25
Ridxinëʼ Pablo lahuëʼ Festo, bönniʼ unná bëʼ
Bidxinëʼ Festo yödzö Cesarea para tsáziëʼ xilatjëʼ, gáquiëʼ bönniʼ unná bëʼ ulaz que Roma. Cateʼ bizáʼa tsonna dza buzë́ʼë yödzö naʼ, saʼyéajëʼ Jerusalén. Cateʼ bidxinëʼ Festo niʼ yuguʼ bixúz unná bëʼ, en yuguʼ bönniʼ lo quégaca bönachi judío bilaʼdxinëʼ lahuëʼ para ilaʼnnë́ʼ queëʼ Pablo, ateʼ gulátaʼyuëʼ lahuëʼ Festo bi uzáʼ ládxëʼë quégaquiëʼ, isö́l-lëʼë nupa tsöjxíʼgaca Pablo, para udxinëʼ Jerusalén. Gulë́ʼënnëʼ ilaʼbö́ʼ nísiëʼ lëʼ laʼ nöza para ilútiëʼ lëʼ. Bubiʼë didzaʼ Festo, gudxëʼ légaquiëʼ:
—Lu yödzö Cesarea nadzunëʼ Pablo, ateʼ ral-laʼ tsejaʼ niʼ cuxö́ huidzaj nisö. Que lë ni naʼ, nútiʼtëslöliʼ dë lu náʼaliʼ, ral-laʼ sáʼlenliʼ nedaʼ, en channö nabáguëʼë bönniʼ niʼ xíguiaʼ, huáca uzéguiliʼ-nëʼ didzaʼ niʼ.
Gudzenëʼ Festo Jerusalén idú ca xunuʼ gubidza, ateʼ níʼirö bö́ajëʼ Cesarea. Cateʼ guzáʼ reníʼ iaʼtú dza guröʼë ga ruchiʼa rusörö́ëʼ, en gunná béʼenëʼ nupa tsöjxíʼgaca Pablo. Cateʼ chibidxinëʼ Pablo niʼ, yuguʼ bönniʼ judío narúajgaquiëʼ Jerusalén gulaʼguʼë lëʼ lë́ʼalö, en zián le gulaʼnnë́ʼ queëʼ. Buluʼzéguiëʼ lëʼ le tuʼsubáguëʼë lëʼ xíguiaʼ, pero bitiʼ guca uluʼbéaj liëʼ yuguʼ lë naʼ gulaʼnnë́ʼ queëʼ. Níʼirö bëʼë didzaʼ Pablo uláz queëʼ, gunnë́ʼ:
—Bitiʼ bi le ruáʼ döʼ benaʼ que xibá quégaquiëʼ bönniʼ judío, en cabí que yudoʼ quégaquiëʼ, en cabí queëʼ César, bönniʼ Roma, rinná béʼenëʼ rëʼu.
Gúʼunnëʼ Festo gunëʼ le ilaʼyaza ládxiʼgaquiëʼ bönniʼ judío, ateʼ bubiʼë didzaʼ, gudxëʼ Pablo:
—¿Rë́ʼënuʼ soʼo Jerusalén, ga naʼ soa nu uchiʼa usörö́ liʼ ca nácagaca lë ni taʼnnë́ʼ quiuʼ?
10 Bubiʼë didzaʼ Pablo, gudxëʼ lëʼ:
—Zoa cazaʼ ga röʼö nu ruchiʼa rusörö́ uláz queëʼ César, ga naʼ ral-laʼ uchiʼa usörö́uʼ nedaʼ. Bitiʼ bi huiáʼ döʼ nunaʼ quégaquiëʼ bönniʼ judío, ateʼ chinö́z quézinuʼ lë ni. 11 Laʼtuʼ nunaʼ tu le ruáʼ döʼ, o bítiʼtës le run ga ibágaʼa xíguiaʼ gátiaʼ, bitiʼ táʼbagaʼa gátiaʼ. Naʼa, channö cabí nunaʼ ca taʼnnë́ʼ quiaʼ bönniʼ ni, cuntu caz nu dë lu nëʼe udödi nedaʼ lu náʼagaquiëʼ. Rinabaʼ tsejaʼ lahuëʼ César ga udxiʼa urö́ quiaʼ.
12 Cateʼ Festo chibë́ʼlenëʼ yuguʼ bönniʼ yúlahuiʼ didzaʼ, bubiʼë didzaʼ, gudxëʼ Pablo:
—Chigunábuʼ tsejuʼ lahuëʼ César. Lahuëʼ César uyijuʼ.
