3
Que lë ni naʼ, cateʼ bítiʼrö guca guáʼ ilentuʼ, ben xtídzaʼtuʼ ugáʼanatuʼ chópatuʼ lu yödzö Atenas, ateʼ gusö́l-laʼtuʼ-biʼ biʼi bö́chiʼruʼ, Timoteo ga zóaliʼ. Nácabiʼ biʼi huen dxin queëʼ Dios, en rúnlenbiʼ nedaʼ tsözxö́n libán que didzaʼ dxiʼa queëʼ Cristo. Gusö́l-laʼtuʼ-biʼ ga zóaliʼ para cuéquibiʼ libíʼiliʼ tsutsu, en ichízabiʼ icja nágaliʼ ca ral-laʼ tséajlëʼëliʼ Cristo, para cabí soa nu gaca chopa ladxiʼ niʼa que le tuʼsacaʼ ziʼ bönachi ni netuʼ. Nöz quéziliʼ zóaruʼ yödzölió ni para guáʼ ilenruʼ le caní. Lëscaʼ cateʼ niʼ guzóalentuʼ libíʼiliʼ, busiyöntuʼ libíʼiliʼ ca chizóa gaca le uluʼsacaʼ ziʼ rëʼu, le gaca ca naʼ chiguca queë́tuʼ, ateʼ nöz quéziliʼ lë naʼ. Que lë ni naʼ, cateʼ bítiʼrö guca guáʼ ilenaʼ, gusö́l-laʼa-biʼ biʼi Timoteo ga zóaliʼ, para ududíxjöiʼibiʼ nedaʼ ca naca queë́liʼ ca réajlëʼëliʼ-nëʼ Cristo, en channö cabí gulúʼu tuʼ xihuiʼ libíʼiliʼ nöza dul-laʼ, nu naʼ rigúʼu bönachi nöza dul-laʼ, en channö cabí böáca nítisö dxin naʼ bentuʼ ga zóaliʼ.
Cateʼ buzáʼabiʼ biʼi Timoteo ga zóaliʼ, en budxinbiʼ ga zóatuʼ, busiyönbiʼ netuʼ le naca dxiʼa. Bë́ʼëbiʼ didzaʼ ca naʼ réajlëʼëliʼ Cristo, en ca naʼ nadxíʼigacaliʼ-nëʼ yuguʼ böchiʼ luzáʼaruʼ, en ca naʼ, lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queë́liʼ röjnéticaʼsiliʼ netuʼ, encaʼ ca naʼ raca ládxiʼliʼ uléʼeliʼ netuʼ, ca naʼ netuʼ raca ládxiʼtuʼ caʼ uléʼetuʼ libíʼiliʼ. Que lë ni naʼ, böchiʼ luzáʼatuʼ, cateʼ niʼ gudíʼi guzxácaʼtuʼ yúguʼtë lë ni, en zián le guca queë́tuʼ, bidxín didzaʼ queë́tuʼ le buíʼi zxön netuʼ cateʼ biyö́nituʼ ca réajlëʼëliʼ-nëʼ Cristo. Naʼa, nuhuöáca ládxiʼtuʼ tuʼ riyö́nituʼ rö́ʼöliʼ tsutsu ca réajlëʼëliʼ-nëʼ Xanruʼ. ¿Nacxi caz gaca guíëtuʼ-nëʼ Dios: “Xclenuʼ” ca ral-laʼ guntuʼ niʼa que yúguʼtë le run ga rudzeja ládxiʼtuʼ lahuëʼ Dios queë́ruʼ niʼa que le nácaliʼ libíʼiliʼ? 10 Bayudxi rulidztuʼ-nëʼ Dios, en rinábituʼ-nëʼ rëla, en të dza para gaca uléʼetuʼ libíʼiliʼ, en usáʼatuʼ le riyadzaj queë́liʼ ca naca le réajlëʼëliʼ-nëʼ Cristo.
11 Naʼa rinábituʼ-nëʼ Xúziruʼ Dios, encaʼ Xanruʼ Jesucristo, cuʼë netuʼ nöza ga idxintuʼ ga zóaliʼ. 12 Lëscaʼ rinábituʼ-nëʼ Xanruʼ gunëʼ ga gala, en gaca idú ca nadxíʼiliʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ, en ca nadxíʼiliʼ yúguʼtë bönachi, ca naʼ netuʼ nadxíʼituʼ caʼ libíʼiliʼ. 13 Rinábituʼ-nëʼ gunëʼ ga gaca tsutsu, en idú dxiʼa icja ládxiʼdoʼoliʼ lahuëʼ Xúziruʼ Dios ca saʼyéaj le naca láʼayi, ateʼ gunëʼ caní ga idxinrö dza huödëʼ Xanruʼ Jesucristo, dzágagaca bönachi láʼayi queëʼ Lëʼ.