23
Níʼirö buyúdëʼë Pablo lógaquiëʼ bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ naʼ, en gunnë́ʼ:
—Libíʼiliʼ, bö́chaʼa. Ga ridxintë naʼa ribözaʼ dxíʼadoʼ. Caní naca, bitiʼ zoa le ruxösa ládxiʼdaʼahuaʼ nedaʼ lahuëʼ Dios.
Níʼirö Ananías, bixúz lo, gunná béʼenëʼ nupa nacuáʼ cuita lëʼë Pablo ilaʼgápëʼë ruʼë. Pablo gudxëʼ lëʼ:
—Lëzcaʼ caní Dios ubiʼë quiuʼ, liʼ, ruluíʼisö tsahuiʼ cuinuʼ. ¿Naruʼ röʼö cazuʼ ruchiʼa rusörö́uʼ nedaʼ ca rinná bëʼ xibá, pero ridödi bëʼtsoʼ ca rinná bëʼ xibá naʼ, naʼ rinná béʼenuʼ ilaʼgápëʼë nedaʼ?
Nupa nacuáʼ niʼ të Pablo:
—¿Naruʼ rulidza ziʼtsoʼ-nëʼ bixúz lo queëʼ Dios?
Pablo gudxëʼ légaquiëʼ:
—Libíʼiliʼ, bö́chaʼa. Nazúaj lu guichi, rnna: “Bitiʼ ulidza ziʼu nu rinná beʼe bönachi uládz quiuʼ”, pero nedaʼ bitiʼ gúquibeʼedaʼ náquiëʼ bixúz lo.
Níʼirö gúquibeʼenëʼ Pablo bal-lëʼ nácagaquiëʼ bönniʼ yudoʼ saduceo, ateʼ iaʼbal-lëʼ bönniʼ yudoʼ fariseo. Níʼirö bëʼë zidzaj didzaʼ lógaquiëʼ bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ naʼ, gunnë́ʼ:
—¡Libíʼiliʼ, bö́chaʼa! ¡Nacaʼ bönniʼ fariseo, en nacaʼ zxíʼinëʼ tu bönniʼ fariseo! ¡Naʼa ruchiʼa rusöröliʼ nedaʼ tuʼ runaʼ löza uluʼbán nupa chinátigaca!
Cateʼ bëʼë Pablo didzaʼ ni, bilaʼrúajëʼ choplö yuguʼ bönniʼ yudoʼ fariseo, en yuguʼ bönniʼ yudoʼ saduceo, ateʼ gulaʼdil-la dídzëʼë laʼ légacasëʼ. Caní gulunëʼ tuʼ taʼnnë́ʼ bönniʼ saduceo naʼ bitiʼ uluʼbán nupa chinátigaca, en bitiʼ nacuʼë gubáz láʼayi, en bitiʼ nacuáʼ böʼ nácagaca caz bönachi, pero taʼyéajlëʼë bönniʼ yudoʼ fariseo nácagaca yúguʼtë lë ni. Que lë ni naʼ gulaʼbö́dxiʼë. Níʼirö gulaʼyasëʼ bönniʼ nazë́dagaquiëʼ xibá queëʼ Dios, yuguʼ bönniʼ yudoʼ fariseo, en gulaʼdil-la dídzëʼë, taʼnnë́ʼ:
—Rusácaʼtuʼ queë́tuʼ bitiʼ bi döʼ nuʼë bönniʼ ni. Channö tu böʼ naca caz bönachi bë́ʼlen lëʼ didzaʼ, o channö tu gubáz láʼayi queëʼ Dios bë́ʼlenëʼ lëʼ didzaʼ, bitiʼ ral-laʼ táʼbagaʼruʼ-nëʼ Dios.
10 Cateʼ chitaʼdíl-ladaʼ dídzëʼë bönniʼ judío naʼ, gúdxinëʼ bönniʼ lo naʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, tuʼ réquinëʼ uluʼzxuzxaj uluʼquínnajëʼ Pablo. Níʼirö gunná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la tsöjléajgaquiëʼ Pablo ladaj bönniʼ judío naʼ, en uluʼchë́ʼë lëʼ lu yuʼu zxön ga naʼ nagáʼanagaquiëʼ bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la.
11 Cateʼ chinaca chiʼi dzö́ʼölö laʼ dza náʼasö, buluíʼi lahuëʼ Xanruʼ ga zoëʼ Pablo, en gudxëʼ lëʼ:
—Butipa ládxuʼu, Pablo. Ca naʼ chibenuʼ ba nalí quiaʼ Jerusalén ni, lëscaʼ run bayudxi gunuʼ ba nalí quiaʼ lu yödzö Roma.
