2
Nuláruʼ tuʼ nadxíʼinëʼ Dios rëʼu
Dios chibennëʼ yöl-laʼ naʼbán idú queë́liʼ, sal-laʼ gúcaliʼ zíʼatëlö ca bönniʼ nátigaca tuʼ nözi dul-laʼ nabágaʼliʼ, en niʼa que döʼ biáʼaliʼ. Dza niʼ benliʼ lë́bisö ca tun bönachi bitiʼ nácagaca tsahuiʼ nacuáʼ yödzölió ni, en benliʼ ca gúʼuni tuʼ xihuiʼ, nu rinná bëʼ lu böʼös, en rugún dxin nupa bitiʼ túngaca ca rnna xtídzëʼë Dios. Lëscaʼ caní gúcaruʼ yúguʼtëruʼ rëʼu. Benruʼ ca guzësö ládxiʼruʼ, en ca guyaza ládxiʼruʼ lu yöl-laʼ bönáchisö queë́ruʼ. Que lë ni naʼ gubágaʼruʼ dul-laʼ lahuëʼ Dios le nun ga gunëʼ rëʼu xíguiaʼ ca gunëʼ quéguequi iaʼzícaʼrö bönachi. 4-5 Níʼirö cateʼ niʼ nácaruʼ ca bönniʼ nátigaca tuʼ nözi dul-laʼ gubágaʼruʼ, Dios busubanëʼ rëʼu lu yöl-laʼ guti tsözxö́n len Cristo tuʼ buéchiʼ ládxëʼë rëʼu, en bidxíʼideʼenëʼ rëʼu. Nuláliʼ tuʼ zoa le buzáʼ ládxëʼë Dios queë́liʼ. Dios busubanëʼ rëʼu tsözxö́n len Cristo para gunëʼ ga cö́ʼöruʼ tsözxö́n len Lëʼ ga niʼ rinná bëʼë yehuaʼ yubá. Caní benëʼ Dios, en buluíʼinëʼ bönachi siʼ záʼgaca ca naca yöl-laʼ tsahuiʼ que le buzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ, tuʼ budödëʼ Jesucristo niʼa queë́ruʼ, le naca bëʼ ca nadxíʼideʼenëʼ rëʼu. Nuláliʼ tuʼ zoa le buzáʼ ládxëʼë Dios queë́liʼ tuʼ réajlëʼëliʼ Cristo. Busölë́ʼ libíʼiliʼ, calëga tuʼ nacuáʼ le naca dxiʼa benliʼ libíʼiliʼ, pero tuʼ naca le runsëʼ Dios. Cuntu nu gaca gun ba zxön cuini tuʼ nulá, tuʼ cabí nulá nu naʼ tuʼ nacuáʼ le naca dxiʼa nun nu naʼ. 10 Le nácaruʼ naca le nun cazëʼ Dios. Tuʼ nácaruʼ tuz len Jesucristo, bucuʼë rëʼu para gunruʼ le nácagaca dxiʼa, le bucözëʼ zíʼatëlö gunruʼ.
