5
Dul-laʼ gulunëʼ Ananías, en Safira
Tu bönniʼ yúbölö lëʼ Ananías, bë́tiʼë tu cöʼ xiyúëʼ. Safira, nigula queëʼ, bennu tsözxö́n lëʼ. Ananías naʼ bucachiʼ lanëʼ lateʼ dumí que yu naʼ, ateʼ nö́zinu caʼ nigula queëʼ. Le bugáʼanasö yöjuʼë, en guluʼë le lu náʼagaquiëʼ gubáz nasö́l-lëʼë Cristo. Rnnëʼ:
—Tsca nisö guzxiʼa.
Pedro gudxëʼ lëʼ:
—Ananías, ¿naruʼ guyázatsö Satanás tuʼ xihuiʼ lu icja ládxiʼdoʼo, en ben ga rizíʼ yéʼenuʼ Dios Böʼ Láʼayi, ateʼ bucachiʼ lanuʼ lateʼ dumí que xiyúʼ naʼ? Tsanni niʼ nagáʼana yu naʼ lu noʼo, ¿naruʼ cabí nequi quez quiuʼ? Gudödi bë́tiʼu le, ¿naruʼ cabí dë caz lu noʼo dumí que naʼ? ¿Bizx que gurö́ʼö icjuʼ gunuʼ caní? Dios caz guzxíʼ yéʼenuʼ, calë́gasö bönachi.
5-6 Cateʼ biyönnëʼ Ananías didzaʼ ni, gudzöʼë, en gútitëʼ. Níʼirö gulaʼbígaʼtëbiʼ biʼi raʼbán, ateʼ buluʼchö́libiʼ lëʼ lariʼ, en guluáʼabiʼ lëʼ, en yöjcáchiʼgacabiʼ lëʼ. Guladxi gulaʼdzöbi yúguʼtë nupa niʼ bilaʼyöni ca guca lë ni.
Ca tsonna hora gudödi niʼ, bidxinnu nigula queëʼ Ananías naʼ niʼ, en bitiʼ nö́zinu lë naʼ guca queëʼ bönniʼ queë́nu. Níʼirö Pedro gudxëʼ-nu:
—Gudíxjöiʼi nedaʼ. ¿Naruʼ guzxíʼiliʼ tsca nisö xiyuliʼ naʼ?
Gunnánu:
—Ön, tsca nisö guzxíʼituʼ.
Níʼirö Pedro gudxëʼ-nu:
—¿Bizx que ben tuz xtídzaʼliʼ guzxíʼ bëʼ xíhuiʼliʼ Dios Böʼ Láʼayi? Buyútsöcaʼ. Chizóa uluʼdxinbiʼ yuguʼ biʼi buluʼcáchiʼbiʼ-nëʼ bönniʼ quiuʼ, ateʼ uluʼbéajbiʼ caʼ liʼ.
10 Níʼirö laʼ gudzö́ʼtënu xiniʼë Pedro, en gútitënu. Cateʼ gulaʼyázabiʼ biʼi raʼbán naʼ, gulaʼléʼebiʼ-nu chinátinu. Níʼirö buluʼbéajbiʼ-nu, en yöjcáchiʼgacabiʼ-nu cuita lëʼë bönniʼ queë́nu. 11 Que lë ni naʼ guladxi gulaʼdzöbi yúguʼtë bönachi queëʼ Dios, ateʼ guladxi caʼ yúguʼtë nupa bilaʼyöni ca guca lë ni.
Tunëʼ bönniʼ gubáz nasö́l-lëʼë Cristo le taca bëʼ
12 Gulunëʼ bönniʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo zián le taca bëʼ, en zián yöl-laʼ huáca zxön lógaca bönachi lu yödzö. Yúguʼtëʼ buluʼdubëʼ tsözxö́n ga naca chila yudoʼ nazíʼi le Chila Queëʼ Salomón. 13 Ladaj nupa niʼ bitiʼ taʼyéajlëʼ Cristo, cuntu nu burugui tsöjtáʼ légaquiëʼ, ateʼ bönachi lu yödzö niʼ gulún légaquiëʼ bal. 14 Níʼirö iaʼbal-la bönachi zián caʼ gulaʼyéajlëʼ Cristo, bönniʼ, en nigula. 15 Cateʼ bilaʼléʼe bönachi yuguʼ le tunëʼ bönniʼ niʼ taʼyéajlëʼë Cristo, yöjuáʼagaca nupa teʼe gapa naca laʼ nöza, ateʼ gulaʼxóëʼ léguequi lu daʼa yaga, en iaʼbal-la lu dáʼasö, para cateʼ tödëʼ niʼ Pedro, tsa zxúl-lasö queëʼ cuʼu zxul-la bal-la bönachi huëʼ naʼ, para uluʼhuöáca. 16 Lëscaʼ bilaʼrúaj bönachi yuguʼ dzaga yödzö, en bilaʼdxín Jerusalén, nuáʼagaca nupa teʼe, en nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ tuʼ yúʼugaca böʼ xihuiʼ léguequi, ateʼ buluʼhuöáca yúguʼtëguequi.