Ruʼë didzaʼ Pablo lahuëʼ Agripa, bönniʼ unná bëʼ
13 Gudödi chopa tsonna dza, bidxinëʼ Agripa, bönniʼ rinná bëʼë lu yödzö Cesarea, dzáganu Berenice lëʼ, duyúgaquiëʼ Festo. 14 Cateʼ chigulaʼcuʼë niʼ zián dza, Festo buluíʼinëʼ Agripa, bönniʼ rinná bëʼë, ca naca queëʼ Pablo. Gudxëʼ lëʼ:
—Zoëʼ tu bönniʼ ni bucáʼanëʼ Félix lëʼ lidxi guíë. 15 Cateʼ guzóaʼ Jerusalén, yuguʼ bixúz unná bëʼ, en bönniʼ gula tuʼzéajniʼinëʼ, bilaʼdxinëʼ lahuaʼ, ateʼ gulaʼnnë́ʼ queëʼ bönniʼ ni. Gulaʼnábinëʼ nedaʼ ichugaʼ queëʼ gátiëʼ. 16 Nedaʼ bubiʼa didzaʼ, gudxaʼ légaquiëʼ bitiʼ nalë́biguequinëʼ bönniʼ Roma ilaʼchúguiëʼ queëʼ tu bönniʼ gátiëʼ channö cabí ilaʼdxini lahuëʼ nupa tuʼzegui lëʼ didzaʼ, para gaca ubiʼë didzaʼ ca naca lë naʼ taʼnnë́ʼ queëʼ. 17 Que lë ni naʼ, cateʼ bilaʼdxinëʼ légaquiëʼ ni, bitiʼ caʼ gudzedaʼ, pero cateʼ guzáʼ guyeaníʼ iaʼtú dza guröʼa ga ruchiʼa rusörö́aʼ, ateʼ gunná béʼedaʼ nupa yöjxíʼgaca bönniʼ ni. 18 Cateʼ gulaʼcuʼë ni bönniʼ naʼ tuʼzéguiëʼ lëʼ didzaʼ, bitiʼ bi gulaʼnnë́ʼ queëʼ ca busacaʼ quiaʼ ilaʼnnë́ʼ. 19 Gulaʼnnë́ʼ queëʼ bal-la didzaʼ bizxaj ca naca le taʼyéajlëʼë Dios, en ca naca queëʼ tu bönniʼ lëʼ Jesús, nu naʼ guti, pero Pablo runëʼ tsutsu xtídzëʼë rnnëʼ ni zoëʼ nabanëʼ leyúbölö. 20 Tuʼ buchíxidaʼ ca nácagaca lë ni, gunábidaʼ-nëʼ Pablo channö rë́ʼënëʼ tsejëʼ Jerusalén, ga niʼ soa nu uchiʼa usörö́ lëʼ ca nácagaca lë ni. 21 Níʼirö cateʼ gunabëʼ Pablo tsejëʼ lahuëʼ Augusto César para uchiʼa usörö́ëʼ lëʼ niʼ, gunná béʼedaʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la ilún chíʼigarëʼ lëʼ cateʼ gálaʼrö dza isö́l-laʼa-nëʼ lahuëʼ César.
22 Níʼirö Agripa gudxëʼ Festo naʼ:
—Lëzcaʼ nedaʼ rë́ʼëndaʼ yö́nidaʼ le innë́ʼ bönniʼ naʼ.
Festo gudxëʼ lëʼ:
—Cuxö́ yönnuʼ le innë́ʼ.
23 Cateʼ zaʼ reníʼ iaʼtú dza, len ba zxön bilaʼdxinëʼ Agripa, en Berenice niʼ. Gulaʼyáziëʼ ga ral-laʼ iluʼë didzaʼ, dzágagaquiëʼ légaquiëʼ bönniʼ unná bëʼ, ateʼ gulaʼsö́l-lëʼë nupa tsöjxíʼgaca Pablo. 24 Níʼirö Festo gudxëʼ Agripa, bönniʼ unná bëʼ:
—Bönniʼ unná bëʼ, Agripa, en yúguʼtëliʼ zóaliʼ ni tsözxö́n len netuʼ. Ni zoëʼ riléʼeliʼ-nëʼ bönniʼ naʼ, taʼnnë́ʼ queëʼ yúguʼtë bönniʼ judío nacuʼë Jerusalén, encaʼ nupa nacuáʼ ni, tëʼ nedaʼ ral-laʼ gátiëʼ. 25 Runi nedaʼ bitiʼ bi benëʼ le nabáguëʼë xíguiaʼ gátiëʼ, pero tuʼ gunabëʼ lë cazëʼ tsejëʼ ga uchiʼa usörö́ëʼ Augusto César lëʼ, que lë ni naʼ chinunaʼ quiaʼ isö́l-laʼa-nëʼ lahuëʼ Augusto. 26 Tuʼ cabí nözdaʼ bi ral-laʼ uzúajaʼ lu guichi le uzegui bönniʼ ni didzaʼ para isö́l-laʼa lu nëʼë César, xanaʼ, que lë ni naʼ nachëʼa-nëʼ loliʼ, en le nácarö lo, nachëʼa-nëʼ loʼ liʼ, Agripa, bönniʼ unná bëʼ, para cateʼ údxi rinábini yudxuʼ-nëʼ, níʼirö inözdaʼ bi ral-laʼ uzúajaʼ lu guichi ca naca queëʼ bönniʼ ni. 27 Réquidaʼ bitiʼ naca dxiʼa isö́l-laʼa-nëʼ nu bönniʼ náguëʼë niʼ channö cabí gaca uluʼa le nabáguëʼë.