5
Naʼa, ca naca dza naʼ, o rëla naʼ cateʼ ilaca lë ni, bitiʼ run bayudxi uzúajaʼ queë́liʼ lu guichi, böchiʼ luzáʼatuʼ. Libíʼiliʼ chinö́z quéziliʼ dxiʼa ca gaca dza cateʼ huödëʼ Xanruʼ. Idxinëʼ tsálidoʼos ca ridxinëʼ gubán chiʼi dzö́ʼölö. Cateʼ ilaʼnná bönachi: “Raca dxiʼa queë́ruʼ, en bitiʼ bi gaca queë́ruʼ”, níʼirö laʼ idxintë le usuniti léguequi, lë naʼ idxín quéguequi ca naʼ ridxín le riguíʼi rizácaʼnu nigula naʼ chizóa sóabiʼ bíʼidoʼ queë́nu, ateʼ cuntu nu nutsaʼ ladaj bönachi yödzölió ni nu ulá cateʼ gaca lë naʼ gaca dza naʼ. Naʼa, böchiʼ luzáʼatuʼ, bitiʼ zóaliʼ chul-la niti, en que lë ni naʼ bitiʼ idxín dza niʼ queë́liʼ bagáchiʼsö ca ridxinëʼ bönniʼ gubán. Yúguʼtëliʼ nácaliʼ bönachi que beníʼ, en que lahuiʼ dza. Bitiʼ nácaruʼ bönachi que chiʼi dzö́ʼölö, en calëga que le naca chul-la. Que lë ni naʼ, bitiʼ ral-laʼ tödi yëla loruʼ ca raca quégaca nupa bitiʼ nabábagaca rëʼu, pero ral-laʼ usubán ládxiʼruʼ, en cö́zaruʼ baʼa ládxiʼdoʼ. Nupa tasi, chiʼi dzö́ʼölö tasi, en nupa taʼzudxi, chiʼi dzö́ʼölö caʼ taʼzudxi. Naʼa, rëʼu ni, nácaruʼ que lahuiʼ dza, en ral-laʼ cö́zaruʼ baʼa ládxiʼdoʼ, tuʼ chinácuruʼ zxaruʼ le run chiʼi rëʼu, le naca yöl-laʼ réajlëʼ queë́ruʼ Dios, en yöl-laʼ nadxíʼi, ateʼ le runruʼ löza uláruʼ naca ca tu luʼu guíë le run chiʼi ícjaruʼ. Caní naca, tuʼ nuzóëʼ Dios rëʼu ni, calëga para idxinruʼ ga ichúguiëʼ queë́ruʼ, pero para uláruʼ tuʼ ruzxöni ládxiʼruʼ-nëʼ Xanruʼ Jesucristo, 10 tuʼ gútiëʼ Jesús uláz queë́ruʼ para sóaruʼ ibanruʼ tsözxö́n len Lëʼ cateʼ huödëʼ, sal-laʼ chinátiruʼ o sóaruʼ ibanruʼ dza niʼ. 11 Que lë ni naʼ ral-laʼ utípaliʼ ládxiʼliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ, en gunliʼ tsutsu tuliʼ iaʼtuliʼ ca naʼ chirunliʼ.
Pablo richíziëʼ icja nágagaquiëʼ böchiʼ luzë́ʼë taʼyéajlëʼë Cristo
12 Rátaʼyutuʼ loliʼ, böchiʼ luzáʼatuʼ, gúnbëʼëliʼ nupa tun xichinëʼ Xanruʼ ga zóaliʼ, nupa naʼ taʼnná beʼe libíʼiliʼ uláz queëʼ Xanruʼ, en tuʼsáʼ ládxiʼliʼ. 13 Rátaʼyutuʼ loliʼ caʼ, gunliʼ légaquiëʼ bal lu yöl-laʼ nadxíʼi queë́liʼ, tuʼ tunëʼ dxin naʼ. Guliʼcöza dxíʼadoʼ tuliʼ len iaʼtuliʼ.
14 Lëscaʼ caní richízatuʼ icja nágaliʼ, böchiʼ luzáʼatuʼ, para usáʼaliʼ ládxiʼgaca nupa bitiʼ túngaca dxin, en utípaliʼ ládxiʼgaca nupa tuʼhuö́aj ládxiʼguequi, en gácalenliʼ nupa bitiʼ naca tsutsu ca taʼyéajlëʼ Cristo, en gácaliʼ nöxaj ladxiʼ lógaca yúguʼtë bönachi.
15 Guliʼgún chiʼi cuinliʼ para cabí uzíʼ lëbi luzáʼaliʼ, en cabí guáʼaliʼ döʼ que nu ruáʼ döʼ queë́liʼ, pero guliʼgüíʼ ládxiʼliʼ gúnticaʼsiliʼ le naca dxiʼa que luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ, en quégaca yúguʼtë bönachi.
16 Buliʼdzéjaticaʼsö,
17 en buliʼlídzaticaʼsëʼ Dios,
18 en guliʼguíëʼ Lëʼ: “Xclenuʼ.”
Caní ral-laʼ gunliʼ niʼa que yúguʼtë le raca queë́liʼ, tuʼ nácagaca lë ni le rë́ʼënëʼ Dios gunliʼ tuʼ nácaliʼ queëʼ Jesucristo.
19 Bitiʼ uzóa dxiliʼ le rulídzaticaʼsëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ.
20 Bitiʼ uzóaliʼ tsöláʼalö xtídzëʼë bönniʼ ruʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios.
21 Guliʼsíʼ bëʼ yúguʼtë, en guliʼsíʼ lu náʼaliʼ le naca dxiʼa.
22 Bitiʼ bi gútsaʼliʼ le ruáʼ döʼ.
23 Lë cazëʼ Dios, Nu run ga zoa dxi icja ládxiʼdoʼoruʼ, gunëʼ ga gácaliʼ idú dxiʼa, en gun chiʼë böʼ naca cázaliʼ, en icja ládxiʼdoʼoliʼ, en idútë le nácaliʼ, ateʼ cuntu nu gaca bi innë́ queë́liʼ dza niʼ huödëʼ Xanruʼ Jesucristo. 24 Runëʼ Dios ca rnnëʼ, Bönniʼ naʼ bulidzëʼ libíʼiliʼ. Lë cazëʼ gunëʼ yuguʼ lë ni.
Pablo riguʼë yuguʼ böchiʼ luzë́ʼë lu nëʼë Dios
25 Böchiʼ luzáʼatuʼ, buliʼlidzëʼ Dios, en inábiliʼ-nëʼ gácalenëʼ netuʼ.
26 Buliʼgapa Dios yúguʼtë böchiʼ luzáʼaruʼ, en unídaʼliʼ légaquiëʼ lu yöl-laʼ nadxíʼi queë́liʼ.
27 Niʼa queëʼ Xanruʼ Dios ruchiʼa libíʼiliʼ ulábaliʼ guichi ni lógaca yúguʼtë böchiʼ luzáʼaruʼ nabábagaquiëʼ Cristo.
28 Rinábidaʼ-nëʼ Xanruʼ Jesucristo uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ le nácagaca dxiʼa queëʼ. ¡Caʼ gaca!