11
Riyaziëʼ Jesús yödzö Jerusalén
(Mt. 21:1-11; Lc. 19:28-40; Jn. 12:12-19)
Bilaʼdxinëʼ Jesús, en yuguʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ galaʼ ga dë Jerusalén, ga naʼ nacuáʼ yödzö Betfagé, en yödzö Betania, en ga naʼ dë caʼ Guíʼa Yaga Olivo. Níʼirö Jesús gusö́l-lëʼë chopëʼ bönniʼ usëda queëʼ, en rëʼ légaquiëʼ:
—Guliʼtséaj lu yö́dzödoʼ dë loruʼ niʼ, en cateʼ tsúʼuliʼ niʼ, tsöjxácaʼliʼ-baʼ tubaʼ búrrodoʼ nágaʼbaʼ niʼ, en cuntu nu ribíani lëbaʼ. Guliʼsedxi-baʼ, en guliʼchë́ʼ-baʼ quiaʼ ni. Channö nu bi guíë libíʼiliʼ tuʼ runliʼ lë ni, guliʼguíë nu naʼ: “Xanruʼ riquinnëʼ-baʼ, ateʼ laʼ usö́l-laʼtëʼ-baʼ quiuʼ.”
Níʼirö yöjáquiëʼ, en yöjxácaʼgaquiëʼ-baʼ búrrodoʼ naʼ, nágaʼbaʼ raʼ nöza ga nu riyaza löʼa, ateʼ gulaʼsedxëʼ-baʼ. Nupa nacuáʼ niʼ të légaquiëʼ:
—¿Bizxi ni runliʼ? ¿Bizx que risédxiliʼ-baʼ búrrodoʼ naʼ?
Buluʼbiʼë didzaʼ bönniʼ usëda queëʼ Jesús, gulë́ʼ légaquiëʼ ca naʼ chigudxi cazëʼ Jesús légaquiëʼ, ateʼ guluʼë légaquiëʼ lataj. Níʼirö gulaʼchë́ʼë-baʼ búrrodoʼ naʼ ga naʼ zoëʼ Jesús. Gulaʼxóëʼ lariʼ quégaquiëʼ cúdzuʼbaʼ, ateʼ Jesús gudxíëʼ-baʼ. Zián bönniʼ nacuʼë niʼ gulaʼchiljëʼ lariʼ quégaquiëʼ gapa naca laʼ nöza. Iaʼbal-la bönachi niʼ gulaʼguítsaj zin le buluʼzxóa laʼ nöza.
Gulaʼsí lo nupa nanö́rugaca lahuëʼ Jesús, en nupa naʼ záʼgaca cúdzuʼlëʼ tuíʼi zidzaj didzaʼ, taʼnnë́ʼ:
—¡Yöl-laʼ ba! ¡Xanruʼ Dios gun láʼayëʼ Bönniʼ zëʼë ni, nasö́l-lëʼë Dios Lëʼ! 10 ¡Dios gun láʼayëʼ Bönniʼ ni siʼ inná bëʼë, ca naʼ gunná bëʼë xuz xtóʼoruʼ David! ¡Yöl-laʼ ba Dios!
11 Caní guca, bidxinëʼ Jesús Jerusalén, ateʼ guyáziëʼ löʼa yudoʼ. Cateʼ budxi buyúëʼ yúguʼtë le nacuáʼ idú gásibiʼilö niʼ, burúajëʼ zacaʼ yödzö Betania tuʼ chiridzö́ʼ, ateʼ dzágagaquiëʼ Lëʼ yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ.
Jesús rulidza ziʼë tu yaga higo
(Mt. 21:18-19)
12 Cateʼ zaʼ reníʼ iaʼtú dza, ateʼ tuʼrúajëʼ Jesús, en yuguʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ yödzö Betania, ridunëʼ Jesús. 13 Ziʼtuʼ biléʼenëʼ tu yaga higo dxía xilaguiʼ. Gubíguiʼë ga naʼ zoa yaga naʼ channö utsöjxaquiëʼ latiʼ le ribía. Cateʼ bidxinëʼ niʼ bitiʼ bi yöjxáquiëʼ le ribía. Xiláguiʼsö dxía tuʼ cabí ridxini dza cuía. 14 Níʼirö Jesús bulidzëʼ yaga naʼ, rnnëʼ:
—Bítiʼrö nu gagu le ribía quiuʼ.
Yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ bilaʼyönnëʼ didzaʼ ni.
Jesús rulatjëʼ löʼa yudoʼ
(Mt. 21:12-17; Lc. 19:45-48; Jn. 2:13-22)
15 Cateʼ bilaʼdxinëʼ Jesús, en yuguʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ, yödzö Jerusalén, guyáziëʼ Jesús löʼa yudoʼ, en gusí lahuëʼ rubéajëʼ níʼilö nupa tutiʼ, en nupa toʼo lu löʼa yudoʼ. Burixëʼ yuguʼ blaga quégaca nupa tuʼtsáʼ dumí izáʼa, encaʼ yuguʼ ga taʼbö́ʼ nupa tutiʼ yuguʼ guʼdödoʼ. 16 Bitiʼ caʼ bëʼë lataj nu bi guáʼ, uzóa nöza ga naca löʼa yudoʼ. 17 Busë́dinëʼ nupa nacuáʼ niʼ, rnnëʼ:
—Nazúaj lu guichi láʼayi, rnna: “Lidxaʼ siʼi le, yuʼu ga bönachi idútë yödzölió uluʼlidza Dios.” Libíʼiliʼ chinunliʼ le ca naca lídxigaca gubán.
