4
Le runruʼ le raza ládxëʼë Dios
Iaʼstú, böchiʼ luzáʼatuʼ, niʼa queëʼ Xanruʼ Jesús rátaʼyutuʼ loliʼ, en richízatuʼ icja nágaliʼ para gunliʼ ca naca le chinazë́daliʼ lu naʼtuʼ ca ral-laʼ gunliʼ le raza ládxëʼë Dios. Ca naʼ chirunliʼ, caʼ ral-laʼ gúnticaʼsiliʼ.
Chinö́z quéziliʼ yuguʼ le gunná béʼetuʼ libíʼiliʼ uláz queëʼ Xanruʼ Jesús. Le rë́ʼënëʼ Dios naca gácaliʼ idú dxiʼa, en bítiʼrö gunliʼ le cabí naca tsahuiʼ, en inö́ziliʼ tu tuliʼ nacxi ral-laʼ sóalenliʼ-nu nigula que queë́liʼ idú ca saʼyéaj le naca láʼayi, en gunliʼ légacanu bal. Bitiʼ ral-laʼ sóalenliʼ-nu nigula queë́liʼ lu yöl-laʼ rizë́ ladxiʼ le ruáʼ döʼ, ca naʼ tun bönachi bitiʼ nabábagaca Dios, en bitiʼ núnbëʼgaca Dios. Ca nácagaca lë ni, cuntu nu ral-laʼ tödi bëʼ, en cabí siʼ yeʼe böchiʼ luzë́ʼe bagáchiʼsö, tuʼ ichúguiëʼ Lë cazëʼ Xanruʼ quégaca yúguʼtë nupa tun le caní, gunëʼ ca naʼ chigúdxituʼ libíʼiliʼ, en bentuʼ ba nalí que loliʼ. Dios bulidzëʼ rëʼu, calëga para gunruʼ le ruáʼ döʼ, pero para gácaruʼ idú dxiʼa. Caní naca, nu ruzóa tsöláʼalö lë ni, calëga bönáchisö ruzóa tsöláʼalö, pero Dios caz ruzóa tsöláʼalö, tuʼ gusö́l-lëʼë Lë cazëʼ Dios Böʼ Láʼayi queë́ruʼ, Nu ruíʼi caní didzaʼ.
Bitiʼ run bayudxi uzúajaʼ queë́liʼ lu guichi ca ral-laʼ idxíʼigacaliʼ-nëʼ böchiʼ luzáʼaliʼ, tuʼ chinazë́daliʼ laʼ libíʼisiliʼ lu nëʼë Dios idxíʼiliʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ. 10 Le nácatë nadxíʼigacaliʼ-nëʼ yúguʼtë böchiʼ luzáʼaruʼ nacuʼë luyú Macedonia. Naʼa, rátaʼyutuʼ loliʼ, böchiʼ luzáʼatuʼ, para idxíʼigacaröliʼ-nëʼ caʼ yúguʼtë böchiʼ luzáʼaliʼ. 11 Rátaʼyutuʼ loliʼ caʼ, güíʼi ládxiʼliʼ cö́zaliʼ dxíʼadoʼ, en gunliʼ yuguʼ le dë lu náʼasiliʼ, en gunliʼ dxin len naʼa cuinliʼ ca naʼ chigunná béʼetuʼ libíʼiliʼ. 12 Gunná béʼetuʼ libíʼiliʼ caní para gaca gunliʼ le naca dxíʼadoʼ lógaca nupa bitiʼ nabábagaca libíʼiliʼ, en caní gaca, bitiʼ bi yadzaj queë́liʼ.
Ca gaca cateʼ huödëʼ Xanruʼ Jesucristo
13 Lëscaʼ, böchiʼ luzáʼatuʼ, rë́ʼënituʼ inö́ziliʼ ca raca quégaca nupa chinátigaca, para cabí huíʼiniliʼ ca tun iaʼzícaʼrö bönachi bitiʼ zoa le tun löza. 14 Channö réajlëʼëruʼ gútiëʼ Jesús, en bubanëʼ, lëscaʼ caní ral-laʼ uzxöni ládxiʼruʼ-nëʼ Dios gunëʼ ga huö́dalengaca tsözxö́n Jesús nupa niʼ chigulati, en gulaʼyéajlëʼ Lëʼ.
15 Que lë ni naʼ riguíxjöiʼituʼ libíʼiliʼ xtídzëʼë Xanruʼ le rnna caní: “Rëʼu ni zóaruʼ nabanruʼ, en ugáʼanaruʼ ga idxinrö dza huödëʼ Xanruʼ Jesucristo, bitiʼ tsöjtságaruʼ-nëʼ Cristo zíʼalö ca nupa chigulati.” 16 Caní gaca, tuʼ huötjëʼ Lë cazëʼ Xanruʼ, en irúajëʼ yehuaʼ yubá, ateʼ yön chiʼë, len yöl-laʼ unná bëʼ ulidzëʼ, ateʼ yön caʼ chiʼë gubáz láʼayi lo, ateʼ yön caʼ luzu ucödxëʼ Dios, ateʼ uluʼbán nupa naʼ chigulati, en gulaʼyéajlëʼ Cristo. 17 Níʼirö rëʼu ni zóaruʼ nabanruʼ, en nagáʼanaruʼ luyú ni, uchisëʼ rëʼu tsözxö́n len léguequi lu böaj lúzxiba para tsöjtságaruʼ-nëʼ Xanruʼ lu böʼös. Caní gaca, sóalenticaʼsiruʼ-nëʼ Xanruʼ. 18 Que lë ni naʼ, guliʼhuíʼ zxön luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ ca nácagaca didzaʼ ni.