3
Naʼa, channö nubánlenliʼ-nëʼ Cristo, guliʼgüíʼ ladxiʼ le nácagaca que yehuaʼ yubá ga niʼ röʼë Cristo cuita lëʼë ibëla Dios, ga náquiëʼ lo. Guliʼsáʼ ladxiʼ le taca xitsáʼalö, en calëga le taca luyú ni. Naca queë́liʼ tsca chinátiliʼ, ateʼ yöl-laʼ naʼbán queë́liʼ rapa chiʼë Cristo ga niʼ zoa cazëʼ Dios. Cristo nabániliʼ libíʼiliʼ. Cateʼ uluíʼi lahuëʼ Lëʼ, níʼirö uluíʼi loliʼ caʼ libíʼiliʼ tsözxö́n len Lëʼ lu beníʼ queëʼ.
Yöl-laʼ naʼbán gula, en yöl-laʼ naʼbán cubi
Que lë ni naʼ, guliʼgún ga ilaʼniti le nacuáʼlen libíʼiliʼ que yödzölió ni:
Yuguʼ le ruáʼ döʼ, en le nácagaca xihuiʼ,
en yuguʼ le rizë́ ládxiʼliʼ le ruáʼ döʼ,
en yuguʼ le rizë́ ládxiʼliʼ le naca xihuiʼ,
en yöl-laʼ ruhuidiʼ.
Yöl-laʼ ruhuidiʼ naca lëbi ca nu reaj ladxiʼ budóʼ guiö́j budóʼ yaga, tuʼ cabí reaj ladxiʼ Dios nu ruhuidiʼ. Tun bönachi yuguʼ le caní, ateʼ gunëʼ Dios xíguiaʼ yúguʼtë nupa bitiʼ túngaca ca rnna xtídzëʼë. Yuguʼ dul-laʼ caní benliʼ caʼ libíʼiliʼ cateʼ niʼ nadö́diliʼ lu në́ʼeguequi. Naʼa, bítiʼrö gunliʼ yuguʼ lë ni:
Bítiʼrö idzáʼaliʼ, en bítiʼrö leliʼ.
Bítiʼrö nu gunliʼ ziʼ, en bítiʼrö innë́ xíhuiʼliʼ.
Bítiʼrö innaliʼ le ruáʼ döʼ.
Bitiʼ siʼ yéʼeliʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ tuʼ chinucáʼanaliʼ le gúcaliʼ zíʼalö, en yuguʼ le benliʼ zíʼalö. 10 Chinácaliʼ bönachi cubi, ateʼ tu tu dza ricúbiliʼ, ruhuöácaröliʼ ca naca Nu naʼ bun libíʼiliʼ, para gúnbëʼëliʼ Lëʼ idú ca náquiëʼ Lëʼ. 11 Tuʼ chidzágaruʼ-nëʼ Cristo:
Bítiʼrö nácaruʼ bönniʼ ziʼtuʼ, en bönniʼ judío.
Bítiʼrö nácaruʼ bönniʼ narugu lu xipë́laʼgaquiëʼ le naca bëʼ nu daʼ Dios, en bönniʼ bitiʼ narugu lu xipë́laʼgaquiëʼ lë naʼ naca bëʼ.
Bítiʼrö nácaruʼ bönniʼ taʼyéajniʼinëʼ, en bönniʼ bitiʼ taʼyéajniʼinëʼ.
Bítiʼrö nácaruʼ bönniʼ nadóʼogaquiëʼ, en bönniʼ bitiʼ nadóʼogaquiëʼ.
Naʼa, Cristo náquiëʼ yúguʼtë le nácagaca lesacaʼ, en dzáguiëʼ yúguʼtëruʼ.
12 Dios nadxíʼinëʼ libíʼiliʼ, en gurö́ëʼ libíʼiliʼ para guéquiliʼ quez queëʼ. Que lë ni naʼ, ral-laʼ:
Güíʼi ládxiʼliʼ luzáʼaliʼ, en gácaliʼ dxiʼi ladxiʼ,
en nöxaj ladxiʼ, en cuidiʼ ladxiʼ,
en cö́zaliʼ zxön ladxiʼ.
