2
Dios Böʼ Láʼayi ridisóalenëʼ légaquiëʼ
Cateʼ chibidxín dza Pentecostés, nudúbigaquiëʼ tsözxö́n yúguʼtë bönniʼ taʼyéajlëʼë Cristo. Tsálidoʼos biyö́n bö le birúaj lúzxiba, le biyö́n ca riyö́n cateʼ recja böʼ budunuʼ, ateʼ biyö́n idútë lu yuʼu ga naʼ rö́ʼögaquiëʼ. Buluʼluíʼi lahui yuguʼ bululu guíʼdoʼ lu böʼös lógaquiëʼ, ateʼ gulaʼguísi que queë́gaquiëʼ. Bidisóalengaca tu tuëʼ. Caní guca, Dios Böʼ Láʼayi bidisóalenëʼ yúguʼtëʼ, ateʼ gulaʼsí lógaquiëʼ tuʼë didzaʼ yúbölö, tsca naca le bëʼë Dios Böʼ Láʼayi que queëʼ guʼë didzaʼ yúbölö naʼ.
Nacuʼë zián bönniʼ judío yödzö Jerusalén dza naʼ, nácagaquiëʼ bönniʼ taʼyéaj ládxiʼgaquiëʼ Dios, en záʼgaquiëʼ narúajgaquiëʼ yúguʼtë yödzö idútë yödzölió ni. Cateʼ bilaʼyönnëʼ bö naʼ, buluʼdubëʼ bönniʼ zián, ateʼ gulaʼbö́ʼë böniga, tuʼ bilaʼyönnëʼ, ca naca xtídzaʼgaquiëʼ que queë́gaquiëʼ, tuʼë didzaʼ bönniʼ naʼ taʼyéajlëʼë Cristo. Gulaʼnáʼ badxëʼ yúguʼtëʼ, en buluʼbáninë, taʼnnë́ʼ:
—Buliʼyútsöcaʼ. ¿Naruʼ calëga bönniʼ Galilea yúguʼtë bönniʼ ni tuʼë didzaʼ? ¿Nacxi caz naca riyö́niruʼ tuʼë xtídzaʼruʼ ca naca didzaʼ ruíʼiruʼ tu turuʼ? Rëʼu ni nácaruʼ bönniʼ zián yödzö, bönniʼ narúajgaquiëʼ
luyú Partia, en luyú Media, en luyú Elam,
en luyú Mesopotamia, en luyú Judea, en luyú Capadocia,
en luyú Ponto, en luyú Asia,
10 en luyú Frigia, en luyú Panfilia, en luyú Egipto,
en luyú Africa, ga nácarö ziʼtuʼ ga dë luyú Cirene.
’Lëscaʼ nacuʼë bönniʼ yödzö Roma ni. Bal-lëʼ nácagaquiëʼ bönniʼ judío, en iaʼbal-lëʼ nazíʼ lu náʼagaquiëʼ le taʼyéajlëʼë bönniʼ judío Dios. 11 Lëscaʼ nacuʼë ni yuguʼ bönniʼ narúajgaquiëʼ Creta, en luyú Arabia. Riyö́niruʼ tuʼë didzaʼ ruíʼiruʼ que queë́ruʼ, ateʼ taʼguíxjöʼë yuguʼ le zxön benëʼ Dios, le tun ga rubániruʼ.
12 Caní guca, buluʼbáninë yúguʼtëʼ, en gulaʼbö́ʼë böniga. Gulë́ luzáʼagaquiëʼ tuëʼ iaʼtúëʼ, taʼnnë́ʼ:
—¿Bizxi caz lë ni?
13 Buluʼtitjëʼ bal-lëʼ, taʼnnë́ʼ:
—¡Taʼzúdxinëʼ!
Libán benëʼ Pedro lógaca bönachi zián
14 Níʼirö Pedro guzuílenëʼ iaʼchinéajëʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo, ateʼ gusí lahuëʼ ruʼë zidzaj didzaʼ, rëʼ légaquiëʼ:
—¡Libíʼiliʼ, bönniʼ Judea, en yúguʼtëliʼ nacuáʼaliʼ yödzö Jerusalén! ¡Lë ni ral-laʼ inö́ziliʼ! ¡Buliʼzë́ nágaliʼ le guíaʼ libíʼiliʼ! 15 Netuʼ ni bitiʼ rizúdxituʼ ca naʼ réquiliʼ libíʼiliʼ, tuʼ ni zóaruʼ siʼ galaʼ xsila, ateʼ cuntu nu rizudxi hora caní. 16 Lë ni naca le gunnë́ʼ Joel, bönniʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, gunnë́ʼ:
17 Caní rnnëʼ Dios: Lë ni le gaca dza tsöjsétëgaca.
Isö́l-laʼa Böʼ Láʼayi quiaʼ, tsöjsóalenëʼ yúguʼtë bönachi.
Zxíʼiniliʼ, bönniʼ, en nigula, iluíʼibiʼ didzaʼ uláz quiaʼ nedaʼ.
