21
Saʼyéajëʼ Pablo Jerusalén
Gudödi buláʼalentuʼ légaquiëʼ, guyúʼutë nöza barco naʼ, ateʼ lirá guyéajtuʼ ga zoa luyú bidxi nazíʼi le Cos. Dza buropi naʼ, gudö́dituʼ iaʼtú lataj nazíʼi le Rodas, ateʼ buzáʼatuʼ niʼ, en bidxintuʼ yödzö Pátara. Yöjxácaʼtuʼ tu barco yúbölö niʼ le zeaj luyú Fenicia. Gurentuʼ lëʼe barco naʼ, ateʼ guyúʼutë nöza. Gudö́dituʼ ga naláʼ Chipre, le gutaʼ tsöláʼa yö́göla, ateʼ guyéajtuʼ luyú Siria, ga niʼ guyaza barco naʼ lu yödzö Tiro, tuʼ ral-laʼ tsöjcáʼana yuaʼ niʼ le dzöʼö lëʼe barco naʼ. Lu yödzö Tiro naʼ yöjxácaʼtuʼ tu bönniʼ réajlëʼë Cristo, ateʼ bugáʼanalentuʼ lëʼ, en yuguʼ bö́chiʼruʼ niʼ idú gadxi dza. Tuʼ chibuluíʼinëʼ Dios Böʼ Láʼayi légaquiëʼ le ral-laʼ gaca queëʼ Pablo, gulë́ʼ lëʼ bitiʼ tsejëʼ Jerusalén. Cateʼ chibizáʼa dza naʼ, burúajtuʼ niʼ, ateʼ gulaʼzáʼlenëʼ netuʼ tsözxö́n yúguʼtëʼ len nigula que queë́gaquiëʼ, en yuguʼ biʼi quégaquiëʼ, ga bidxíntëtuʼ níʼilö raʼ yödzö naʼ. Raʼ nísadoʼ niʼ buzóa zxíbituʼ, en bulidztuʼ-nëʼ Dios. Budxi bunidaʼ luzáʼatuʼ tutuʼ iaʼtutuʼ, bubentuʼ lëʼe barco, ateʼ légaquiëʼ yöjhuö́jgaquiëʼ lídxigaquiëʼ.
Buzáʼatë barco naʼ lu yödzö Tiro, ateʼ ga yöjsé bidxín lu yödzö Tolemaida. Burúajtuʼ lëʼe barco naʼ niʼ. Bugápatuʼ Dios bö́chiʼruʼ nacuʼë niʼ, ateʼ bugáʼanalentuʼ légaquiëʼ tu dza. Cateʼ zaʼ reníʼ iaʼtú dza, burúajëʼ Pablo niʼ, ateʼ dzágatuʼ-nëʼ netuʼ guyéajtuʼ yödzö Cesarea. Niʼ guyúʼutuʼ lu yuʼu lidxëʼ Felipe, ateʼ bugáʼanalentuʼ lëʼ. Runëʼ Felipe naʼ libán que didzaʼ dxiʼa. Bítsëʼë gadxëʼ bönniʼ niʼ buluʼcuʼë dza niʼte para ilácalenëʼ bönachi queëʼ Cristo. Nacuáʼabiʼ tapa biʼi nigula raʼbán queëʼ Felipe naʼ, tuíʼibiʼ didzaʼ uláz queëʼ Dios. 10 Gudödi gudzetuʼ chopa tsonna dza niʼ, níʼirö bidxinëʼ Agabo niʼ, bönniʼ ruʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, narúajëʼ luyú Judea. 11 Bönniʼ ni buduyúëʼ netuʼ, ateʼ gudélëʼë pan le néquini guídi queëʼ Pablo. Béguëʼë niʼa naʼ cuinëʼ, en gunnë́ʼ:
—Caní rnnëʼ Dios Böʼ Láʼayi: “Caní ilunëʼ bönniʼ judío nacuʼë Jerusalén. Ilúguiëʼ bönniʼ ni nequi queëʼ pan guídi ni, ateʼ uluʼdödëʼ lëʼ lu náʼagaca bönachi izáʼa.”
12 Cateʼ biyö́nituʼ didzaʼ ni, gútaʼyutuʼ lahuëʼ Pablo, netuʼ, en nupa nacuáʼ niʼ, para cabí tsejëʼ Jerusalén. 13 Bubiʼë didzaʼ Pablo, gunnë́ʼ:
—¿Bizxi ni runliʼ, ribö́dxiliʼ, en rusuhuíʼiniliʼ nedaʼ? Nedaʼ chizóa cazaʼ sinaʼ, calë́gasö ilúguiëʼ nedaʼ, pero gátiaʼ caʼ lu yödzö Jerusalén niʼa queëʼ Xanruʼ Jesús.
14 Tuʼ cabí guzxéquiʼtuʼ-nëʼ didzaʼ, bítiʼrö bi gúdxituʼ-nëʼ, ateʼ gunnatuʼ:
—Gaca ca raza ládxëʼë Xanruʼ.
