3
Ruhuöáquiëʼ tu bönniʼ bitiʼ raca sëʼë
Tu dza niʼ gulaʼbenëʼ Pedro, en Juan, söjáquiëʼ tsözxö́n lu chila yudoʼ, cateʼ tuʼdubi bönachi tuʼlidza Dios niʼ, le naca idú ridödi xihuö́. Ga niʼ taʼdödëʼ zoëʼ tu bönniʼ bitiʼ raca sëʼë dza niʼte niʼ náquiëʼ bíʼidoʼ. Yuguʼ dza röjuáʼgaquiëʼ lëʼ niʼ, en taʼbéquiëʼ lëʼ raʼ yudoʼ ga nazíʼi le Raʼ Yuʼu Lachi, para inábinëʼ nu bi unö́dzjasö queëʼ ladaj nupa niʼ taʼyaza löʼa yudoʼ. Bönniʼ ni, cateʼ biléʼenëʼ Pedro, en Juan, söjáquiëʼ taʼyáziëʼ löʼa yudoʼ, gútaʼyuëʼ lógaquiëʼ bi uluʼnö́dzjasëʼ queëʼ. Níʼirö buluʼyúëʼ Pedro, en Juan lëʼ, ateʼ Pedro gudxëʼ lëʼ:
—Buyú netuʼ.
Níʼirö bönniʼ naʼ buzëdaʼ náguiëʼ légaquiëʼ tuʼ runëʼ löza bi uluʼnö́dzjasëʼ queëʼ. Pedro gudxëʼ lëʼ:
—Bitiʼ dë dumí plata, dumí oro quiaʼ, pero le dësö quiaʼ gunnaʼ quiuʼ. Niʼa que yöl-laʼ huáca que Lëʼ Jesucristo, bönniʼ Nazaret, guyasa, en guzëʼe.
Níʼirö gudélëʼë Pedro nëʼë ibëla bönniʼ huëʼ naʼ, en buchisëʼ lëʼ, ateʼ laʼ böácatë niʼë, en buguitaj bëchaj niʼë bönniʼ naʼ. Níʼirö guzuínëʼ bönniʼ naʼ, ateʼ guxítiʼë, en guzë́ʼë. Guyázalenëʼ tsözxö́n Pedro, en Juan, löʼa yudoʼ, rizëʼe niʼë, en rixítiʼë, en riguʼë Dios yöl-laʼ ba. Yúguʼtë bönachi nacuáʼ niʼ taʼléʼe lëʼ rizëʼe niʼë, en riguʼë Dios yöl-laʼ ba. 10 Caní guca, guládxinëʼ, en buluʼbáninë ca naca lë naʼ guca, tuʼ buluʼúnbëʼë lëʼ, náquiëʼ bönniʼ naʼ riböʼë raʼ yudoʼ ga nazíʼi le Raʼ Yuʼu Lachi, rinabëʼ nu bi unö́dzjasö queëʼ.
Didzaʼ bëʼë Pedro chila yudoʼ
11 Tsanni niʼ bönniʼ naʼ bitiʼ guca sëʼë, ateʼ böáquiëʼ, zönëʼ náʼagaquiëʼ Pedro, en Juan, buluʼdubi yúguʼtë bönachi ga naʼ nacuʼë chila yudoʼ nazíʼi le: Chila Queëʼ Salomón, ateʼ gulaʼnáʼ badxëʼ. 12 Cateʼ biléʼenëʼ Pedro lë ni, gudxëʼ bönachi naʼ:
—Libiʼiliʼ, bönniʼ Israel, ¿bizx que rubániliʼ ca naca lë ni? ¿Bizx que ruyuliʼ netuʼ, en réquitseliʼ nétuʼsö buntuʼ-nëʼ bönniʼ ni, en bentuʼ ga rizëʼe niʼë len yöl-laʼ huáca queë́ztuʼ, o niʼa que le reaj ládxiʼtuʼ-nëʼ Dios? 13 Naca lë ni le benëʼ Dios. Náquiëʼ Dios quégaquiëʼ xuz gudödi queë́ruʼ Abraham, en Isaac, en Jacob. Lë cazëʼ béntërëʼ bal Jesús, Zxíʼinëʼ. Jesús ni, libíʼi cázaliʼ bë́tiliʼ-nëʼ lu náʼagaquiëʼ bönniʼ taʼnná béʼenëʼ libíʼiliʼ. Cateʼ gúʼunnëʼ Pilato usanëʼ Jesús, gudáʼbagaʼliʼ-nëʼ. 14 Buzóaliʼ tsöláʼalö Bönniʼ Tsahuiʼ, en Láʼayi, ateʼ gunábiliʼ-nëʼ Pilato usanëʼ queë́liʼ tu bönniʼ rútiëʼ bönachi. 15 Caní guca, bë́tiliʼ-nëʼ Bönniʼ runna cazëʼ yöl-laʼ naʼbán idú queë́ruʼ. Níʼirö Dios busubanëʼ Lëʼ lu yöl-laʼ guti, ateʼ ca naca lë ni runtuʼ ba nalí que. 16 Tuʼ guyéajlëʼë bönniʼ ni Jesús, böáca niʼë. Riléʼeliʼ-nëʼ, en núnbëʼëliʼ-nëʼ. Tuʼ réajlëʼë Jesús, Lëʼ bunëʼ dxíʼadoʼ bönniʼ ni, ateʼ riléʼeliʼ yúguʼtëliʼ le nácatë naʼ.