13 Channö raca didzaʼ bizxaj tuliʼ len iaʼtuliʼ, guliʼguáʼ ilén luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ, en buliʼniti lo luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ ca naʼ benëʼ Cristo, buniti lahuëʼ libíʼiliʼ. 14 Le nazácaʼtërö ca yúguʼtë lë ni, ral-laʼ idxíʼiliʼ yúguʼtë bönachi, tuʼ naca yöl-laʼ nadxíʼi le run ga nácaruʼ tuz, en ga nácaruʼ idú. 15 Guliʼgüíʼ lataj le ribequi dxi icja ládxiʼdoʼoruʼ inná bëʼ lu icja ládxiʼdoʼoliʼ, lë naʼ runnëʼ Dios queë́ruʼ. Que lë ni naʼ bulidzëʼ libíʼiliʼ, para gácaliʼ tuz lu idútë le naca cazëʼ Cristo. Guliʼguíëʼ Dios: “Xclenuʼ.”
16 Guliʼsíʼ lu náʼaliʼ xtídzëʼë Cristo le gaca queë́liʼ tu yöl-laʼ tsahuiʼ zxön. Tuʼ zóalen libíʼiliʼ yöl-laʼ réajniʼi queëʼ Dios, buliʼsedi, en buliʼzéjniʼi luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ. Idú ládxiʼliʼ guliʼgul-la yuguʼ salmo queëʼ Dios, en yuguʼ le rul-la yöl-laʼ ba, en yuguʼ le rul-la láʼayi, ateʼ guië́liʼ-nëʼ Dios: “Xclenuʼ.” 17 Yúguʼtë le runliʼ, le naca didzaʼ ruíʼiliʼ o le naca dxin runliʼ, guliʼgún yúguʼtë lu Lëʼ Xanruʼ Jesús, en guië́liʼ-nëʼ Dios Xuz: “Xclenuʼ”, dzáguiëʼ Cristo libíʼiliʼ.
Le ral-laʼ gunruʼ que luzáʼaruʼ tuʼ néquiruʼ queëʼ Cristo
18 Libíʼiliʼ, nigula nutsaga náʼalenliʼ bönniʼ queë́liʼ,
guliʼgún ca rnna xtídzaʼgaquiëʼ bönniʼ que queë́liʼ
ca ral-laʼ gunliʼ, tuʼ néquiliʼ queëʼ Xanruʼ.
19 Libíʼiliʼ, bönniʼ nutsaga náʼalenliʼ nigula queë́liʼ,
guliʼdxíʼi nigula que queë́liʼ,
en bitiʼ uzéliʼ bach légacanu.
20 Libíʼiliʼ, biʼi raʼbán,
guliʼgún ca rnna yúguʼtë xtídzaʼgaquiëʼ xuz xináʼaliʼ.
Lë ni raza ládxëʼë Xanruʼ.
21 Libíʼiliʼ, núlöliʼ nácaliʼ xúzgaca bíʼidoʼ,
bitiʼ tödi bëʼ usínaʼliʼ zxíʼiniliʼ,
para cabí huö́aj ládxiʼgacabiʼ.
22 Libíʼiliʼ, núlöliʼ nácaliʼ bönniʼ nadóʼogaquiëʼ,
guliʼgún ca rnna yúguʼtë xtídzaʼgaquiëʼ xanliʼ luyú ni.
Calë́gasö gunliʼ caní cateʼ tuʼyúëʼ libíʼiliʼ
ca naʼ tun nupa të́ʼëni ilún ga ilaʼyaza ládxiʼgaca bönachi,
pero idú ládxiʼliʼ guliʼgún xichíngaquiëʼ
ca ral-laʼ ilún nupa tadxi Dios.
23 Ca naca yúguʼtë le runliʼ, guliʼgún idú ládxiʼliʼ,
gaca ca runliʼ xichinëʼ Xanruʼ,
en calë́gasö ca runliʼ xichíngaca bönachi.
24 Chinö́z quéziliʼ ubiʼë Xanruʼ queë́liʼ,
gunnëʼ queë́liʼ le chinupë́ʼë Dios quégaca nupa nácagaca zxíʼini cazëʼ.
Caní gaca, tuʼ runliʼ xichinëʼ Xanruʼ Jesucristo.
25 Nu ruáʼ döʼ, ubiʼë Xanruʼ que nu naʼ ca naca döʼ ruáʼ nu naʼ, tuʼ cabí utsë́ʼë Dios ca ral-laʼ ubiʼë que queë́gaca bönachi.