4
Libíʼiliʼ, núlöliʼ nácaliʼ xángaca bönachi,
guliʼgún le naca tsahuiʼ, en le naca dxiʼa
ca rugunliʼ dxin yuguʼ bönniʼ huen dxin queë́liʼ.
Guliʼtsöjné zoa caʼ Xanliʼ yehuaʼ yubá.
Libíʼiliʼ, yúguʼtëliʼ,
buliʼlídzaticaʼsëʼ Dios.
Buliʼsubán ládxiʼliʼ ulídzaliʼ-nëʼ Dios,
en guliʼguíëʼ: “Xclenuʼ.”
Laʼ náʼasö cateʼ rulídzaliʼ-nëʼ Dios, guliʼnabi-nëʼ caʼ gácalenëʼ netuʼ, en gunnëʼ netuʼ lataj quíxjöʼötuʼ xtídzëʼë Xanruʼ, para gaca uzéajniʼituʼ bönachi le bigachiʼ ca naca queëʼ Cristo. Tuʼ runaʼ caní nadzunaʼ lidxi guíë ni. Guliʼnabi-nëʼ caʼ Dios, gunnëʼ nedaʼ lataj usalaj láʼanaʼ le bigachiʼ naʼ ca ral-laʼ gunaʼ.
Lu yöl-laʼ réajniʼi queë́liʼ, guliʼgún le runliʼ lógaca nupa bitiʼ taʼyéajlëʼ Cristo. Guliʼgundaʼ dxin yuguʼ dza uzáʼ ládxëʼë Dios queë́liʼ, gunliʼ xichinëʼ. Ral-laʼ güíʼiliʼ didzaʼ ca raza ládxëʼë Dios, en ca ral-laʼ gun nupa néquiguequi queëʼ. Ral-laʼ inö́ziliʼ caʼ naca ral-laʼ ubíʼiliʼ didzaʼ, bi guië́liʼ tu tu bönachi.
Yuguʼ bönachi queëʼ Cristo tuʼgapa Dios luzë́ʼeguequi
Tíquico quíxjöiʼinëʼ libíʼiliʼ le raca quiaʼ ni. Náquiëʼ bö́chiʼruʼ nadxíʼiruʼ-nëʼ. Náquiëʼ caʼ huen dxin idú queëʼ Xanruʼ, en rúnlenëʼ nedaʼ tsözxö́n dxin queëʼ Xanruʼ. Que lë ni naʼ risö́l-laʼa-nëʼ ga zóaliʼ, para uzéajniʼinëʼ libíʼiliʼ le raca quiaʼ, en utipëʼ ládxiʼliʼ. Onésimo, bö́chiʼruʼ naʼ nabábalenëʼ libíʼiliʼ saʼyéajlenëʼ lëʼ tsözxö́n. Náquiëʼ caʼ bö́chiʼruʼ nadxíʼiruʼ-nëʼ, en réajlëʼë Xanruʼ. Chopëʼ ni uluʼsiyönnëʼ libíʼiliʼ yúguʼtë le raca ni.
10 Aristarco, bönniʼ naʼ yúʼulenëʼ nedaʼ tsözxö́n lidxi guíë rugapëʼ Dios libíʼiliʼ. Biʼi Marcos, biʼi bönniʼ queë́nu nigula zanëʼ Bernabé rugápabiʼ Dios caʼ libíʼiliʼ. Chigudxaʼ libíʼiliʼ bi gunliʼ queë́biʼ biʼi Marcos naʼ. Channö huídabiʼ ga zóaliʼ, guliʼgún-biʼ bal. 11 Bönniʼ ni lëʼ Jesús, en zoa iaʼtú lëʼ Justo lëscaʼ rugapëʼ Dios libíʼiliʼ. Nacuáʼ zián bönachi judío taʼyéajlëʼ Cristo, pero tsónnasëʼ ni ladaj bönachi judío tunëʼ dxin que le rinná bëʼë Dios tsözxö́n len nedaʼ, en tuʼhuíʼ zxö́ndëʼë nedaʼ. 12 Epafras, bönniʼ ni nababëʼ caʼ libíʼiliʼ rugapëʼ Dios libíʼiliʼ. Náquiëʼ huen dxin queëʼ Cristo, en idú ládxëʼë rulidzëʼ Dios, en rátaʼyuticaʼsëʼ lahuëʼ gácalenëʼ libíʼiliʼ para gácaliʼ idú ladxiʼ, en sóaliʼ caʼ sinaʼ gunliʼ yúguʼtë le rë́ʼëni quézinëʼ Dios. 13 Runaʼ ba nalí queëʼ Epafras naʼ, ruíʼidaʼ ládxëʼë libíʼiliʼ encaʼ nupa nacuáʼ yödzö Laodicea, en nupa nacuáʼ yödzö Hierápolis. 14 Demas, encaʼ Lucas tuʼgapëʼ Dios libíʼiliʼ. Náquiëʼ Lucas bönniʼ naʼ ruúnëʼ bönachi, ateʼ nadxíʼiruʼ-nëʼ.
15 Guliʼgapa Dios bö́chiʼruʼ nacuʼë Laodicea, encaʼ Ninfas, en bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ lídxinu Ninfas naʼ. 16 Cateʼ údxi ulábaliʼ guichi ni ga niʼ zóaliʼ, guliʼgún ga uluʼlaba le bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ Laodicea. Buliʼlaba caʼ libíʼiliʼ guichi naʼ ilaʼsöl-laʼ bönachi Laodicea naʼ queë́liʼ. 17 Guliʼguíëʼ Arquipo: “Bëʼ ládxuʼu gunuʼ dxin naʼ budödëʼ Xanruʼ lu noʼo.”
18 Nedaʼ, Pablo, ruzúaj cazaʼ lu guichi dídzaʼdoʼ ni, rnníaʼ: Rugapaʼ Dios libíʼiliʼ. Guliʼtsöjné ca raca quiaʼ nadzunaʼ lidxi guíë ni. Rinábidaʼ-nëʼ Dios uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ le naca dxiʼa. ¡Caʼ gaca!