24
Pablo ruʼë didzaʼ uláz queëʼ lahuëʼ Félix
Cateʼ chibizáʼa gayuʼ dza, bidxinëʼ Ananías, bixúz lo, niʼ, ateʼ dzágagaquiëʼ lëʼ bal-lëʼ bönniʼ gula tuʼzéajniʼinëʼ, en Tértulo, tu bönniʼ nazë́ʼedeʼenëʼ didzaʼ. Bilaʼdxinëʼ lahuëʼ bönniʼ unná bëʼ, ateʼ gulaʼnnë́ʼ queëʼ Pablo. Cateʼ chibuluʼlidzëʼ Pablo, ateʼ bidxinëʼ niʼ, gusí lahuëʼ Tértulo ruzéguiʼë lëʼ didzaʼ, rnnëʼ:
—Bönniʼ lo unná bëʼ, Félix. Niʼa quiuʼ liʼ ruziʼtuʼ xibé le run tsahuiʼ netuʼ, ateʼ lu yöl-laʼ réajniʼi quiuʼ rinná béʼenuʼ dxiʼa bönachi uládz queë́tuʼ. Yúguʼtë lë ni ruzíʼticaʼstuʼ xibé gátiʼtës, ateʼ idú ládxiʼtuʼ rëtuʼ liʼ: “Xclenuʼ.” Naʼa, para cabí upízxjarötuʼ liʼ, rátaʼyuaʼ loʼ gun zxön ládxuʼu, yönnuʼ tu le doʼ guíëtuʼ liʼ. Gúquibeʼetuʼ bönniʼ ni rigúʼu yö́l-lëʼë bönachi, en runëʼ ga taʼdáʼbaguëʼë yúlahuiʼ yuguʼ bönniʼ judío nacuʼë idútë yödzölió, en náquiëʼ bönniʼ lo quégaquiëʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ bönniʼ Nazaret naʼ. Lëscaʼ gúʼunnëʼ gun dítjanëʼ yudoʼ queë́tuʼ. Que lë ni naʼ guzxöntuʼ-nëʼ, en gúʼunituʼ uchiʼa usörötuʼ lëʼ ca naca xibá queë́tuʼ. Níʼirö Lisias, bönniʼ lo rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la bidxinëʼ ga zóatuʼ, en lu yöl-laʼ síniaʼ zxön bugǘëʼ bönniʼ ni lu naʼtuʼ. Níʼirö gunná béʼenëʼ Lisias naʼ ídigaca nupa tuʼzegui lëʼ didzaʼ loʼ liʼ. Naʼa, liʼ caz, cateʼ rinabi yúdxinuʼ-nëʼ Pablo ni, huáca inö́zinuʼ gate ga rëʼ yúguʼtë lë ni ruzéguituʼ lëʼ didzaʼ.
Lëscaʼ caní gulaʼnnë́ʼ yuguʼ bönniʼ judío niʼ, gulaʼnnë́ʼ naca caz caní. 10 Níʼirö butásö nëʼë bönniʼ rinná bëʼë uláz que Roma naʼ para guʼë didzaʼ Pablo, ateʼ lëʼ bubiʼë didzaʼ, gunnë́ʼ:
—Idú ládxaʼa quíxjöʼa ca naca le runaʼ, tuʼ chinaca zián iz ruchiʼa rusörö́uʼ le raca quégaca bönachi ladztuʼ. 11 Le benaʼ huáca inabuʼ. Bitiʼ réquini chinnu dza bidxinaʼ Jerusalén para tseaj ládxaʼa-nëʼ Dios. 12 Bitiʼ yöjxácaʼgaquiëʼ nedaʼ nu ridíl-lalenaʼ didzaʼ, en bitiʼ benaʼ ga uluʼtsatsa bönachi ga naca chila yudoʼ, en cabí lu yuʼu ga tuʼdubëʼ tuʼsëdëʼ queëʼ Dios, en cabí lu yödzö. 13 Bitiʼ caʼ gaca uluʼbéaj liëʼ yuguʼ lë ni tuʼzéguiëʼ nedaʼ didzaʼ. 14 Lë ni rixóalëpaʼ loʼ. Ca runaʼ xichinëʼ Dios quégaquiëʼ xuz xtóʼotuʼ nalëbi ca le tuʼsë́dinëʼ légaquiëʼ, pero bönniʼ judío ni tuʼë le: Le ridáʼbagaʼ Dios, tuʼ réajlëʼa yúguʼtë le rinná bëʼ xibá queëʼ Dios, encaʼ yúguʼtë le buluʼzúajëʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios. 15 Ca naʼ légaquiëʼ tunëʼ löza Dios, lëscaʼ nedaʼ runaʼ löza Dios, usubanëʼ nupa chinátigaca, bönachi tsahuiʼ, en bönachi bitiʼ nácagaca tsahuiʼ. 16 Que lë ni naʼ ruíʼi ládxiʼticaʼsaʼ cabí ibágaʼa le gun ga uxö́s ládxiʼdaʼahuaʼ nedaʼ lahuëʼ Dios o lógaca bönachi.