Tun xtídzaʼgaquiëʼ ilútiëʼ Pablo
12 Cateʼ zaʼ reníʼ iaʼtú dza, gulún xtídzaʼgaquiëʼ bal-lëʼ bönniʼ judío, en gulún tsutsu xtídzaʼgaquiëʼ, taʼnnë́ʼ gunëʼ Dios légaquiëʼ xíguiaʼ channö cabí ilunëʼ lë naʼ gulún xtídzaʼgaquiëʼ, gulaʼnnë́ʼ bitiʼ caʼ ilëʼaj ilahuëʼ ga idxinrö chigulútiëʼ Pablo. 13 Nayanrö ca choáʼgaquiëʼ bönniʼ naʼ gulún tsutsu xtídzaʼgaquiëʼ caní. 14 Yöjáquiëʼ bönniʼ ni ga nacuʼë yuguʼ bixúz unná bëʼ, en bönniʼ gula tuʼzéajniʼinëʼ bönachi judío, ateʼ gulaʼnnë́ʼ:
—Chiben tsutsu xtídzaʼtuʼ, gunnatuʼ gunëʼ Dios netuʼ xíguiaʼ channö cabí guntuʼ caní. Bitiʼ guíʼaj gágutuʼ ga gútirötuʼ-nëʼ Pablo. 15 Naʼa, libíʼiliʼ, en bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ, guliʼguíëʼ bönniʼ lo rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la idichë́ʼë Pablo cuxö́ para idxinëʼ ga nudúbiliʼ, innaliʼ rë́ʼëniliʼ inábiliʼ-nëʼ Pablo tu didzaʼ gate ga rëʼ. Netuʼ cöʼö nistuʼ-nëʼ laʼ nöza, ateʼ gútituʼ-nëʼ zíʼalö ca idxinëʼ ni.
16 Biyö́nibiʼ biʼi bönniʼ queë́nu nigula zanëʼ Pablo ca naʼ ilaʼbö́ʼ nísiëʼ Pablo, ateʼ guyéajbiʼ, en guyúʼubiʼ yuʼu zxön naʼ, ateʼ yöjtíxjöiʼibiʼ-nëʼ Pablo. 17 Pablo bulidzëʼ tuëʼ bönniʼ nacuʼë lu nëʼë bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la en gudxëʼ lëʼ:
—Guchë́ʼë-biʼ biʼi ni lahuëʼ bönniʼ lo, tuʼ nuáʼabiʼ didzaʼ guië́biʼ-nëʼ.
18 Níʼirö bönniʼ naʼ gudélëʼë-biʼ, en guchë́ʼë-biʼ ga naʼ zoëʼ bönniʼ lo naʼ, ateʼ gudxëʼ lëʼ:
—Bulídzëʼ Pablo, bönniʼ naʼ yuʼë lidxi guíë, nedaʼ, en gútaʼyuëʼ lahuaʼ idiguʼa-biʼ biʼi ni loʼ, tuʼ rë́ʼënibiʼ güíʼilenbiʼ liʼ didzaʼ.
19 Bönniʼ lo naʼ gudélëʼë náʼabiʼ, en guchë́ʼë-biʼ quez, ateʼ gunábinëʼ-biʼ, rnnëʼ:
—¿Bizxi naʼ ral-laʼ guíoʼ nedaʼ?
20 Lëbiʼ gúdxibiʼ-nëʼ:
—Chinúngaquiëʼ didzaʼ bönniʼ judío ilátaʼyuëʼ loʼ ichëʼu-nëʼ Pablo cuxö́, para idxinëʼ lógaquiëʼ bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ. Ilë́ʼ liʼ të́ʼënnëʼ ilaʼnábinëʼ lëʼ tu didzaʼ gate ga rëʼ, 21 pero bitiʼ tséajlëʼu le ilaʼnnë́ʼ tuʼ nadödi choáʼgaquiëʼ ilaʼbö́ʼ nísiëʼ Pablo. Chigulún tsutsu xtídzëʼë gulaʼnnë́ʼ gunëʼ Dios légaquiëʼ xíguiaʼ channö cabí ilútiëʼ lëʼ. Bitiʼ bi ilëʼaj ilahuëʼ ga idxinrö ilútiëʼ lëʼ. Chizóagaquiëʼ taʼbözëʼ siʼ lu noʼo gunuʼ le ilaʼnábinëʼ liʼ.
22 Níʼirö bönniʼ lo naʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la gunná béʼenëʼ-biʼ cuntu nu guië́biʼ lë naʼ chigúdxibiʼ lëʼ, ateʼ níʼirö busö́l-lëʼë-biʼ biʼi ni.