Yuguʼ biʼi raʼbán ilaʼléʼebiʼ le uluʼa lahui,
ateʼ yuguʼ bönniʼ gula ilaʼnenëʼ yëla.
18 Cateʼ idxín dza niʼ quísiaʼ Böʼ Láʼayi quiaʼ,
tsöjsóalenëʼ huen dxin quiaʼ, bönniʼ, en nigula,
ateʼ iluʼë didzaʼ uláz quiaʼ nedaʼ.
19 Uluʼa lahui lúzxiba xitsáʼ le ilún ga uluʼbani bönachi,
ateʼ yödzölió uluʼa lahui le ilaca bëʼ,
rön, en guíʼ, en dzön ca böaj.
20 Ichul-la gubidza, ateʼ gaca beoʼ xiná ca naca rön.
Caní gaca cateʼ idxín dza niʼ chibuluʼë Dios.
Gaca dza niʼ le catu caz riléʼeruʼ.
21 Uluʼlágaca yúguʼtë nupa niʼ uluʼlidza Lëʼ Xanruʼ,
lu yöl-laʼ réajlëʼ quéguequi Lëʼ.
22 ’Buliʼzë́ nágaliʼ lë ni guíaʼ libíʼiliʼ, bönachi Israel. Dios caz benëʼ bal Jesús, bönniʼ Nazaret ga zóaliʼ. Dios bëʼë Lëʼ lataj benëʼ le tun ga rubániruʼ, yuguʼ yöl-laʼ huáca, en le taca bëʼ. Yúguʼtë lë naʼ benëʼ Dios lu nëʼë Jesús, ca naʼ chinö́z quéziliʼ. 23 Lëscaʼ caní, Dios bëʼë lataj nu budödi Jesús lu náʼaliʼ. Caní guca, ca naʼ chigunná ládxëʼë Dios gunëʼ, en ca naca le chibucözëʼ dza niʼte. Libíʼi cázaliʼ guzxönliʼ-nëʼ Jesús, en bë́tiliʼ-nëʼ lu náʼagaquiëʼ yuguʼ bönniʼ tuáʼ döʼ, bönniʼ gulútiëʼ Lëʼ cateʼ niʼ buluʼdáʼgaquiëʼ Lëʼ lëʼe yaga cruz. 24 Níʼirö Dios caz busubanëʼ Jesús naʼ. Bubéajëʼ Lëʼ lu yöl-laʼ guti, tuʼ cabí guca ugáʼanëʼ tsaz lu yöl-laʼ guti naʼ. 25 Ca naca lë ni, bëʼë didzaʼ David uláz queëʼ Dios ca naca queëʼ Jesús, gunnë́ʼ:
Biléʼetiquiʼsidaʼ-nëʼ Xanruʼ, zoëʼ lahuaʼ.
Lëʼ zoëʼ cuita lëʼa ibëla, rizönëʼ nedaʼ,
para cabí gaca nu bi gun quiaʼ.
26 Que lë ni naʼ budzeja ládxaʼa,
ateʼ lu yöl-laʼ rudzeja quiaʼ bil-laʼ.
Que lë ni naʼ gunaʼ löza Lëʼ
cateʼ idxín dza gátiaʼ.
27 Xantuʼ Dios, nözdaʼ bitiʼ ucáʼanuʼ nedaʼ
lataj chul-la ga nacuáʼ nupa nátigaca.
Bitiʼ guʼu lataj initi idútë le nacaʼ.
Nacaʼ bönniʼ nadxíʼi quézinuʼ Liʼ.
28 Buzéajniʼinuʼ nedaʼ ca ral-laʼ gunaʼ
para idéliʼdaʼ yöl-laʼ naʼbán idú.
Gunuʼ ga udzéjadaʼ tuʼ zóalen cazuʼ nedaʼ.
29 ’Naʼa, libíʼiliʼ, bö́chaʼa. Naca bëʼ gútiëʼ xuz xtóʼoruʼ David, en bigáchëʼë yeru ba, ateʼ ba queëʼ naʼ dë ga zóaruʼ ga ridxintë naʼa dza. 30 David naʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, en gunö́zinëʼ benëʼ tsutsu Dios didzaʼ le guzxíʼ lu nëʼë queëʼ, gunëʼ ga galjëʼ Cristo ladaj diʼa dza queëʼ siʼ záʼgaca, ateʼ Cristo naʼ inná bëʼë xilatjëʼ David naʼ. 31 Tuʼ biléʼenëʼ David lë ni zíʼalö, bëʼë didzaʼ ca guca, bubanëʼ Cristo, en ca guca, bitiʼ bugáʼanëʼ lataj chul-la ga nacuáʼ nupa nátigaca, en bitiʼ guniti le naca cazëʼ. 32 Dios busubanëʼ Jesús lu yöl-laʼ guti, ateʼ ca guca lë ni yúguʼtëtuʼ runtuʼ ba nalí que. 33 Caní guca, len yöl-laʼ huáca queëʼ, Dios buchisëʼ Lëʼ xitsáʼ ga niʼ nácatërëʼ zxön. Naʼa, Cristo chigusö́l-lëʼë Dios Böʼ Láʼayi ni, ateʼ raca ca naʼ guzxíʼ lu nëʼë Dios gunëʼ lu nëʼë Cristo, ateʼ Dios Böʼ Láʼayi naʼ runëʼ yuguʼ lë ni riléʼeliʼ, en riyö́niliʼ. 34 Bitiʼ buëpëʼ David naʼ yehuaʼ yubá, pero lë cazëʼ David naʼ gunnë́ʼ:
Xanruʼ Dios gudxëʼ Xanaʼ:
Guröʼi cuita lëʼa ibëla ga naca lo
35 cateʼ gunraʼ ga uluʼzechu zxíbigaca nupa taʼdáʼbagaʼ Liʼ loʼ Liʼ.
