15
Ridxinëʼ Jesús lahuëʼ Pilato, bönniʼ rinná bëʼë
(Mt. 27:1-2, 11-14; Lc. 23:1-5; Jn. 18:28-38)
Niʼ naca zíladoʼ, yuguʼ bixúz unná bëʼ len bönniʼ gula tuʼzéajniʼinëʼ, en yuguʼ bönniʼ yudoʼ usedi, en yúguʼtë bönniʼ yúlahuiʼ lo gulún xtídzaʼgaquiëʼ. Níʼirö gulaʼchë́ʼë Jesús náguëʼë, en buluʼdödëʼ Lëʼ lu nëʼë Pilato, bönniʼ rinná bëʼë uláz que yödz Roma. Pilato gunábinëʼ Jesús, rnnëʼ:
—¿Naruʼ nacuʼ Liʼ Bönniʼ inná béʼenëʼ bönachi judío?
Bubiʼë didzaʼ Jesús, rnnëʼ:
—Ca nácatë rnnoʼ.
Yuguʼ bixúz unná bëʼ buluʼzéguiëʼ Jesús didzaʼ le zián. Níʼirö Pilato gunábinëʼ Lëʼ leyúbölö, rnnëʼ:
—¿Naruʼ cabí rubiʼitsoʼ didzaʼ? Buzë́tsöcaʼ naguʼ cateʼ xö zián le taʼnnë́ʼ quiuʼ.
Bitiʼ bi didzaʼ bubiʼë Jesús. Caʼ guca, bubáninëʼ Pilato.
Taʼchúguiëʼ queëʼ Jesús gátiëʼ
(Mt. 27:15-31; Lc. 23:13-25; Jn. 18:38–19:16)
Dë tu le runëʼ Pilato cateʼ raca laní naʼ, rusanëʼ lu náʼagaca bönachi tu bönniʼ nadzunëʼ lidxi guíë, nútiʼtës nu taʼnaba. Nadzunëʼ tu bönniʼ lëʼ Barrabás lidxi guíë, ateʼ dzágagaquiëʼ lëʼ iaʼbal-lëʼ luzë́ʼë, yuguʼ bönniʼ gulútiëʼ bönachi cateʼ gulaʼdáʼbáguiëʼ yúlahuiʼ. Cateʼ bilaʼdxín bönachi zián niʼ, gulaʼsí lógaquiëʼ taʼnabëʼ lahuëʼ Pilato gunëʼ quégaquiëʼ ca run cazëʼ. Bubiʼë didzaʼ Pilato, rnnëʼ:
—¿Rë́ʼëniliʼ usanaʼ-nëʼ queë́liʼ Bönniʼ Inná Béʼenëʼ Bönachi Judío?
10 Caní gunnë́ʼ Pilato tuʼ réquibeʼenëʼ buluʼdödëʼ yuguʼ bixúz unná bëʼ Jesús lu nëʼë tuʼ tuʼzxéʼenëʼ Lëʼ. 11 Yuguʼ bixúz unná bëʼ naʼ gulaʼguʼë xilá ládxiʼgaca bönachi zián naʼ, para ilaʼnabëʼ lahuëʼ Pilato usanëʼ lu náʼagaquiëʼ Barrabás. 12 Níʼirö Pilato gunábinëʼ légaquiëʼ leyúbölö, rnnëʼ:
—¿Bizxi rë́ʼëniliʼ gunaʼ queëʼ bönniʼ naʼ ruíʼiliʼ lëʼ, Bönniʼ Inná Béʼenëʼ Bönachi Judío?
13 Guluʼë zidzaj didzaʼ, taʼnnë́ʼ:
—¡Budë́ʼë lëʼe yaga cruz!
14 Gunábinëʼ Pilato légaquiëʼ, rnnëʼ:
—¿Bizxi caz döʼ nuʼë?
Leyúbölö tuʼë zidzaj didzaʼ, taʼnnë́ʼ:
—¡Budë́ʼë lëʼe yaga cruz!
15 Tuʼ gúʼunnëʼ Pilato gunëʼ ga ilaʼyaza ládxiʼgaca bönachi zián naʼ, busanëʼ Barrabás lu náʼagaquiëʼ. Níʼirö gunná béʼenëʼ nu quin Jesús, ateʼ budödëʼ Lëʼ lu náʼagaquiëʼ bönniʼ uluʼdë́ʼë Lëʼ lëʼe yaga cruz.