Röʼö dxi icja ládxiʼdoʼoruʼ lahuëʼ Dios niʼa que le benëʼ Cristo
11 Guliʼtsöjné ca gúcaliʼ zíʼatëlö. Gúcaliʼ bönachi izáʼa, en que lë ni naʼ yuguʼ bönniʼ judío, bönniʼ naʼ taʼchúguiëʼ lu xipë́laʼgaquiëʼ le naca bëʼ dáʼgaquiëʼ Dios, en nazíʼ lágaquiëʼ bönniʼ narugu lu xipë́laʼgaquiëʼ, taʼnnë́ʼ nácaliʼ libíʼiliʼ bönniʼ bitiʼ narugu lu xipë́laʼgaquiëʼ. 12 Dza niʼ nubígaʼliʼ ga zoëʼ Cristo. Gúcaliʼ bönniʼ ziʼtuʼ lógaca bönachi Israel, en bitiʼ buzíʼiliʼ xibé didzaʼ benëʼ tsutsu Dios, en guzxíʼ lu nëʼë bi gataʼ quégaca bönachi queëʼ. Guzóaliʼ yödzölió ni, bitiʼ zoa le runliʼ löza, en bitiʼ núnbëʼëniliʼ-nëʼ Dios. 13 ¡Naʼa, nácaliʼ tuz len Jesucristo! ¡Zíʼatëlö nubígaʼliʼ libíʼiliʼ ziʼtuʼ ga zoëʼ Dios, pero naʼa nudxíguëʼë Dios libíʼiliʼ gálaʼsö tuʼ gútiëʼ Cristo uláz queë́ruʼ! 14 Lë cazëʼ Cristo runëʼ ga röʼö dxi icja ládxiʼdoʼoruʼ lahuëʼ Dios. Lëʼ benëʼ ga yuguʼ bönniʼ judío, en yuguʼ bönniʼ ziʼtuʼ buluʼhuöáquiëʼ tuz bönachi, en busúluëʼ yöl-laʼ rilé le guléaj légaquiëʼ choplö ca tu zöʼö zxön. 15 Lë ni benëʼ Cristo cateʼ gútiëʼ uláz queë́ruʼ, en gudúëʼ yuguʼ xibá, en yuguʼ le rinná bëʼ nazúajgaca lu xibá quégaca bönachi judío, ateʼ chopa cöʼ bönachi naʼ, bunëʼ tuz bönachi cubi, nupa nácagaca tuz len Lë cazëʼ. Caní benëʼ, en gulequi dxíëʼ yöl-laʼ rilé naʼ. 16 Cateʼ gútiëʼ Cristo lëʼe yaga cruz, busúluëʼ yöl-laʼ rilé naʼ, ateʼ chopa cöʼ bönachi naʼ, bunëʼ légaquiëʼ ca tuz bönachi, en gulequi dxíëʼ icja ládxiʼdoʼgaquiëʼ lahuëʼ Dios.
17 Caní guca, buluíʼi lahuëʼ Cristo, en benëʼ libán que didzaʼ dxiʼa ca ribequi dxíëʼ yúguʼtë bönachi, libíʼiliʼ naʼ nácaliʼ bönachi izáʼa, en zóaliʼ ziʼtuʼ ga zoëʼ Dios, encaʼ bönachi judío nacuáʼ gálaʼsö. 18 Naʼa, niʼa que le benëʼ Cristo, gaca ibígaʼruʼ lahuëʼ Xúziruʼ Dios, tuʼ zóalenëʼ Lë cazëʼ Dios Böʼ Láʼayi rëʼu, sal-laʼ nácaruʼ bönachi judío o bönachi izáʼa. 19 Que lë ni naʼ, libíʼiliʼ, bönachi izáʼa, bítiʼrö nácaliʼ ca bönachi ziʼtuʼ zóaliʼ tu luyú bitiʼ nequi queë́liʼ, pero nabábalenliʼ bönachi queëʼ Dios. ¡Chinácaliʼ ca biʼi queë cazëʼ Dios! 20 Libíʼiliʼ nácaliʼ ca tu yuʼu zoa tsaz. Nácaliʼ ca yuguʼ guiö́j zxóagaca lahui xilibi zöʼö, le buluʼcuʼë yuguʼ bönniʼ gubáz queëʼ Cristo, en yuguʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, ateʼ Lë cazëʼ Jesucristo náquiëʼ ca guiö́j lo que xilibi zöʼö naʼ. 21 Idútë yuʼu naʼ le nácaliʼ libíʼi cázaliʼ riyasa lahui xilibi zöʼö naʼ naca cazëʼ Cristo, en nacuáʼ tuʼlapa yuguʼ guiö́j que, para gaca tu yudoʼ láʼayi le naca tuz len Xanruʼ. 22 Libíʼi cázaliʼ nácaliʼ tuz len Cristo Nu buzóa libíʼiliʼ para gácaliʼ ca tu yuʼu ga naʼ yuʼë Dios, tuʼ dzáguëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ.