼ nisa, bönniʼ, en nigula. 13 Níʼirö guyéajlëʼë caʼ Simón naʼ, en bidilëʼ nisa, ateʼ gudálenticaʼsëʼ tsözxö́n Felipe naʼ. Cateʼ biléʼenëʼ yuguʼ yöl-laʼ huáca zxön, en yuguʼ le taca bëʼ runëʼ Felipe, bubáninëʼ Simón naʼ.
14 Cateʼ yuguʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo nacuʼë Jerusalén bilaʼyönnëʼ ca guca lë ni, chinazíʼ lu náʼagaca bönachi luyú Samaria xtídzëʼë Dios, níʼirö gulaʼsö́l-lëʼë Pedro, en Juan niʼ. 15 Cateʼ Pedro, en Juan naʼ bilaʼdxinëʼ niʼ, buluʼlidzëʼ Dios uláz quégaca bönachi niʼ taʼyéajlëʼ Cristo para idisóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi léguequi. 16 Ga bidxintë dza naʼ, bitiʼ ridxíninëʼ Dios Böʼ Láʼayi quégaquiëʼ. Nadílagacasëʼ nisa para ilácagaquiëʼ tuz len Xanruʼ Jesús. 17 Níʼirö Pedro, en Juan naʼ, gulaʼxóa náʼagaquiëʼ bönachi Samaria naʼ. Buluʼlidzëʼ Dios, ateʼ bidisóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi légaquiëʼ.
18 Cateʼ biléʼenëʼ Simón, bönniʼ udzáʼ naʼ, le guca cateʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo gulaʼxóa náʼagaquiëʼ bönachi niʼ, bidisóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi légaquiëʼ, gúʼunnëʼ quizxjëʼ légaquiëʼ dumí, 19 ateʼ rëʼ légaquiëʼ:
—Benna caʼ yöl-laʼ huáca ni quiaʼ, para cateʼ ixóa naʼa nútiʼtës bönachi, idisóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi nu naʼ.
20 Níʼirö Pedro gudxëʼ lëʼ, rnnëʼ:
—Initi dumí quiuʼ tsözxö́n len liʼ, tuʼ réquinuʼ len dumí idéliʼnuʼ yöl-laʼ huáca queëʼ Dios. 21 Bitiʼ nacuʼ bachi gútsuʼu lë ni, tuʼ dxía le naca ruáʼ döʼ icja ládxiʼdoʼo lahuëʼ Dios. 22 Bubíʼi ládxiʼ ca naca huiáʼ döʼ ni runuʼ, en gútaʼyu lahuëʼ Dios, nadxi caʼ uniti lahuëʼ liʼ ca naca lë ni rizáʼ ládxuʼu. 23 Réquibeʼedaʼ nabáguʼu xíguiaʼ, en nadzunuʼ lu yalaj que tuʼ xihuiʼ.
24 Níʼirö bubiʼë didzaʼ Simón naʼ, rëʼ légaquiëʼ:
—Buliʼlídzëʼ Dios, gátaʼyuliʼ lahuëʼ Xanruʼ niʼa quiaʼ nedaʼ para cabí gaca quiaʼ nitú lë naʼ chigunnáliʼ.
25 Cateʼ Pedro, en Juan naʼ budxi gulunëʼ ba nalí queëʼ Cristo lu yödzö niʼ, en buluʼsiyönnëʼ légaquiëʼ xtídzëʼë Dios, gulunëʼ caʼ libán que didzaʼ dxiʼa yuguʼ lu ládzagaquiëʼ bönniʼ Samaria, ateʼ gudödi niʼ yöjhuö́jgaquiëʼ Jerusalén.
Felipe, en tu bönniʼ Etiopía
26 Níʼirö tu gubáz láʼayi queëʼ Xanruʼ bë́ʼlenëʼ Felipe didzaʼ, en gudxëʼ lëʼ:
—Guyasa, en guyéaj sacaʼ ga ridödi gubidza beoʼ ziaga. Idxinuʼ ga niʼ naláʼ nöza zeaj Jerusalén zéajtë yödzö Gaza, nöza naʼ ridödi lu lataj cáʼasö.