Bönniʼ yudoʼ taʼbía ládxiʼgaquiëʼ bönniʼ gubáz nasö́l-lëʼë Cristo
17 Que lë ni naʼ bixúz lo, en bönniʼ yudoʼ saduceo naʼ dáʼgaquiëʼ bixúz lo, buluʼzxéʼenëʼ Pedro. 18 Níʼirö bixúz lo naʼ, en bönniʼ naʼ dáʼgaquiëʼ lëʼ gulaʼzönëʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo, ateʼ gulaʼguʼë légaquiëʼ lidxi guíë. 19 Níʼirö bidxinëʼ gubáz láʼayi queëʼ Xanruʼ chiʼi dzö́ʼölö, ateʼ gusaljëʼ lidxi guíë naʼ, en bubéajëʼ légaquiëʼ. 20 Gubáz láʼayi naʼ gudxëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Guliʼtséaj, guliʼtsöjsóa chila yudoʼ, en guliʼtsöjëʼlen bönachi niʼ didzaʼ, quíxjöiʼiliʼ légaquiëʼ ca naca yöl-laʼ naʼbán idú ni, en ca gaca ilaʼdéliʼnëʼ le.
21 Cateʼ bilaʼyönnëʼ didzaʼ ni ruʼë gubáz láʼayi naʼ, gulaʼyáziëʼ chila yudoʼ cateʼ zaʼ reníʼ zíladoʼ, en buluʼsédinëʼ bönachi.
Laʼ níʼisö buluʼdubëʼ bixúz lo, en nupa nacuáʼlen lëʼ tsözxö́n, len bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ, en bönniʼ gula tuʼzéajniʼinëʼ bönachi Israel, ateʼ gulaʼsö́l-lëʼë nupa tsöjaca lidxi guíë para tsöjxíʼgaquiëʼ yuguʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo, tuʼ téquinëʼ niʼ nacuʼë lidxi guíë naʼ. 22 Cateʼ niʼa náʼagaquiëʼ bönniʼ yudoʼ naʼ bilaʼdxinëʼ niʼ, bitiʼ yöjxácaʼgaquiëʼ légaquiëʼ lu yuʼu lidxi guíë naʼ, ateʼ níʼirö buluʼhuö́ajëʼ tsöjtíxjöʼgaquiëʼ caʼ. 23 Gulë́ʼ bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ naʼ, taʼnnë́ʼ:
—Le nácatë yöjxácaʼtuʼ nayáyajtë lidxi guíë, ateʼ nacuáʼ nupa tun chiʼi raʼ lidxi guíë naʼ, pero cateʼ gusálajtuʼ, cuntu nu yöjxácaʼtuʼ lu yuʼu naʼ.
24 Cateʼ bixúz lo, en yuguʼ bixúz unná bëʼ, en bönniʼ nacuáʼ lu nëʼë niʼa náʼagaca bönachi yudoʼ, bilaʼyönnëʼ didzaʼ ni, gulaʼbö́ʼdëʼë böniga tuʼ cabí nö́ziguequinëʼ bizxi guntë lë naʼ raca. 25 Níʼirö bidxinëʼ tu bönniʼ niʼ, en gudíxjöiʼinëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Buliʼyútsöcaʼ. Yuguʼ bönniʼ naʼ gulúʼugacaliʼ-nëʼ lidxi guíë nacuʼë chila yudoʼ tuʼsë́dinëʼ bönachi.
26 Níʼirö guyijëʼ bönniʼ naʼ rinná béʼenëʼ niʼa náʼagaca bönachi yudoʼ, dzágagaquiëʼ lëʼ niʼa náʼagaquiëʼ naʼ, ateʼ gulaʼchë́ʼë yuguʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo, pero bitiʼ bi gulunëʼ quégaquiëʼ, tuʼ guládxinëʼ uluʼladxiʼ bönachi nacuáʼ niʼ légaquiëʼ guiö́j. 27 Cateʼ chinachë́ʼgaquiëʼ yuguʼ gubáz naʼ, buluʼsudxinëʼ légaquiëʼ lógaquiëʼ bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ naʼ, ateʼ bixúz lo gunábinëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
28 —¿Naruʼ cabí gúdxidaʼatuʼ libíʼiliʼ bitiʼ usë́diliʼ bönachi ca naca queëʼ bönniʼ naʼ? Naʼa, chigudísiliʼ xibá ni idútë yödzö Jerusalén, en rë́ʼëniliʼ usubágaʼliʼ netuʼ xíguiaʼ tuʼ nözi yöl-laʼ guti queëʼ bönniʼ naʼ.