17 ’Gudödi zoaʼ ga yúbölö idú chopa tsonna iz, budxinaʼ ga nacuáʼ bönachi uládz quiaʼ para unödzjaʼ dumí le gácalen bönachi yechiʼ, en unödzjaʼ le riguʼa lahuëʼ Dios. 18 Tsanni niʼ runaʼ caní, bal-lëʼ bönniʼ judío narúajgaquiëʼ luyú Asia bidixácaʼgaquiëʼ nedaʼ. Niʼ zoaʼ löʼa yudoʼ, nubéaj dxiʼa cuinaʼ ca naca que yudoʼ, en cabí nutubaʼ bönachi zián, en cabí nunaʼ ga uluʼtsatsa bönachi. 19 Yuguʼ bönniʼ judío niʼ ral-laʼ ilaʼdxinëʼ loʼ liʼ, en uluʼzéguiëʼ nedaʼ didzaʼ channö nápagaquiëʼ nedaʼ didzaʼ. 20 Ilaʼnnátsöquiëʼ bönniʼ judío ni channö buluʼdzö́linëʼ bi le cabí naca dxiʼa benaʼ cateʼ niʼ bidxinaʼ lógaquiëʼ bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ légaquiëʼ. 21 Tuz cateʼ niʼ zoaʼ lógaquiëʼ, bëʼa zidzaj didzaʼ, gunníaʼ: “Ruchiʼa rusöröliʼ nedaʼ naʼa tuʼ runaʼ löza uluʼbán nupa chinátigaca.”
22 Cateʼ biyönnëʼ Félix didzaʼ ni, en dxíʼadoʼ chinö́zinëʼ ca naca que lë naʼ rusë́dinëʼ Pablo, buzë́ láhuiʼsëʼ caʼ didzaʼ bizxaj ni, gunnë́ʼ:
—Catiʼ idxinëʼ Lisias, bönniʼ lo rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, údxi yö́nidaʼ ca naca didzaʼ bizxaj queë́liʼ.
23 Níʼirö Félix gunná béʼenëʼ tu bönniʼ nacuʼë lu nëʼë bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la zoëʼ niʼ, gun chiʼë Pablo, pero guʼë lëʼ lataj tëʼ löʼa, en bitiʼ uzáguëʼë xinö́zgaquiëʼ böchiʼ luzë́ʼë duyúgaquiëʼ lëʼ bi dxin ilunëʼ queëʼ.
24 Chopa tsonna dza gudzé, bidëʼ leyúbölö Félix naʼ. Drusila, nigula queëʼ dzáganu lëʼ. Nácanu nigula judío. Félix bulidzëʼ Pablo, ateʼ buzë́ náguiëʼ xtídzëʼë ca naca le réajlëʼëruʼ Jesucristo. 25 Cateʼ bëʼë didzaʼ Pablo ca ral-laʼ gácaruʼ tsahuiʼ, en inná beʼe cuinruʼ, ateʼ idxinruʼ ga uchiʼa usörö́ëʼ Dios rëʼu dza siʼ zaʼ, níʼirö gudxi bidzö́binëʼ Félix, en gudxëʼ Pablo:
—Guyéaj naʼa. Cateʼ gapaʼ lataj ulidzaʼ liʼ.
26 Lëscaʼ gúʼunnëʼ Félix siʼë dumí le unödzjëʼ Pablo lëʼ para usanëʼ lëʼ, ateʼ que lë ni naʼ, zián luzuí bulidzëʼ Pablo, en bë́ʼlenëʼ lëʼ didzaʼ. 27 Cateʼ bizáʼa chopa iz guyáziëʼ Porcio Festo xilatjëʼ Félix, ateʼ tuʼ gúʼunnëʼ Félix gunëʼ le tsaza ládxiʼgaquiëʼ bönniʼ judío, bucáʼanëʼ Pablo nadzunëʼ lidxi guíë.