DIDZAʼ GUSÖ́L-LËʼË PABLO YÖDZÖ ÉFESO
1
Pablo rugapëʼ Dios bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ Éfeso
Nedaʼ, Pablo, nacaʼ gubáz nasö́l-lëʼë Jesucristo tuʼ gúʼuni quézinëʼ Dios gacaʼ caní. Rugapaʼ Dios libíʼiliʼ, zóaliʼ Éfeso. Néquiliʼ quez queëʼ Dios, en réajlëʼëliʼ Jesucristo. Rinábidaʼ-nëʼ Xúziruʼ Dios, encaʼ Xanruʼ Jesucristo uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ.
Le naca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi rataʼ queë́ruʼ
¡Ral-laʼ cúʼuruʼ-nëʼ yöl-laʼ ba Dios, Xuzëʼ Xanruʼ Jesucristo! Tuʼ nácaruʼ tuz len Cristo, Dios chibuzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ yúguʼtë le naca dxiʼa que yehuaʼ yubá, le runëʼ Dios Böʼ Láʼayi ga rataʼ queë́ruʼ. Zíʼatëlö ca benëʼ Dios yödzölió ni, gurö́ cazëʼ rëʼu para guéquiruʼ quez queëʼ tsözxö́n len Cristo, en gácaruʼ bönachi láʼayi queëʼ, en gácaruʼ idú dxiʼa lahuëʼ Lëʼ. Dios bucözëʼ zíʼatëlö siʼ lu nëʼë rëʼu ca zxíʼini cazëʼ tsözxö́n len Jesucristo, tuʼ guyaza ládxëʼë gaca caní, en tuʼ naca le gúʼuni quézinëʼ gunëʼ. ¡Ral-laʼ cúʼuticaʼsiruʼ-nëʼ Dios yöl-laʼ ba niʼa que le buzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ, yuguʼ le bénnasëʼ queë́ruʼ tuʼ nácaruʼ tuz len Zxíʼinëʼ, Nu naʼ nadxíʼinëʼ! ¡Cristo böáʼuëʼ rëʼu cateʼ niʼ gútiëʼ uláz queë́ruʼ para gaca uniti lahuëʼ Dios rëʼu ca naca dul-laʼ nabágaʼruʼ! ¡Zxö́ntërö naca le buzáʼ ládxëʼë Dios queë́ruʼ, lë naʼ rúnnadëʼë Lëʼ queë́ruʼ! ¡Lu yöl-laʼ rácadaʼ queëʼ, en lu yöl-laʼ réajniʼi queëʼ benëʼ Dios le bucözëʼ queë́ruʼ, ateʼ buluíʼinëʼ rëʼu lë naʼ bigachiʼ, le buzóa cazëʼ zíʼatëlö usudxinëʼ lu nëʼë Cristo! 10 Lë naʼ buzóa cazëʼ Dios usudxinëʼ cateʼ izáʼa dza, naca gunëʼ ga ilaca tuz, en ilaʼcuáʼ lu nëʼë Cristo yúguʼtë le dë, le nacuáʼ yehuaʼ yubá, en le nacuáʼ yödzölió ni.
11 Tuʼ nácaruʼ tuz len Cristo, Dios gurö́ cazëʼ rëʼu zíʼatëlö para guequi queë́ruʼ le nequi queëʼ Xúziruʼ Dios, lë naʼ bucözëʼ queë́ruʼ ca naca le gúʼuni quézinëʼ Dios, Nu run yúguʼtë ca rë́ʼëni quézinëʼ Lëʼ. 12 Caní benëʼ Dios para cúʼuruʼ-nëʼ yöl-laʼ ba ca naca yöl-laʼ zxön queëʼ, rëʼu ni ruzxöni ládxiʼruʼ-nëʼ Cristo zíʼatëlö ca iaʼzícaʼrö bönachi. 13 Lëscaʼ caní guca queë́liʼ. Cateʼ biyö́niliʼ didzaʼ idútë li, didzaʼ dxiʼa ca gaca uláruʼ, guyéajlëʼëliʼ Cristo, ateʼ Dios buzóëʼ queë́liʼ le naca bëʼ nácaliʼ queëʼ, tuʼ guchíziëʼ icja ládxiʼdoʼoliʼ Dios Böʼ Láʼayi, Nu naʼ guzxíʼ lu nëʼë Dios isö́l-lëʼë queë́ruʼ. 14 Tuʼ zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi rëʼu, naca löza guequi queë́ruʼ le nequi queëʼ Xúziruʼ Dios cateʼ údxi huöáʼuëʼ rëʼu, rëʼu naʼ chinéquiruʼ queëʼ. Caní naca para gaca yöl-laʼ ba que yöl-laʼ zxön queëʼ.
