4
Dios Böʼ Láʼayi nunëʼ rëʼu tuz
Naʼa, nedaʼ rátaʼyuaʼ loliʼ, yuʼa lidxi guíë ni tuʼ runaʼ libán queëʼ Cristo, rinábidaʼ libíʼiliʼ gunliʼ idú ca ral-laʼ ilún nupa bulidzëʼ Dios para ilequi queëʼ, ca naʼ bulidzëʼ caʼ libíʼiliʼ. Guliʼgaca nöxaj ladxiʼ, en dxiʼi ladxiʼ. Guliʼcö́z zxön ladxiʼ. Guliʼgüíʼ ladxiʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ lu yöl-laʼ nadxíʼi queë́liʼ. Guliʼgüíʼ ladxiʼ gácaticaʼsiliʼ tuz ca naʼ chinunëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ, gunliʼ caní lu yöl-laʼ riböza tsáhuiʼdoʼ queë́liʼ le rutsaga libíʼiliʼ.
Tuz naca idútë le naca cazëʼ Cristo le nadzágaruʼ rëʼu.
Tuzëʼ náquiëʼ Dios Böʼ Láʼayi dzáguiëʼ rëʼu.
Tuz naca le runruʼ löza, lë naʼ bulidzëʼ rëʼu Dios para uzíʼiruʼ xibé.
Tuzëʼ náquiëʼ Xanruʼ.
Tuz le réajlëʼëruʼ.
Tuz le bidílaruʼ nisa.
Tuzëʼ náquiëʼ Dios Nu naca Xúziruʼ yúguʼtëruʼ.
Lëʼ rinná béʼenëʼ yúguʼtëruʼ.
Rugunëʼ dxin yúguʼtëruʼ.
Riböza cazëʼ Lëʼ lu icja ládxiʼdoʼoruʼ yúguʼtëruʼ.
Tu turuʼ nazíʼiruʼ tu yöl-laʼ huáca queëʼ Dios tsca naca le bennëʼ Cristo que queë́ruʼ. Naca caní ca naʼ nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Buëpëʼ yehuaʼ yubá, guchë́ʼë zián bönachi gulaʼdzúngaca.
Gudísiëʼ quégaca bönachi le runö́dzjasëʼ quégaquiëʼ.
¿Bizxi rë́ʼëni inná lë naʼ rnna: buëpëʼ? Rusëdi rëʼu bötjëʼ zíʼalö, en bidxinëʼ yödzölió cadxíʼilö ni. 10 Nu naʼ bötaj naca Bönniʼ naʼ buëpëʼ xitsáʼtërö niʼ yehuaʼ yubá para budzë́ʼë yúguʼtë len le naca cazëʼ Lëʼ. 11 Cristo caz bennëʼ que queë́ruʼ yuguʼ yöl-laʼ huáca queëʼ:
Bëʼ lataj bal-lëʼ bönniʼ iláquiëʼ gubáz queëʼ.
Benëʼ ga tuʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios iaʼbal-lëʼ bönniʼ.
Gusö́l-lëʼë iaʼbal-lëʼ tsöjéngaquiëʼ libán que didzaʼ dxiʼa.
Bucuʼë iaʼbal-lëʼ para ilún chiʼë bönachi queëʼ.
Bucuʼë iaʼbal-lëʼ para uluʼsë́dinëʼ bönachi queëʼ.
12 Cristo caz bupë́ʼë bönachi queëʼ caní para gaca ilún xichinëʼ, para ilún ga ilaca idú nupa nácagaca ca idútë le naca cazëʼ Lëʼ. 13 Caní gaca ga idxintë dza huöácaruʼ tuz yúguʼtëruʼ ca réajlëʼëruʼ Cristo, en ca núnbëʼëruʼ-nëʼ Zxíʼinëʼ Dios. Gácaruʼ nál-la, en huöácaruʼ idú ca náquiëʼ Lë cazëʼ Cristo. 14 Bítiʼrö gácaruʼ ca yuguʼ bíʼidoʼ, ca nácagaca nupa naʼ tuʼtsaʼtë ca túngaca, en nácagaca ca tu le nachë́ʼ lu yegu, o ca tu le röjchë́ʼ bítiʼtës böʼ recja, tuʼ taʼzíʼ lu në́ʼeguequi bítiʼtës didzaʼ nu rusëdi léguequi, nu naʼ rizíʼ yeʼe léguequi len yöl-laʼ sinaʼ que, en run ga taʼchixi taʼnigui. 15 Naʼa, rëʼu ni, tuʼ nadxíʼiruʼ luzáʼaruʼ, ral-laʼ güíʼiruʼ didzaʼ le naca idútë li para gaca huöácaruʼ idú ca náquiëʼ Cristo, en gácaruʼ tuz len Lëʼ, Nu naca Xani idú le naca cazëʼ, le nácaruʼ rëʼu. 16 Cristo caz runëʼ ga rutsaga dxiʼa idútë le naca cazëʼ, le nácaruʼ rëʼu, ateʼ idútë le naca cazëʼ naʼ naguelaʼ tsözxö́n niʼa que lë naʼ run tuz idútë le naca cazëʼ. Cateʼ tu turuʼ runruʼ xichinruʼ, rëʼu naʼ dzágaruʼ le naca cazëʼ, idútë rizxö́n, en raca idú, ca naʼ zeaj rácarö idú ca nadxíʼiruʼ luzáʼaruʼ.