27 Níʼirö guyuʼë nöza Felipe naʼ, saʼyéajëʼ. Laʼ nöza niʼ yöjtságuiëʼ tu bönniʼ Etiopía, náquiëʼ bönniʼ huödx. Luyú Etiopía náquiëʼ bönniʼ huen dxin lo queë́nu Candace, nigula naʼ rinná béʼenu bönachi Etiopía naʼ, en yuʼu lu nëʼë yúguʼtë yöl-laʼ tsahuiʼ queë́nu dzöʼö lídxinu. Guyijëʼ Jerusalén bönniʼ ni para guyéaj ládxëʼë Dios. 28 Naʼa, söhuö́jëʼ ladzëʼ, röʼë lu carreta queëʼ, en rulabëʼ le nazúaj lu guichi ca gunnë́ʼ Isaías, bönniʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios. 29 Níʼirö Dios Böʼ Láʼayi gudxëʼ Felipe naʼ:
—Gubígaʼ ga zeaj carreta naʼ, en guyéajlen le.
30 Cateʼ chigubíguëʼë Felipe niʼ, biyönnëʼ ruʼë didzaʼ bönniʼ huödx naʼ, rulabëʼ le nazúaj lu guichi ca gunnë́ʼ Isaías, ateʼ gudxëʼ lëʼ:
—¿Naruʼ réajniʼinuʼ lë naʼ rulabuʼ?
31 Bubiʼë didzaʼ bönniʼ Etiopía naʼ, gunnë́ʼ:
—¿Nacxi gaca tséajniʼidaʼ channö cuntu nu zoa uzéajniʼi nedaʼ?
Níʼirö gútaʼyuëʼ lahuëʼ Felipe cuenëʼ, en cö́ʼlenëʼ lëʼ tsözxö́n lu carreta naʼ.
32 Lë naʼ nazúaj lu guichi rulabëʼ, rnna caní:
Ca böʼcuʼ zxílaʼdoʼ,
gulaʼchë́ʼë Lëʼ para ilútiëʼ Lëʼ,
en ca böʼcuʼ zxílaʼdoʼ,
bitiʼ rnnëbaʼ cateʼ nu richugu lítsaʼbaʼ,
caʼ benëʼ Lëʼ, bitiʼ gusalaj ruʼë bi innë́ʼ.
33 Buluʼcáʼanëʼ Lëʼ cáʼasö,
en bitiʼ guluʼë lataj nu uchiʼa usörö́ Lëʼ.
¿Nuzxi caz gaca inözi xíguiaʼ nabágaʼgaca bönachi uládz queëʼ?
Laʼ légacasëʼ gulútiëʼ Lëʼ.
34 Bönniʼ huödx naʼ gunábinëʼ Felipe, rëʼ lëʼ:
—Rátaʼyuaʼ loʼ quíxjöiʼinuʼ nedaʼ. ¿Nuzxi que gunnë́ʼ caní bönniʼ naʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios? ¿Naruʼ queë cazëʼ, o que nu yúbölö?
35 Níʼirö laʼ didzaʼ nisö buguélëʼë Felipe, en busiyönnëʼ lëʼ didzaʼ dxiʼa ca naca queëʼ Jesús. 36 Cateʼ niʼ yúʼugaquiëʼ nöza söjáquiëʼ, bilaʼdxinëʼ ga dë nisa, ateʼ bönniʼ huödx naʼ rëʼ Felipe, rnnëʼ:
—Buyútsöcaʼ. Ni dë nisa. ¿Naruʼ huácatsö idilaʼ nisa?
37 Felipe gudxëʼ lëʼ:
—Channö réajlëʼu idú ládxuʼu, huáca idiluʼ nisa.
Lëʼ bubiʼë didzaʼ, rnnëʼ:
—Réajlëʼa Jesucristo, náquiëʼ Zxíʼinëʼ Dios.
38 Níʼirö benëʼ ga guzóa dxisö carreta queëʼ naʼ, ateʼ buluʼhuötjëʼ irópatëʼ, yöjtsázagaquiëʼ lu nisa. Níʼirö Felipe buquilëʼ bönniʼ huödx naʼ nisa. 39 Cateʼ buluʼrúajëʼ lu nisa, Dios Böʼ Láʼayi buchë́ʼë Felipe, ateʼ bönniʼ huödx naʼ bítiʼrö biléʼenëʼ lëʼ. Níʼirö buguélëʼë xinözëʼ, söhuö́jëʼ rudzéjanëʼ. 40 Cateʼ chiréquibeʼenëʼ Felipe, zoëʼ lu yödzö Azoto. Gudödëʼ yúguʼtë yödzö niʼ, ateʼ benëʼ libán que didzaʼ dxiʼa, ga bidxintëʼ yödzö Cesarea.