Pablo rinábinëʼ Dios gunnëʼ queë́ruʼ yöl-laʼ réajniʼi
15 Que lë ni naʼ, cateʼ biyöndaʼ ca réajlëʼëliʼ-nëʼ Xanruʼ Jesús, en ca nadxíʼiliʼ yúguʼtë bönachi queëʼ Dios, ga ridxintë naʼa dza 16 bitiʼ caʼ rusanaʼ reaʼ-nëʼ Dios: “Xclenuʼ”, ca naca queë́liʼ. Röjnedaʼ libíʼiliʼ cateʼ rulidzaʼ-nëʼ Dios. 17 Rinábidaʼ-nëʼ Dios queëʼ Xanruʼ Jesucristo, Dios naʼ náquiëʼ Xúziruʼ nayë́pisëtërëʼ, rinábidaʼ-nëʼ isö́l-lëʼë Dios Böʼ Láʼayi queë́liʼ, Böʼ naʼ runna yöl-laʼ réajniʼi queë́ruʼ, en ruluíʼi rëʼu ca naca cazëʼ Dios, para gaca idú ca núnbëʼëruʼ-nëʼ. 18 Rinábidaʼ-nëʼ Dios uzéajniʼinëʼ libíʼiliʼ lu icja ládxiʼdoʼoliʼ para gaca inö́ziliʼ ca naca le runruʼ löza, lë naʼ bulidzëʼ libíʼiliʼ para uzíʼiliʼ xibé, en para inö́ziliʼ ca naca yöl-laʼ tsahuiʼ que yehuaʼ yubá, le guequi quégaca nupa néquiguequi queëʼ Dios, 19 encaʼ para inö́ziliʼ cateʼ zxön naca yöl-laʼ huáca queëʼ, le rácalen rëʼu ni réajlëʼëruʼ Lëʼ. Yöl-laʼ huáca zxön ni naca laʼ lë́bisö naʼ buluʼe lahui Dios 20 cateʼ niʼ busubanëʼ Cristo lu yöl-laʼ guti, en benëʼ ga guröʼë cuita lëʼë Lë cazëʼ ga nayë́pisëtërëʼ niʼ yehuaʼ yubá. 21 Rinná béʼenëʼ nupa niʼ taʼnná bëʼ, en nupa niʼ dë lu në́ʼeguequi, en nupa niʼ nadéliʼgaca yöl-laʼ huáca, en nupa niʼ nácagaca xan. Cristo nayë́pisëtërëʼ ca yúguʼtë nupa nadéliʼgaca yöl-laʼ unná bëʼ yödzölió ni, en lu yödzölió siʼ zaʼ. 22 Dios budödëʼ lu nëʼë Cristo yúguʼtë le dë para inná béʼenëʼ le, en buzóëʼ Lëʼ quégaca bönachi queëʼ para gáquiëʼ Xanruʼ lu yúguʼtë le nequi queë́ruʼ. 23 Yuguʼ bönachi queëʼ Cristo nácagaca ca idútë le naca cazëʼ, ateʼ raquiëʼ Lëʼ idú lu le naca cazëʼ naʼ. Run cazëʼ Lëʼ ga raca idú yúguʼtë le dë.