Yöl-laʼ naʼbán cubi náparuʼ tuʼ nácaruʼ tuz len Cristo
17 Uláz queëʼ Xanruʼ reaʼ libíʼiliʼ lë ni, en riguʼa le lu náʼaliʼ, rnníaʼ: Bítiʼrö gunliʼ ca tun nupa bitiʼ núnbëʼgaquiëʼ Dios, nupa naʼ tun ca taʼzaʼsö ládxiʼguequi, 18 en nachul-la nanítigaca icja ládxiʼdoʼguequi. Tuʼ cabí nö́zguequinëʼ le nácatë, en nazídigaquiëʼ, bitiʼ nazíʼgaquiëʼ yöl-laʼ naʼbán naʼ runnëʼ Dios queë́ruʼ. 19 Bitiʼ caʼ tuʼtuíʼinëʼ. Nudödi cuíngaquiëʼ lu le ruáʼ döʼ. Idú ládxiʼgaquiëʼ tunëʼ yúguʼtë le cabí naca tsahuiʼ. 20 Nupa niʼ buluʼsedi libíʼiliʼ ca naca queëʼ Cristo, bitiʼ caʼ buluʼsedi libíʼiliʼ gunliʼ ca tun bönachi caní. 21 Le naca idútë li biyö́niliʼ ca naca queëʼ Cristo, en le nácaliʼ queëʼ tuʼsédinëʼ libíʼiliʼ le naca idútë li naʼ zóalen Jesús. 22 Guliʼnná beʼe yöl-laʼ bönáchisö queë́liʼ le gúcaliʼ zíʼalö, lë naʼ riniti niʼa que yöl-laʼ rizë́ ladxiʼ queë́liʼ le ruáʼ döʼ le guzxíʼ yeʼe libíʼiliʼ. 23 Ral-laʼ huöácaliʼ cubi lu icja ládxiʼdoʼoliʼ, en lu böʼ naca cázaliʼ. 24 Ral-laʼ síʼiliʼ yöl-laʼ bönachi cubi le nunëʼ Dios ca naca cazëʼ Lëʼ, le ruluíʼi cuini niʼa que le naca dxiʼa, en le naca tsahuiʼ runliʼ, en run ga gaca gunliʼ caní.
25 Que lë ni naʼ, bítiʼrö siʼ yë́ʼëliʼ. Yúguʼtëruʼ ral-laʼ güíʼilenruʼ luzáʼaruʼ didzaʼ le nácatë, tuʼ dzágaruʼ yúguʼtëruʼ idútë le naca cazëʼ Cristo.
26 Channö hualéliʼ, bitiʼ ral-laʼ gunliʼ dul-laʼ. Bitiʼ ileliʼ xidzé. 27 Bitiʼ bi gunliʼ le güíʼi lataj tuʼ xihuiʼ ucúl-la libíʼiliʼ.
28 Nu bönniʼ ribanëʼ ral-laʼ usanëʼ yöl-laʼ gubán queëʼ, en tsáziëʼ huen dxin para gataʼ queëʼ bi unödzjëʼ quégaca nupa taʼyadzaj.
29 Bitiʼ güíʼiliʼ didzaʼ xihuiʼ, pero guliʼgüíʼ didzaʼ dxiʼa, yuguʼ le ilácalen nu yöni, en ilún ga gaca dxiʼa que nu naʼ. 30 Bitiʼ usuhuíʼiniliʼ Dios Böʼ Láʼayi, tuʼ naca bëʼ néquiliʼ queëʼ Dios tuʼ zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ, ateʼ idxín dza údxi usölë́ʼ libíʼiliʼ lu dul-laʼ.
31 Guliʼcúa ladaj libíʼiliʼ
yöl-laʼ ruzxëʼe, en yöl-laʼ ridzáʼa,
en yöl-laʼ rilé, en yöl-laʼ ridil-la didzaʼ,
en yöl-laʼ rutsaga yudxi,
en yúguʼtë yöl-laʼ bitiʼ riléʼe luzáʼaliʼ dxiʼa.
32 Ral-laʼ gácaliʼ dxiʼi ladxiʼ,
en huéchiʼ ládxiʼliʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ,
en uniti loliʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ,
ca naʼ benëʼ Dios, buniti lahuëʼ libíʼiliʼ tuʼ nácaliʼ tuz len Cristo.