6
Libíʼiliʼ, yuguʼ bíʼidoʼ, ral-laʼ gunliʼ ca rnna xtídzaʼgaquiëʼ xuz xináʼaliʼ para caní gunliʼ ca rnna xtídzëʼë Xanruʼ. Ral-laʼ gunliʼ le naca tsahuiʼ. Xibá zíʼalö naʼ benëʼ Dios le nachë́ʼ tu le guzxíʼ lu nëʼë gunëʼ, naca lë naʼ rnna: “Ben bal xuz xinóʼo, ateʼ gaca dxiʼa quiuʼ, ateʼ xidzé suʼ ibanuʼ yödzölió ni.”
Libíʼiliʼ, yuguʼ xuz, bitiʼ gun leliʼ zxíʼiniliʼ, pero buliʼxö́n légacabiʼ, en guliʼsínaʼ légacabiʼ, en buliʼsëdi légacabiʼ ca raza ládxëʼë Xanruʼ.
Libíʼiliʼ, núlöliʼ nácaliʼ bönniʼ nadóʼogaca, guliʼgún ca rnna xtídzaʼgaquiëʼ xanliʼ luyú ni idú ládxiʼliʼ, gunliʼ légaquiëʼ bal lu yöl-laʼ radxi queë́liʼ, en gunliʼ xichíngaquiëʼ ca ral-laʼ gunliʼ xichinëʼ Cristo. Guliʼgún xichíngaquiëʼ, calë́gasö cateʼ niʼ tuʼyúëʼ libíʼiliʼ para urúajliʼ dxiʼa lógaquiëʼ, pero idú ládxiʼliʼ guliʼgún xichíngaquiëʼ ca raza ládxëʼë Dios, ca naʼ ral-laʼ gunliʼ xichinëʼ Cristo. Idú ládxiʼliʼ guliʼgún xichíngaquiëʼ, ateʼ caní gaca, gunliʼ xichinëʼ Xanruʼ, en calë́gasö xichíngaca bönachi. Nöz quéziliʼ ca gunëʼ Xanruʼ. Ubiʼë que queë́ruʼ tsca naca le dxiʼa runruʼ sal-laʼ nadzanruʼ, o sal-laʼ nácaruʼ bönniʼ nadóʼogaquiëʼ.
Libíʼiliʼ, nacuáʼ queë́liʼ bönniʼ nadóʼogaca, guliʼgún dxiʼa caní quégaca huen dxin queë́liʼ naʼ, en bitiʼ uzéliʼ ba nadx légaquiëʼ. Guliʼtsöjné ca naca queë́liʼ, yúʼuliʼ lu nëʼë Xanruʼ zoëʼ yehuaʼ yubá laʼ ca nácatë quégaquiëʼ, ateʼ Lëʼ bitiʼ rutsë́ʼë ca runëʼ que que bönachi.
Dios runnëʼ queë́ruʼ le tun chiʼi rëʼu
10 Naʼa, böchiʼ luzáʼadoʼ, guliʼgaca tsutsu tuʼ nácaliʼ tuz len Xanruʼ, en zóalen libíʼiliʼ yöl-laʼ huáca zxön queëʼ. 11 Guliʼgún chiʼi cuinliʼ, ugunliʼ dxin yuguʼ le runnëʼ Dios queë́ruʼ, le tun chiʼi rëʼu, para gaca sóaliʼ tsutsu cateʼ guë́ʼëni siʼ bëʼ tuʼ xihuiʼ libíʼiliʼ. 12 Bitiʼ ridíl-lalenruʼ bönachi néquiguequini bëlaʼ, en dxita, pero ridíl-lalenruʼ yöl-laʼ unná bëʼ quégaca böʼ xihuiʼ taʼdá lu böʼös, en dzágagaca nupa taʼnná bëʼ, en nupa nadéliʼgaca yöl-laʼ unná bëʼ, en nupa dë lu náʼagaca, nupa nacuáʼ yödzölió ni ga naca chul-la que dul-laʼ. 13 Que lë ni naʼ:
Guliʼsíʼ yúguʼtë le runnëʼ queë́ruʼ Dios le tun chiʼi rëʼu,
para cateʼ idxín queë́ruʼ dza niʼ ilaca le nácagaca xihuiʼ,
gaca guáʼ ilenliʼ,
en cateʼ údxi gunliʼ caní, ugáʼanaliʼ tsutsu.