29 Níʼirö buluʼbiʼë didzaʼ Pedro, en iaʼzícaʼrëʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo, taʼnnë́ʼ:
—Run bayudxi uzërö nágatuʼ xtídzëʼë Dios ca xtídzaʼgaca bönachi. 30 Libíʼiliʼ bë́tiliʼ-nëʼ Jesús cateʼ niʼ budáʼaliʼ-nëʼ lëʼe yaga cruz, pero Dios quégaquiëʼ xuz xtóʼoruʼ busubanëʼ Lëʼ. 31 Jesús ni, Dios buzóa cazëʼ Lëʼ ga nayë́pisëtërëʼ cuita lëʼë ibëla, para gáquiëʼ Bönniʼ Lo, en Bönniʼ Rusölá, en gunëʼ ga uluʼbíʼi ládxiʼgaca bönachi Israel, para gaca uniti lahuëʼ dul-laʼ nabágaʼgaquiëʼ. 32 Ca naca lë ni, runtuʼ netuʼ ba nalí que, ateʼ lëscaʼ runëʼ Dios Böʼ Láʼayi ba nalí que, Böʼ naʼ risö́l-lëʼë Dios quégaca nupa tun ca rnna xtídzëʼë.
33 Cateʼ bilaʼyönnëʼ bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ naʼ lë ni, gulaʼlenëʼ, en gulë́ʼënnëʼ ilútiëʼ légaquiëʼ. 34 Níʼirö guzuínëʼ tu bönniʼ yudoʼ ruchiʼa rusörö́ëʼ lógaquiëʼ, lëʼ Gamaliel, tu bönniʼ yudoʼ fariseo. Rácadëʼë bönniʼ ni xibá queëʼ Moisés, ateʼ yúguʼtë bönachi tun lëʼ bal. Gudxëʼ nupa naʼ uluʼbéaj yuguʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo lö́ʼalö tu chíʼidoʼ. 35 Níʼirö gudxëʼ bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ naʼ, gunnë́ʼ:
—Libiʼiliʼ, bönniʼ Israel, buliʼyutëz queë́liʼ ca naca le rë́ʼëniliʼ gunliʼ quégaquiëʼ bönniʼ ni. 36 Ral-laʼ tsöjnéliʼ ca guca zíʼatëlö cateʼ siʼ idxín dza ni zóaruʼ naʼa. Birúajëʼ Teudas, ateʼ ben cuinëʼ ca tu bönniʼ nayë́pisëtërëʼ. Guláquiëʼ bönniʼ yöjtáʼgaquiëʼ lëʼ idú tapa gáyuʼë bönniʼ. Yuguʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la gulútiëʼ lëʼ, ateʼ gulásilasi yúguʼtë nupa niʼ yöjtáʼgaca lëʼ, ateʼ gunítisö caʼ yúguʼtë le benëʼ bönniʼ naʼ. 37 Gudödi guca lë ni, birúajëʼ caʼ Judas, tu bönniʼ Galilea. Benëʼ caní cateʼ niʼ gulaʼyúʼu lu guichi bönachi taʼguízxaj lázagaquiëʼ, ateʼ yöjtáʼgaca bönachi zián lëʼ. Lëscaʼ gulútiëʼ bönniʼ ni, ateʼ gulásilasi yúguʼtë nupa niʼ yöjtáʼgaca lëʼ. 38 Que lë ni naʼ reaʼ libíʼiliʼ: Guliʼsán-gaquiëʼ bönniʼ ni, en bitiʼ bi gunliʼ quégaquiëʼ. Channö naca quégacasö bönachi lë ni taʼnnë́ʼ o lë ni tunëʼ, initi caz, 39 pero channö naca queëʼ Dios, bitiʼ gaca usunítiliʼ le. ¡Buliʼyú cuinliʼ cabí tíl-lalenliʼ-nëʼ Dios!
40 Níʼirö gulunëʼ tuz didzaʼ len lëʼ. Buluʼlidzëʼ yuguʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo, ateʼ gulaʼguínëʼ légaquiëʼ, en buluʼzenëʼ légaquiëʼ bach para cabirö iluíʼilenëʼ bönachi didzaʼ ca naca queëʼ Jesús. Níʼirö buluʼsanëʼ légaquiëʼ. 41 Bilaʼrúajëʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo lógaquiëʼ bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ naʼ. Tuʼdzéjanëʼ tuʼ bëʼë Dios légaquiëʼ lataj gulaʼguíʼi gulaʼzáquëʼë tuʼ dáʼgaquiëʼ Jesús. 42 Yuguʼ dza buluʼsë́ditiquiʼsinëʼ bönachi, en gulunëʼ libán queëʼ Jesucristo lu chila yudoʼ, en gapa naca lu yuʼu lídxigaca bönachi.