15 Cateʼ chigulaʼdödi dza naʼ, bupaʼatuʼ queë́tuʼ, ateʼ guyéajtuʼ Jerusalén. 16 Gulaʼzáʼlenëʼ netuʼ bal-lëʼ bönniʼ taʼyéajlëʼë Cristo, nacuʼë Cesarea, ateʼ dzáguiëʼ Mnasón, tu bönniʼ Chipre, légaquiëʼ. Réajlëʼë Cristo dza niʼte, ateʼ ral-laʼ tsöjgáʼanatuʼ lidxëʼ bönniʼ ni.
Pablo röjyúëʼ Jacobo
17 Cateʼ bidxintuʼ Jerusalén, len yöl-laʼ rudzeja quégaquiëʼ bö́chiʼruʼ niʼ taʼyéajlëʼë Cristo gulunëʼ netuʼ bal. 18 Dza buropi naʼ Pablo guyázalenëʼ netuʼ lu yuʼu, yöjyutuʼ-nëʼ Jacobo, ateʼ nudúbigaquiëʼ niʼ yúguʼtë bönniʼ gula tapa chiʼë bönachi queëʼ Cristo nacuʼë Jerusalén. 19 Cateʼ Pablo chibugapëʼ légaquiëʼ Dios, busiyönnëʼ légaquiëʼ yúguʼtë le benëʼ Dios lu nëʼë lëʼ ga nacuáʼ bönachi izáʼa. 20 Cateʼ bilaʼyönnëʼ lë ni, gulaʼguʼë Dios yöl-laʼ ba. Níʼirö gulë́ʼ Pablo:
—Nöz quézinuʼ, bö́chiʼtuʼ, cateʼ xö zián gáyuʼë bönniʼ judío taʼyéajlëʼë Cristo, ateʼ yúguʼtëʼ túndëʼë bal xibá queëʼ Moisés. 21 Chibilaʼyönnëʼ yuguʼ le tuíʼi didzaʼ bönachi le taʼnnë́ quiuʼ, taʼnná rigúʼu yö́l-luʼu yúguʼtë bönniʼ judío nútsaʼgaquiëʼ ladaj bönachi izáʼa, para uluʼcáʼanëʼ le gunná bëʼë Moisés, en rinná béʼenuʼ légaquiëʼ bitiʼ ilaʼchúguiëʼ lu xpë́laʼgacabiʼ biʼi bö́nniʼdoʼ quégaquiëʼ, en bitiʼ ilunëʼ bal yuguʼ le nalë́biruʼ runruʼ rëʼu, bönachi judío. 22 ¿Nacxi caz gunruʼ naʼa? Uluʼrúaj bönachi zián cateʼ ilaʼyöni chibidxínuʼ ni. 23 Naʼa, ben lë ni rëtuʼ liʼ. Nacuáʼlenëʼ netuʼ ni tapëʼ bönniʼ, chinazíʼ lu náʼagaquiëʼ lahuëʼ Dios tu le ilunëʼ. 24 Guchë́ʼë yuguʼ bönniʼ ni, en ben légaquiëʼ tsözxö́n gun dxiʼa cuinliʼ ca naca que yudoʼ, en gudizxaj liʼ le ral-laʼ ilaʼguizxjëʼ para ilún yútusö ícjagaquiëʼ. Níʼirö ilaʼnö́zinëʼ yúguʼtë bönniʼ judío bitiʼ nácatë lë naʼ taʼnnë́ʼ quiuʼ, pero lëscaʼ liʼ runuʼ le naca dxiʼa, en runuʼ ca rinná bëʼ xibá queëʼ Moisés. 25 Ca naca quégaca bönachi izáʼa, nupa niʼ chitaʼyéajlëʼ Cristo, chibén xtídzaʼtuʼ, en buzúajtuʼ lu guichi ca ral-laʼ ilunëʼ. Bitiʼ run bayudxi ilún chiʼë yuguʼ lë ni tunëʼ bönniʼ judío, pero tuz:
Bitiʼ ilahuëʼ le taʼgúʼu bönachi lógaca budóʼ guiö́j budóʼ yaga.
Bitiʼ ilahuëʼ rön.
Bitiʼ ilahuëʼ xipë́laʼgacabaʼ böaʼ guixiʼ bitiʼ narúaj-gácabaʼ rön.
Bitiʼ ilunëʼ le ruáʼ döʼ.