18 Cateʼ yuguʼ bixúz unná bëʼ, en yuguʼ bönniʼ yudoʼ usedi bilaʼyönnëʼ didzaʼ ni, gulaʼsí lógaquiëʼ tuʼguiljëʼ nacxi ilútiëʼ Jesús, pero tuʼ tádxinëʼ le ilún bönachi, bitiʼ bi gulunëʼ queëʼ, tuʼ tuʼbani yúguʼtë bönachi ca naca le rusë́dinëʼ Jesús. 19 Cateʼ chiridzö́ʼ burúajëʼ Jesús lu yödzö naʼ.
Ribidxi yaga higo bulidza ziʼë Jesús
(Mt. 21:20-22)
20 Cateʼ zaʼ reníʼ iaʼtú dza, gulaʼdödëʼ Jesús, en yuguʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ ga zoa yaga higo naʼ bulidza ziʼë Jesús, en bilaʼléʼenëʼ le, chinabidxi idú luí. 21 Níʼirö yöjnenëʼ Pedro bi guca, ateʼ gudxëʼ Jesús:
—Bönniʼ Usedi, buyútsöcaʼ. Chinabidxi yaga higo ni bulidza ziʼu néaje.
22 Bubiʼë didzaʼ Jesús, rëʼ légaquiëʼ:
—Guliʼtseajlëʼ Dios. 23 Le nácatë reaʼ libíʼiliʼ, channö nu bönniʼ guíëʼ guíʼadoʼ ni: “Gucuíta ni, yöjsóa lu nísadoʼ”, en bitiʼ gaca chopa ládxëʼë bönniʼ naʼ, pero idú ládxëʼë tseajlëʼë gunëʼ Dios ca naʼ rnnëʼ, caʼ gaca. 24 Que lë ni naʼ reaʼ libíʼiliʼ: Yúguʼtë le inábaliʼ cateʼ ulídzaliʼ-nëʼ Dios, guliʼtséajlëʼ chibennëʼ Dios queë́liʼ lë naʼ rinábaliʼ, ateʼ gunnëʼ queë́liʼ. 25 Cateʼ niʼ rulídzaliʼ-nëʼ Dios, channö zoa nu rileliʼ nu bi ben queë́liʼ, buliʼniti lo nu naʼ, para uniti lahuëʼ caʼ libíʼiliʼ Xúziliʼ naʼ zoëʼ yehuaʼ yubá ca naca dul-laʼ nabágaʼliʼ. 26 Channö cabí uniti loliʼ bönachi, bitiʼ uniti lahuëʼ Xúziliʼ zoëʼ yehuaʼ yubá libíʼiliʼ dul-laʼ nabágaʼliʼ.
Yöl-laʼ unná bëʼ dë lu nëʼë Jesús
(Mt. 21:23-27; Lc. 20:1-8)
27 Níʼirö Jesús, en yuguʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ yöjhuö́jgaquiëʼ Jerusalén. Cateʼ niʼ ridë́ʼ Jesús ga naca chila yudoʼ, bilaʼdxinëʼ yuguʼ bixúz unná bëʼ, en yuguʼ bönniʼ yudoʼ usedi, en bönniʼ gula tuʼzéajniʼinëʼ, ga zoëʼ. 28 Gulaʼnábinëʼ Jesús, taʼnnë́ʼ:
—¿Bizxi yöl-laʼ unná bëʼ dë lu noʼo runuʼ yuguʼ lë ni? ¿Nuzxi caz budödi lu noʼo yöl-laʼ unná bëʼ gunuʼ caní?
29 Bubiʼë didzaʼ Jesús, rëʼ légaquiëʼ:
—Nedaʼ caʼ inábidaʼ libíʼiliʼ tu didzaʼ. Channö ubíʼiliʼ quiaʼ didzaʼ, níʼirö guíaʼ libíʼiliʼ bi yöl-laʼ unná bëʼ rúnidaʼ yuguʼ lë ni. 30 ¿Nuzxi budödi lu nëʼë Juan uquilëʼ bönachi nisa? ¿Naruʼ Dios o bönachi? Guliʼnnátsöcaʼ.
31 Gulaʼsí lógaquiëʼ tun xtídzaʼgaquiëʼ laʼ légacasëʼ, taʼnnë́ʼ:
—Channö innaruʼ Dios gusö́l-lëʼë lëʼ, guíëʼ rëʼu: “¿Bizx que bitiʼ guyéajlëʼëliʼ lëʼ?” 32 ¿Naruʼ guíëtsaruʼ-nëʼ: Gulaʼsö́l-lëʼë bönniʼ lëʼ?
Caní taʼzáʼ ládxiʼgaquiëʼ tuʼ tádxinëʼ le ilún bönachi zián nacuáʼ niʼ tuʼ téquiguequi yúguʼtë bönachi naʼ bëʼë didzaʼ Juan naʼ uláz queëʼ Dios. 33 Que lë ni naʼ gulë́ʼ Jesús:
—Bitiʼ nöztuʼ.
Níʼirö Jesús gudxëʼ légaquiëʼ:
—Nedaʼ caʼ bitiʼ quíxjöiʼidaʼ libíʼiliʼ bi yöl-laʼ unná bëʼ dë lu naʼa rúnidaʼ yuguʼ lë ni.