5
Ca ral-laʼ ilaca nupa nácagaca ca biʼi queë cazëʼ Dios
Tuʼ nácaliʼ ca biʼi queë cazëʼ Dios, ateʼ nadxíʼinëʼ libíʼiliʼ, guliʼgüíʼ ladxiʼ gácaliʼ ca náquiëʼ Lëʼ. Ca naca yúguʼtë le runliʼ:
Ral-laʼ idxíʼiliʼ luzáʼaliʼ ca naʼ benëʼ Cristo.
Bidxíʼinëʼ rëʼu, en budödi cuinëʼ lu yöl-laʼ guti uláz queë́ruʼ.
Ben cuinëʼ ca böaʼ bë́dxidoʼ rútiruʼ-baʼ lahuëʼ Dios tuʼ nözi dul-laʼ nabágaʼruʼ.
Gúquiëʼ caʼ ca tu le riláʼ zxixi le raza ládxëʼë Dios le rigúʼuruʼ lu bucugu láʼayi queëʼ.
Tuʼ nácaliʼ queëʼ Dios,
bitiʼ caʼ gunliʼ le ruáʼ döʼ,
en bitiʼ gunliʼ le cabí ral-laʼ gunliʼ,
en bitiʼ uhuídiʼliʼ.
Níʼirö cuntu nu gaca bi innë́ queë́liʼ.
Bitiʼ güíʼiliʼ didzaʼ xihuiʼ,
o didzaʼ canö́z, o didzaʼ cáʼasö,
yuguʼ le cabí ral-laʼ gunliʼ,
pero nácarö dxiʼa guië́liʼ-nëʼ Dios: “Xclenuʼ.”
Chinö́z quéziliʼ nitúëʼ bönniʼ runëʼ le ruáʼ döʼ bitiʼ caʼ tsáziëʼ ga rinná bëʼë Cristo tsözxö́n len Dios, o nu bönniʼ runëʼ le cabí ral-laʼ gunëʼ, o nu bönniʼ ruhuídiʼnëʼ. Nu naʼ ruhuidiʼ naca ca nu reaj ladxiʼ budóʼ guiö́j budóʼ yaga. Bitiʼ güíʼiliʼ lataj nu siʼ yeʼe libíʼiliʼ len didzaʼ bitiʼ nácatë. Tuʼ nözi dul-laʼ caní Dios gunëʼ xíguiaʼ nupa bitiʼ túngaca ca rnna xtídzëʼë. Bitiʼ caʼ gunliʼ tuz bönachi caní.
Zíʼatëlö guzóaliʼ ga naca chul-la que dul-laʼ, pero naʼa zóaliʼ lu beníʼ, tuʼ nácaliʼ tuz len Xanruʼ. Guliʼgaca ca bönachi taʼdá lu beníʼ, tuʼ run beníʼ naʼ ga gácaruʼ dxiʼi ladxiʼ, en ga güíʼiruʼ didzaʼ le naca idútë li, en ga gácaruʼ tsahuiʼ. 10 Guliʼgüíʼ ladxiʼ inö́ziliʼ le raza ládxëʼë Xanruʼ. 11 Bitiʼ gútsaʼliʼ nupa tun le ruáʼ döʼ, lë naʼ tunëʼ ga naca chul-la que dul-laʼ, pero buliʼbéaj ga lináʼ yuguʼ lë naʼ tunëʼ. 12 Utuíʼiruʼ güíʼiruʼ didzaʼ ca naca le tun bönachi naʼ bagáchiʼsö. 13 Cateʼ bi ubéajruʼ ga lináʼ, gaca bëʼ yúguʼtë tsca nácagaca, tuʼ gun le naca beníʼ ga gaca bëʼ yúguʼtë. 14 Que lë ni naʼ nazúaj lu guichi lë naʼ rnna:
Bubán, liʼ naʼ rasiuʼ.
Guyasa ladaj nupa nátigaca.
Cristo uzeníʼë quiuʼ.
15 Buliʼyú cuinliʼ ca runliʼ. Bitiʼ gácaliʼ nupa bitiʼ taʼyéajniʼini, pero guliʼgaca bönachi taʼyéajniʼi. 16 Guliʼsíʼ xibé lataj dë queë́liʼ tuʼ chizóaruʼ dza bitiʼ raca dxiʼa queë́ruʼ. 17 Bitiʼ gácaliʼ bönniʼ bitiʼ bi nö́zguequinëʼ. Guliʼgüíʼ ladxiʼ tséajniʼiliʼ le rë́ʼënëʼ Xanruʼ gunliʼ.