Taʼzönëʼ Pablo löʼa yudoʼ
26 Níʼirö Pablo guchë́ʼë queëʼ tapëʼ bönniʼ naʼ, ateʼ dza buropi niʼ ben dxiʼa cuinëʼ tsözxö́n len légaquiëʼ ca naca que yudoʼ. Níʼirö guyáziëʼ löʼa yudoʼ, para gaca bëʼ bizxi dza údxi ilunëʼ le tuʼún dxiʼa cuíngaquiëʼ, dza niʼ ral-laʼ tsöjuáʼagaquiëʼ le ilaʼguʼë lahuëʼ Dios que queë́gaquiëʼ. 27 Cateʼ chizóa izáʼa gadxi dza naʼ, bal-lëʼ judío narúajgaquiëʼ luyú Asia bilaʼléʼenëʼ Pablo, zoëʼ löʼa yudoʼ. Gulunëʼ ga gulún dzatsa bönachi zián, ateʼ gulaʼzönëʼ Pablo. 28 Guluʼë zidzaj didzaʼ, taʼnnë́ʼ:
—¡Guliʼgácalen netuʼ, bönniʼ Israel! Bönniʼ ni rusédinëʼ yúguʼtë bönachi yúguʼtë lataj uluʼcáʼana cáʼasö yödzö queë́ruʼ, en xibá queëʼ Moisés, en yudoʼ queë́ruʼ ni. Naʼa, chiguluʼë yuguʼ bönniʼ izáʼa lu yudoʼ ni. Caní runëʼ, run dítjanëʼ lataj láʼayi ni.
29 Caní gulaʼnnë́ʼ tuʼ bilaʼléʼenëʼ Pablo zíʼalö lu yödzö dzáguiëʼ Trófimo, bönniʼ Éfeso, en téquinëʼ guluʼë bönniʼ ni lu yudoʼ.
30 Caní guca, buluʼdubi yúguʼtë bönachi yödzö, ateʼ bilaʼguírëʼ niʼ. Níʼirö gulaʼzönëʼ Pablo, en guláʼayöjëʼ lëʼ, buluʼbéajëʼ lëʼ löʼa yudoʼ, ateʼ laʼ buluʼsáyjatëʼ ga nu riyaza löʼa yudoʼ naʼ. 31 Cateʼ chitequi quézinëʼ ilútiëʼ Pablo, bidxín didzaʼ lahuëʼ bönniʼ lo rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la. Biyönnëʼ tun dzatsa yúguʼtë bönachi Jerusalén. 32 Bönniʼ lo ni laʼ butúbitëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, len bönniʼ taʼnná béʼenëʼ légaquiëʼ, ateʼ carelö guyéajlenëʼ légaquiëʼ ga naʼ tun dzatsa bönachi naʼ. Cateʼ bilaʼléʼe bönachi niʼ bönniʼ lo naʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, en bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la, buluʼsanëʼ taʼguinëʼ Pablo. 33 Níʼirö gubíguiʼë bönniʼ lo naʼ, en guzxönëʼ Pablo, ateʼ gunná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la ilúguiëʼ lëʼ len chopa du guíë. Gudödi niʼ gunábinëʼ bönachi zián niʼ, rnnëʼ:
—¿Nuzxi caz bönniʼ ni, en bizxi benëʼ?
34 Taʼbö́dxiʼa bönachi zián naʼ, que queë́gaca ca taʼnná. Caní guca, bitiʼ bi guca tséajniʼinëʼ bönniʼ lo naʼ, tuʼ tuʼtsatsa bönachi naʼ, ateʼ gunná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la ilaʼchë́ʼë Pablo lu yuʼu zxön ga nagáʼanagaquiëʼ bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la. 35 Cateʼ bilaʼdxinëʼ ga naca niʼyëpiʼ que yuʼu zxön naʼ, bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la guluíʼinëʼ Pablo, tuʼ dxíadiʼigaca bönachi zián légaquiëʼ, 36 en záʼgaca cúdzuʼlögaquiëʼ, taʼbö́dxiʼa, taʼnná:
—Guliʼgútiëʼ.
Didzaʼ bëʼë Pablo uláz queëʼ lógaca bönachi
37 Cateʼ niʼ gulaʼsí lógaquiëʼ ilaʼguʼë Pablo lu yuʼu zxön niʼ, lëʼ gudxëʼ bönniʼ lo naʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, gunnë́ʼ:
—¿Naruʼ gunnuʼ nedaʼ lataj guíaʼ liʼ tu didzaʼ?
Bönniʼ lo naʼ gudxëʼ Pablo:
—¿Rácatsoʼ didzaʼ griego? 38 ¿Naruʼ calëga liʼ bönniʼ Egipto naʼ dza lahui nisö butubëʼ yuguʼ bönniʼ gulaʼdáʼbaguëʼë yúlahuiʼ, ateʼ guchë́ʼë idú choáʼ gáyuʼë bönniʼ huëti bönachi lu lataj cáʼasö?
39 Níʼirö Pablo gudxëʼ lëʼ, gunnë́ʼ:
—Le nácatë nacaʼ nedaʼ bönniʼ judío. Guljaʼ Tarso, tu yödzö lo luyú Cilicia. Rátaʼyuaʼ loʼ gunnuʼ nedaʼ lataj guʼa didzaʼ lógaca bönachi ni.
40 Bönniʼ lo naʼ bëʼë lëʼ lataj, ateʼ guzuínëʼ Pablo ga naca niʼyëpiʼ, en guchisa nëʼë para ilaʼcuáʼ dxisö bönachi zián niʼ. Cateʼ chigulaʼcuʼë dxisö, Pablo bë́ʼlenëʼ légaquiëʼ didzaʼ lu didzaʼ hebreo.