3
Náquiëʼ Pablo huen libán que didzaʼ dxiʼa lógaca bönachi izáʼa
Que lë ni naʼ, nedaʼ, Pablo, yuʼa lidxi guíë tuʼ runaʼ libán queëʼ Jesucristo para uzíʼiliʼ xibë́ʼ, libíʼiliʼ, bönachi izáʼa. Réquidaʼ chinö́z quéziliʼ ca benëʼ Dios, budödëʼ lu naʼa dxin runaʼ para uzíʼiliʼ xibé le ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ. Dios buluʼe lahui le bigachiʼ queëʼ, en buzéajniʼinëʼ nedaʼ ca naca. Ca naca lë ni chibuzúajaʼ látiʼdoʼ queë́liʼ lu guichi. Cateʼ ulábaliʼ lë ni, gúnbëʼëliʼ le réajniʼidaʼ ca naca le bigachiʼ ca naca queëʼ Cristo. Dza niʼte cuntu nu buzéajniʼinëʼ Dios ca naca le bigachiʼ naʼ, pero naʼa, lu nëʼë Dios Böʼ Láʼayi, chibuluʼë lahui Dios ca naca, tuʼ buluíʼinëʼ yuguʼ bönniʼ gubáz láʼayi queëʼ, en yuguʼ bönniʼ tuʼë didzaʼ uláz queëʼ. Caní rnna lë naʼ bigachiʼ: “Niʼa que didzaʼ dxiʼa ilaʼdeliʼ bönachi izáʼa tsözxö́n len bönachi judío le nequi queëʼ Dios, ateʼ uluʼhuöáquiëʼ ca tuz bönachi, en uluʼziʼë xibé tsözxö́n len légaquiëʼ le guzxíʼ lu nëʼë Dios unödzjëʼ quégaquiëʼ tuʼ dáʼgaquiëʼ Jesucristo.” Dios buzáʼ ládxëʼë quiaʼ le bennëʼ quiaʼ. Lu yöl-laʼ huáca zxön queëʼ benëʼ nedaʼ huen libán que didzaʼ dxiʼa queëʼ. Nacraʼ cáʼasö ca yúguʼtë bönachi queëʼ Dios, pero Lëʼ buzáʼ ládxëʼë quiaʼ gacaʼ huen libán lógaca bönachi izáʼa que didzaʼ dxiʼa ca naca yöl-laʼ tsahuiʼ queëʼ Cristo, le nazácaʼdaʼ. Dios budödëʼ lu naʼa gunaʼ ga iléquibeʼe yúguʼtë bönachi ca naca le buzóa cazëʼ Dios dza niʼte, lë naʼ naca tu le bigachiʼ queëʼ Dios, Nu ben yúguʼtë le riléʼeruʼ. 10 Caní guca, para iléquibeʼe yúguʼtë nupa taʼnná bëʼ, en nupa dë lu në́ʼeguequi niʼ yehuaʼ yubá, idú ca naca yöl-laʼ réajniʼi queëʼ Dios cateʼ ilaʼléʼe ca nácagaca bönachi queëʼ Cristo. 11 Dios benëʼ lë ni, busudxinëʼ lë naʼ buzóa cazëʼ dza niʼte, le benëʼ lu nëʼë Xanruʼ Jesucristo. 12 Tuʼ nácaruʼ tuz len Cristo, nazíʼiruʼ lataj ibígaʼruʼ idú ladxiʼruʼ lahuëʼ Dios, tuʼ réajlëʼëruʼ Lëʼ. 13 Que lë ni naʼ rátaʼyuaʼ loliʼ bitiʼ gaca chopa ládxiʼliʼ tuʼ nözi le riguíʼi rizácaʼa nedaʼ para gácalenaʼ libíʼiliʼ, le naca tu le uzíʼiliʼ xibé.
Ca naca yöl-laʼ nadxíʼi queëʼ Cristo
14 ¡Que lë ni naʼ, ruzechu zxibaʼ lahuëʼ Xuzëʼ Xanruʼ Jesucristo! 15 Ca lëʼ, nazíʼi caʼ lágaca yúguʼtë bönachi queëʼ, nupa nacuáʼ yehuaʼ yubá, en nupa nacuáʼ yödzölió ni. 16 Rinábidaʼ-nëʼ Xúziruʼ Dios, lu yöl-laʼ zxön queëʼ, le nazácaʼdaʼ, gunnëʼ queë́liʼ yöl-laʼ huáca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi, en gunëʼ ga gálaliʼ lu icja ládxiʼdoʼoliʼ. 17 Rinábidaʼ-nëʼ Cristo soëʼ icja ládxiʼdoʼoliʼ tuʼ réajlëʼëliʼ Lëʼ. Rinábidaʼ-nëʼ gunëʼ ga sóaliʼ tsaz lu yöl-laʼ nadxíʼi queëʼ, en bitiʼ tséaj böʼ icja ládxiʼdoʼoliʼ ca nadxíʼiliʼ-nëʼ, 18 para gaca tséajniʼiliʼ tsözxö́n len yúguʼtë bönachi queëʼ Cristo ca naca yöl-laʼ nadxíʼi queëʼ, tsca ga ridxín níʼilö, en náʼalö, en cadxíʼilö, en xitsáʼalö. 19 Rinábidaʼ-nëʼ Dios gunëʼ ga gúnbëʼëliʼ yöl-laʼ nadxíʼi naʼ, le cabí gaca gúnbëʼëruʼ idú ca naca, para sóalen libíʼiliʼ idú le naca cazëʼ Dios.
20 ¡Naʼa, yöl-laʼ ba Dios, Nu gaca gúntërö ca gaca inábaruʼ o ca gaca saʼ ládxiʼruʼ, ugunëʼ dxin yöl-laʼ huáca queëʼ lu icja ládxiʼdoʼoruʼ! 21 ¡Gácaticaʼsö queëʼ Dios yöl-laʼ ba lógaca bönachi queëʼ Cristo, en lahuëʼ Lë cazëʼ Jesucristo, naʼa dza, en yúguʼtë dza záʼgaca! ¡Caʼ gaca!