18 Bitiʼ súdxiliʼ, tuʼ gun yöl-laʼ rizudxi ga nítiliʼ tsaz.
Guliʼgüíʼidaʼ lataj inná béʼenëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ.
19 Guliʼgüíʼilen luzáʼaliʼ didzaʼ tuliʼ iaʼtuliʼ,
ugunliʼ dxin yuguʼ le rul-la lë́gaca salmo,
en yuguʼ le rul-la yöl-laʼ ba Dios,
en yuguʼ le rul-la naguʼë Dios Böʼ Láʼayi icja ládxiʼdoʼoruʼ.
Idú ládxiʼruʼ ral-laʼ gúl-laruʼ queëʼ,
le cúʼuruʼ-nëʼ Dios yöl-laʼ ba.
20 Guliʼgún dxin Lëʼ Xanruʼ Jesucristo,
en guliʼguíëticaʼsëʼ Xúziruʼ Dios: “Xclenuʼ” ca naca yúguʼtë.
Ca ral-laʼ gunruʼ quégaca diʼa dza queë́ruʼ
21 Guliʼgún ca rnna xtidzaʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ para caní gunliʼ-nëʼ Dios zxön.
22 Libíʼiliʼ, yuguʼ nigula, guliʼgún ca rnna xtídzaʼgaquiëʼ bönniʼ que queë́liʼ, ca naʼ ral-laʼ gunliʼ ca rnna xtídzëʼë Xanruʼ. 23 Caní ral-laʼ gunliʼ, tuʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ nigula queëʼ ca naʼ runëʼ Cristo, rinná béʼenëʼ bönachi queëʼ. Cristo náquiëʼ caʼ Nu rusölá bönachi queëʼ, nupa naʼ dzágagaca le naca cazëʼ Lëʼ. 24 Ca naʼ tun bönachi queëʼ Cristo ca rnna xtídzëʼë, lëscaʼ caní ral-laʼ ilunnu nigula ca rnna xtídzaʼgaquiëʼ bönniʼ que queë́gacanu ca naca yúguʼtë le raca.
25 Libíʼiliʼ, yuguʼ bönniʼ, ral-laʼ idxíʼiliʼ-nu nigula que queë́liʼ ca naʼ Cristo nadxíʼinëʼ bönachi queëʼ, en budödi cuinëʼ, gútiëʼ uláz quégaquiëʼ. 26 Gútiëʼ Cristo para bubéajëʼ quez queëʼ Dios bönachi queëʼ naʼ, ateʼ nayárigaca tu lu nisa le naca xtídzëʼë. 27 Gútiëʼ uláz quégaquiëʼ para gaca usudxinëʼ légaquiëʼ lahuëʼ Dios, nácagaquiëʼ ca tu lariʼ lachi, bitiʼ nuáʼ bösaj le nëʼaj, en bitiʼ naxúʼuna, en bitiʼ zoa nitú le run ditaj le, pero runëʼ ga ilácagaquiëʼ idú dxiʼa, cuntu nu gaca bi innë́ quégaquiëʼ. 28 Ral-laʼ idxíʼiliʼ-nu nigula que queë́liʼ ca naʼ nadxíʼi cuinliʼ. Nu bönniʼ nadxíʼinëʼ-nu nigula queëʼ, nadxíʼi cuinëʼ. 29 Cuntu nu bönniʼ runi ziʼ cuinëʼ, pero rugahuëʼ, en run chiʼi cuinëʼ, ca runëʼ caʼ Cristo, ca rúnlenëʼ bönachi queëʼ, 30 nupa dzágagaca idútë le naca cazëʼ.
¡Rëʼu ni dzágaruʼ le naca cazëʼ Lëʼ!
¡Néquiniruʼ xipë́lëʼë, en dxita queëʼ!
31 Lëscaʼ caní nazúaj lu guichi láʼayi le rnna: “Que lë ni naʼ tu bönniʼ ral-laʼ ucáʼanëʼ xuz xinë́ʼë para tsöjsóalenëʼ-nu nigula queëʼ, ateʼ irópatëʼ uluʼhuöáquiëʼ tuz.” 32 Lë naʼ nazúaj lu guichi ni ruluíʼi lahui tu le naca idútë li, ateʼ nedaʼ réquidaʼ ruíʼi didzaʼ caʼ ca naca queëʼ Cristo, en quégaca bönachi queëʼ naʼ. 33 Lëscaʼ ruíʼi didzaʼ ca naca queë́liʼ. Yúguʼtëliʼ libíʼiliʼ, bönniʼ, ral-laʼ idxíʼiliʼ-nu nigula que queë́liʼ ca naʼ nadxíʼi cuinliʼ, ateʼ yuguʼ nigula ral-laʼ ilunnu bal bönniʼ que queë́gacanu.