17 ’Naʼa, bö́chaʼa, nözdaʼ benliʼ caní, bë́tiliʼ-nëʼ Jesús tuʼ cabí guyéajniʼiliʼ, en bitiʼ gulaʼyéajniʼinëʼ bönniʼ taʼnná béʼenëʼ libíʼiliʼ. 18 Caní busudxinëʼ Dios didzaʼ naʼ bëʼë zíʼalö, le gulaʼnnë́ʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ ca ral-laʼ quiʼi sáquëʼë Cristo. 19 Que lë ni naʼ, buliʼbíʼi ládxiʼliʼ, en buliʼhuöáca queëʼ Dios, para ugǘëʼ dul-laʼ nabágaʼliʼ, en gunëʼ ga huöáca ládxiʼliʼ. 20 Níʼirö isö́l-lëʼë leyúbölö Jesús, Bönniʼ naʼ buzóëʼ dza niʼte para gáquiëʼ Cristo, Bönniʼ Rö queëʼ, Bönniʼ naʼ inná béʼenëʼ libíʼiliʼ. 21 Naʼa, run bayudxi ugáʼanëʼ yehuaʼ yubá niʼ cateʼ idxinrö dza uduhuénëʼ tsahuiʼ yúguʼtë le raca, en gaca ca naʼ chigunná cazëʼ Dios, lë naʼ gulaʼnnë́ʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ, bönniʼ niʼ gulaʼcuʼë dza niʼte. 22 Lëscaʼ caní Moisés gudxëʼ xuz xtóʼoruʼ, gunnë́ʼ: “Xanruʼ Dios isö́l-lëʼë queë́liʼ tu bönniʼ galjëʼ ládjagaca diʼa dza queë́liʼ. Gáquiëʼ bönniʼ guʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios. Isö́l-lëʼë Lëʼ queë́liʼ ca naʼ gusö́l-lëʼë nedaʼ. Run bayudxi uzë́ nágaliʼ-nëʼ ca naca yúguʼtë le guíëʼ libíʼiliʼ. 23 Yúguʼtë nupa bitiʼ uluʼzë́ nágagaca bönniʼ niʼ guʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios ilaʼniti, en uluʼláʼalen bönachi queëʼ Dios.”
24 ’Ca naca dza ni zóaruʼ naʼa, gulaʼguíxjöʼë yúguʼtë bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios ga gudélaʼtë zoëʼ Samuel, en gudödi niʼ. 25 Libíʼiliʼ nácaliʼ zxíʼini xiʼsóagaquiëʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, ateʼ nequi queë́liʼ didzaʼ rucáʼana tsahuiʼ, le bénlenëʼ Dios xuz xtóʼoruʼ, cateʼ niʼ gudxëʼ Abraham: “Niʼa que le gunëʼ zxíʼini xiʼsúʼ ilaca bicaʼ ba yúguʼtë bönachi yödzölió.” 26 Cateʼ Dios busubanëʼ Zxíʼinëʼ lu yöl-laʼ guti, gusö́l-lëʼë Lëʼ zíʼalö queë́liʼ para gunëʼ ga gácaliʼ bicaʼ ba, en ucáʼanaliʼ le cabí naca dxiʼa runliʼ.