14 Guliʼsóa tsutsu.
Guliʼsíʼ le naca idútë li,
le gaca queë́liʼ ca tu guídi gugaʼ lë́ʼëliʼ.
Guliʼgaca tsahuiʼ tuʼ gun chiʼi libíʼiliʼ le naca tsahuiʼ
ca run tu lariʼ yödx run chiʼi luchuʼë bönniʼ rejëʼ gudil-la.
15 Guliʼsóa sinaʼ para gunliʼ libán que didzaʼ dxiʼa
le ribequi dxi icja ládxiʼdoʼoruʼ lahuëʼ Dios,
ca naʼ ruzóa cuinëʼ sinaʼ,
en ridë́ʼë xiráchuëʼ tu bönniʼ rejëʼ gudil-la.
16 Le naca lo, yöl-laʼ réajlëʼ queë́liʼ Cristo
gaca queë́liʼ ca tu le naca tsutsu uzëliʼ loliʼ,
para cabí gál-laʼ yuguʼ le usán tuʼ xihuiʼ libíʼiliʼ,
le nácagaca ca yaga túchiʼdoʼ zoa guíʼ láhuilöguequi.
17 Yöl-laʼ rusölá gaca queë́liʼ ca tu luʼu guíë le gun chiʼi ícjaliʼ.
Xtídzëʼë Dios gaca queë́liʼ ca tu guíë tuchiʼ
le runnëʼ Dios Böʼ Láʼayi queë́ruʼ,
para utíl-lalenruʼ le naca xihuiʼ.
18 Guliʼgún yúguʼtë lë ni,
en buliʼlidzëʼ Dios inábiliʼ-nëʼ gácalenëʼ libíʼiliʼ.
Buliʼlídzaticaʼsëʼ Dios zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ.
Para gunliʼ caní ral-laʼ usubán ládxiʼliʼ en cabí huö́aj ládxiʼliʼ,
inábiliʼ-nëʼ Dios gácalenëʼ nupa néquiguequi queëʼ.
19 Buliʼlidzëʼ Dios, inábiliʼ-nëʼ gácalenëʼ caʼ nedaʼ, en gunnëʼ quiaʼ didzaʼ cateʼ ral-laʼ guʼa didzaʼ, en gunëʼ ga gacaʼ rugu ladxiʼ cateʼ gunaʼ libán para uzéajniʼidaʼ bönachi ca naca le bigachiʼ que didzaʼ dxiʼa. 20 Dios budödëʼ lu naʼa didzaʼ dxiʼa naʼ para gunaʼ libán que, ateʼ tuʼ benaʼ caní yuʼa lidxi guíë ni. Buliʼlidzëʼ Dios channö, inábiliʼ-nëʼ gunëʼ ga gacaʼ rugu ladxiʼ para gunaʼ libán que didzaʼ dxiʼa ca ral-laʼ gunaʼ.
Ruúdx didzaʼ bëʼë Pablo
21 Tíquico, bö́chiʼruʼ naʼ nadxíʼiruʼ-nëʼ, en runëʼ xichinëʼ Xanruʼ idú ládxëʼë, quíxjöiʼinëʼ libíʼiliʼ idú ca raca quiaʼ, en ca runaʼ nedaʼ ni. 22 Que lë ni naʼ, isö́l-laʼa-nëʼ queë́liʼ, ateʼ uluíʼinëʼ libíʼiliʼ ca raca queë́tuʼ, ateʼ caní utipëʼ ládxiʼliʼ.
23 Rinábidaʼ-nëʼ Xúziruʼ Dios, encaʼ Xanruʼ Jesucristo gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ, en gataʼ queë́liʼ yöl-laʼ nadxíʼi le dzaga yöl-laʼ réajlëʼ queë́liʼ Cristo, yúguʼtëliʼ naʼ néquiliʼ queëʼ. 24 Le ruzáʼ ládxëʼë Dios queë́ruʼ gaca queë́liʼ, yúguʼtëliʼ naʼ nadxíʼiliʼ-nëʼ Xanruʼ Jesucristo, naca idú yöl-laʼ nadxíʼi queë́liʼ Lëʼ. ¡Caʼ gaca!