6
Taʼbö́ëʼ gadxi bönniʼ para ilácalenëʼ bönachi queëʼ Cristo
Dza niʼ, tuʼ gulaʼyán bönachi taʼyéajlëʼ Cristo, yuguʼ bönniʼ judío tuʼë didzaʼ griego gulaʼnnë́ʼ quégaquiëʼ bönniʼ judío tuʼë didzaʼ hebreo tuʼ nözi le raca cateʼ taʼguísiëʼ le ilágunu nigula uzëbi, tuʼ cuntu nu ruíʼi le ilágunu nigula uzëbi quégaquiëʼ bönniʼ niʼ tuʼë didzaʼ griego. Níʼirö idxínnutëʼ bönniʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo buluʼtubëʼ yúguʼtë bönachi niʼ taʼyéajlëʼ Cristo, ateʼ tëʼ légaquiëʼ:
—Bitiʼ naca dxiʼa soa dxituʼ, en cabí guntuʼ libán que xtídzëʼë Dios, para guntuʼ dxin cúʼutuʼ le ilágugaca bönachi. Que lë ni naʼ, böchiʼ luzáʼatuʼ, guliʼcö́ gadxëʼ bönniʼ ládjaliʼ, para ugúʼuruʼ lu náʼagaquiëʼ dxin ni. Yuguʼ bönniʼ naʼ run bayudxi ilácagaquiëʼ bönniʼ tun yúguʼtë bönachi légaquiëʼ bal, en nácagaquiëʼ bönniʼ taʼyéajniʼi, en naca bëʼ Dios Böʼ Láʼayi zóalenëʼ légaquiëʼ. Netuʼ ni ulídzaticaʼstuʼ-nëʼ Dios, en usédituʼ bönachi xtídzëʼë Dios.
Yúguʼtëʼ gulaʼyaza ládxiʼgaquiëʼ didzaʼ ni, ateʼ gulaʼbö́ëʼ Esteban, tu bönniʼ réajlëʼë Cristo idú ládxëʼë, en zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi lëʼ. Lëscaʼ gulaʼbö́ëʼ Felipe, en Prócoro, en Nicanor, en Timón, en Parmenas, en Nicolás, bönniʼ yödzö Antioquía, bönniʼ zíʼalö butsë́ʼë ca runëʼ para tseaj ládxëʼë Dios ca tunëʼ yuguʼ bönniʼ judío. Níʼirö buluʼsudxinëʼ bönniʼ naʼ gulaʼbö́ëʼ lógaquiëʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo. Yuguʼ bönniʼ gubáz naʼ gulaʼxóa náʼagaquiëʼ légaquiëʼ, niʼ tuʼlidzëʼ Dios.
Guzërö xtídzëʼë Xanruʼ, ateʼ gulaʼyandaʼ bönachi taʼyéajlëʼ Cristo nacuáʼ Jerusalén. Lëscaʼ zián bixúz judío gulaʼzíʼ lu náʼagaquiëʼ le réajlëʼëruʼ Cristo.
Taʼzönëʼ Esteban
Esteban naʼ benëʼ le tun ga rubániruʼ, en yuguʼ le taca bëʼ lógaca bönachi lu yödzö, zóalen yöl-laʼ huáca queëʼ Dios lëʼ le buzáʼ ládxëʼë queëʼ. Níʼirö gulaʼyasëʼ bal-lëʼ bönniʼ nabábagaquiëʼ yuʼu ga tuʼdubëʼ bönniʼ judío, en tuʼsëdëʼ queëʼ Dios, nazíʼi le Yuʼu Quégaquiëʼ Bönniʼ Nadzángaquiëʼ. Bönniʼ narúajgaquiëʼ yödzö Cirene, en yödzö Alejandría, en luyú Cilicia, en luyú Asia, gulunëʼ légaquiëʼ tsözxö́n. Bönniʼ ni gulaʼdíl-lalenëʼ Esteban didzaʼ. 10 Bitiʼ guca táʼbagaʼgaquiëʼ didzaʼ ruʼë Esteban naʼ, tuʼ bëʼë didzaʼ len yöl-laʼ réajniʼi, tuʼ zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi lëʼ. 11 Níʼirö gulaʼguízxjëʼ bönniʼ ilaʼzíʼ yëʼë, ilaʼnnë́ʼ: “Netuʼ biyö́nituʼ didzaʼ ruʼë Esteban ni, rnnë ziʼë queëʼ Moisés, en queëʼ Dios.” 12 Caní guca, bönniʼ ni gulaʼguʼë xilá ládxiʼgaca bönachi, tsözxö́n len bönniʼ gula tuʼzéajniʼinëʼ, en yuguʼ bönniʼ yudoʼ usëdi. Yúguʼtë bönniʼ ni gulaʼbía diʼë Esteban naʼ. Gulaʼzönëʼ lëʼ, en gulaʼchë́ʼë lëʼ lógaquiëʼ bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ. 13 Lëscaʼ buluʼcuʼë lógaquiëʼ nupa gulaʼguíxjöʼ le cabí nácatë, bönniʼ naʼ gulaʼnnë́ʼ:
—Bitiʼ zoëʼ dxisö bönniʼ ni rnnë ziʼë que yudoʼ láʼayi ni, en que xibá queëʼ Dios. 14 Biyö́nituʼ didzaʼ bëʼë bönniʼ ni ca gunëʼ Jesús, bönniʼ Nazaret, rnnëʼ usunítiëʼ yudoʼ ni, en utsë́ʼë yuguʼ le nalë́biruʼ runruʼ, yuguʼ lë naʼ gunná béʼenëʼ Moisés rëʼu.
15 Níʼirö bönniʼ yudoʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ, en yúguʼtë nupa rö́ʼgaca niʼ buluʼyúëʼ Esteban, ateʼ bilaʼléʼenëʼ lahuëʼ, rnaʼ ca rnaʼ lahuëʼ tu gubáz láʼayi queëʼ Dios.