36 ’Naʼa, bönachi Israel, ral-laʼ inö́ziliʼ le nácatë. Dios benëʼ ga náquiëʼ Lë cazëʼ Jesús ni Xanruʼ, en Bönniʼ Rusölá, bönniʼ naʼ budáʼaliʼ-nëʼ lëʼe yaga cruz.
37 Cateʼ yuguʼ bönniʼ niʼ bilaʼyönnëʼ lë ni, gulaʼböʼë böniga, ateʼ gulë́ʼ Pedro, en iaʼzícaʼrëʼ bönniʼ gubáz queëʼ Cristo, taʼnnë́ʼ:
—Bö́chiʼruʼ, ¿nacxi gúntsatuʼ?
38 Níʼirö Pedro gudxëʼ légaquiëʼ:
—Buliʼbíʼi ládxiʼliʼ, en guliʼdila nisa tu tuliʼ lu Lëʼ Jesucristo para uniti lahuëʼ Dios dul-laʼ nabágaʼliʼ, ateʼ Dios Böʼ Láʼayi idisóalenëʼ libíʼiliʼ, Nu naʼ isö́l-lëʼë Dios. 39 Queë́liʼ nequi le guzxíʼ lu nëʼë Dios, en quégaca zxíʼiniliʼ, encaʼ quégaca yúguʼtë bönachi izáʼa, yúguʼtë bönniʼ niʼ ulidzëʼ Xanruʼ Dios légaquiëʼ.
40 Yuguʼ didzaʼ ni, en iaʼbal-la zián didzaʼ benëʼ ba nalí Pedro, le guchíziëʼ icja nágagaquiëʼ, gunnë́ʼ:
—Guliʼgún ga uláliʼ, irúajliʼ ládjagaca bönachi tuáʼ döʼ nacuáʼ dza ni zóaruʼ naʼa.
41 Caní guca, gulaʼdila nisa nupa niʼ gulaʼzíʼ lu në́ʼeguequi didzaʼ naʼ bëʼë Pedro. Dza naʼ ca chi uruáʼ gayuáʼ bönachi gulún légaquiëʼ tuz. 42 Gulunëʼ yúguʼtëʼ idútë le buluʼsédinëʼ gubáz nasö́l-lëʼë Cristo légaquiëʼ. Guláquiëʼ tuz tuëʼ len iaʼtúëʼ, en gulahuëʼ tsözxö́n le rusáʼ ládxiʼruʼ ca gútiëʼ Jesús, ateʼ gulunëʼ tsözxö́n, buluʼlidzëʼ Dios.
Ca tun bönachi queëʼ Cristo
43 Gulunëʼ gubáz queëʼ Cristo zián le run ga rubániruʼ, en zián le taca bëʼ, pero guladxi gulaʼdzöbi iaʼzícaʼrö bönachi. 44 Yúguʼtë nupa naʼ taʼyéajlëʼ Cristo gulaca tuz, ateʼ buluʼún tuz yúguʼtë le dë quéguequi. 45 Cateʼ bilaʼléʼenëʼ taʼyadzaj nupa nútsaʼgaca ládjagaquiëʼ, níʼirö yuguʼ bönniʼ bi dë quégaquiëʼ gulútiʼë le, ateʼ gulaʼguísiëʼ dumí naʼ que queë́gaca nupa niʼ bi taʼyadzaj. 46 Buluʼdubëʼ tsözxö́n chila yudoʼ yuguʼ dza, ateʼ gulahuëʼ le rusáʼ ládxiʼruʼ ca gútiëʼ Xanruʼ. Caní gulunëʼ gapa naca lu yuʼu lídxigaquiëʼ. Gulahuëʼ tsözxö́n, ateʼ buluʼdzéjanëʼ, en gulaca idú ládxiʼgaquiëʼ. 47 Gulaʼguʼë Dios yöl-laʼ ba, ateʼ yúguʼtë bönachi gulún légaquiëʼ bal. Buzanëʼ Xanruʼ nupa tuʼdubi queëʼ, nupa naʼ tuʼlá tu tu dza.