Ridxinëʼ Pablo lahuëʼ Félix, bönniʼ rinná bëʼë luyú naʼ
23 Níʼirö bönniʼ lo naʼ bulidzëʼ chopëʼ bönniʼ nacuʼë tu gáyuʼë bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la lu náʼagaquiëʼ tu tuëʼ, ateʼ gunná béʼenëʼ légaquiëʼ uluʼcözëʼ chopa gáyuʼë bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la taʼzëʼe níʼagaquiëʼ, en tsónnalalaj yuʼ chiëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la dxíagaquiëʼ böaʼ, en chopa gáyuʼë bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la iluʼë yaga tuchiʼ para tsöjáquiëʼ yödzö Cesarea idú ridödi xtsöʼ. 24 Lëscaʼ gunná béʼenëʼ légaquiëʼ uluʼcözëʼ-baʼ tu böaʼ cuíëʼ-baʼ Pablo, ateʼ ilaʼchë́ʼë lëʼ dxíʼadoʼ, cabí bi gaca queëʼ, para idxinëʼ lahuëʼ Félix, bönniʼ lo rinná bëʼë uláz que Roma.
25 Gusö́l-lëʼë caʼ tu guichi le rnna caní:
26 “Nedaʼ, Claudio Lisias, ruzúajaʼ quiuʼ lu guichi, bönniʼ lo unná bëʼ, Félix. Rugapaʼ Dios liʼ.
27 ’Bönniʼ ni risö́l-laʼa-nëʼ quiuʼ, gulaʼzönëʼ bönniʼ judío lëʼ, en gulë́ʼënnëʼ ilútiëʼ lëʼ. Cateʼ gúquibeʼedaʼ nababëʼ Roma, guchë́ʼgacaʼ-nëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, en busöláʼ-nëʼ lu náʼagaquiëʼ judío naʼ. 28 Gúʼunidaʼ inözdaʼ bizxi benëʼ, lë naʼ tuʼzéguiëʼ lëʼ didzaʼ bönniʼ judío, ateʼ guchëʼa-nëʼ lógaquiëʼ bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ légaquiëʼ. 29 Cateʼ buédxi didzaʼ, gunözdaʼ tuʼzéguiëʼ lëʼ didzaʼ ca naca le rinná bëʼ xibá quégaquiëʼ, en bitiʼ bi nabáguëʼë bönniʼ ni para nu guti lëʼ, o nu cuʼu lëʼ lidxi guíë. 30 Níʼirö cateʼ bidxín nu gudíxjöiʼi nedaʼ taʼbö́ʼ nísiëʼ yuguʼ bönniʼ judío lëʼ, laʼ gusö́l-laʼteaʼ lëʼ ga zuʼ, ateʼ gunná béʼegacadaʼ-nëʼ bönniʼ ni tuʼzéguiëʼ lëʼ didzaʼ ilaʼdxinëʼ loʼ liʼ, para ilaʼguíxjöiʼinëʼ liʼ bi didzaʼ nápagaquiëʼ lëʼ. ¡Dios gun tsáhuëʼë liʼ!”
31 Níʼirö bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la gulaʼguélëʼë Pablo, en gulunëʼ ca naʼ chigunná béʼenëʼ légaquiëʼ, ateʼ gulaʼchë́ʼë lëʼ yödzö Antípatris, niʼ naca chiʼi dzö́ʼölö. 32 Cateʼ zaʼ reníʼ iaʼtú dza bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la taʼzëʼe níʼagaquiëʼ yöjhuö́jgaquiëʼ Jerusalén, ateʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la dxíagaquiëʼ böaʼ buluʼúʼë nöza, dzágagaquiëʼ Pablo. 33 Cateʼ bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la nachë́ʼgaquiëʼ Pablo bilaʼdxinëʼ Cesarea, buluʼnödzjëʼ guichi naʼ lu nëʼë bönniʼ rinná bëʼë uláz que Roma, en buluʼsudxinëʼ Pablo lahuëʼ. 34 Gudödi bulabëʼ bönniʼ unná bëʼ guichi naʼ, gunábinëʼ Pablo gazxi bönniʼ lëʼ. Cateʼ gúquibeʼenëʼ nababëʼ luyú Cilicia, 35 gudxëʼ lëʼ:
—Yö́nidaʼ le innóʼ cateʼ ilaʼdxín ni nupa tuʼzegui liʼ didzaʼ.
Níʼirö gunná béʼenëʼ ilún chiʼë lëʼ lu yuʼu yúlahuiʼ ga riböʼë Herodes, bönniʼ rinná bëʼë, para uchiʼa usörö́ëʼ bönachi.