16 Níʼirö yuguʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la gulaʼchë́ʼë Jesús löʼa yúlahuiʼ, ateʼ buluʼtubëʼ luzáʼagaquiëʼ niʼ. 17 Buluʼgácuëʼ Jesús tu lariʼ xiná gul-la, en gulunëʼ tu breguiʼ niʼa nëʼe yötsiʼ, le buluʼdxíëʼ icjëʼ. 18 Níʼirö gulaʼsí lógaquiëʼ tuʼlidzëʼ Jesús, taʼnnë́ʼ:
—¡Yöl-laʼ ba liʼ, rinná béʼenuʼ bönachi judío!
19 Gulaʼguínëʼ gui icjëʼ, en buluʼchejëʼ Lëʼ zxönaʼ. Buluʼzóa zxíbigaquiëʼ lahuëʼ, en lu yöl-laʼ rutitaj gulunëʼ Lëʼ bal. 20 Cateʼ budxi buluʼtitjëʼ Lëʼ, buluʼgǘëʼ lariʼ xiná chul-la naʼ nácuëʼ ateʼ buluʼgácuëʼ Lëʼ lariʼ que cazëʼ. Níʼirö gulaʼchë́ʼë Lëʼ níʼilö yúlahuiʼ naʼ para tsöjdaʼgaquiëʼ Lëʼ lëʼe yaga cruz.
Tuʼdë́ʼë Jesús lëʼe yaga cruz
(Mt. 27:32-44; Lc. 23:26-43; Jn. 19:17-27)
21 Gulunëʼ ga biʼë tu bönniʼ Cirene yaga cruz queëʼ Jesús, ridö́disëʼ niʼ suzë́ʼë laʼ guixiʼ. Lëʼ Simón, xúzgacabiʼ Alejandro, en Rufo.
22 Gulaʼchë́ʼë Jesús lataj naʼ nazíʼi le Gólgota, tu didzaʼ hebreo le rnna lu didzaʼ xidzaʼ, Lataj Que Bögaʼ Ícjaruʼ. 23 Guluʼë le guíʼjëʼ Jesús xisi uva nutsiʼ nöri siláʼ que yaga mirra, pero Lëʼ bitiʼ guʼë le. 24 Níʼirö buluʼdë́ʼë Jesús lëʼe yaga cruz, ateʼ gulaʼguísiëʼ lariʼ nácuëʼ, le gulaʼzíʼ que queë́gaquiëʼ bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la. Buluʼbéajëʼ le gaca bëʼ para ilaʼnö́zinëʼ bízxilö idelaʼ que queë́gaquiëʼ.
25 Naca idú xsila cateʼ buluʼdë́ʼë Lëʼ lëʼe yaga cruz. 26 Didzaʼ naʼ buluʼzóëʼ lëʼe yaga cruz ícjalëʼ Jesús ca naca le tuʼquíëʼ Lëʼ rnna caní: “Bönniʼ Rinná Béʼenëʼ Bönachi Judío.” 27 Buluʼdáʼlenëʼ Jesús tsözxö́n lë́ʼegaca yaga cruz chopëʼ gubán, tuëʼ cuita lëʼë ibëla, en iaʼtúëʼ cuita lëʼë yö́göla. 28 Caní guca lë naʼ nazúaj lu guichi láʼayi, rnna: Gubábalenëʼ bönniʼ tuáʼ döʼ.
29 Yuguʼ bönniʼ taʼdödëʼ niʼ tuʼlidza ziʼë Jesús, en tuʼtá ícjagaquiëʼ, taʼnnë́ʼ:
—¡Ön! ¿Naruʼ uquínnajtsoʼ yudoʼ queëʼ Dios, ateʼ tsonna dzasö uchísatsuʼ le? 30 ¡Busölá cuinuʼ naʼa, en bötaj lëʼe yaga cruz naʼ!
31 Lëscaʼ caní yuguʼ bixúz unná bëʼ, en yuguʼ bönniʼ yudoʼ usedi tuʼtitjëʼ Lëʼ. Tëʼ luzáʼagaquiëʼ tuëʼ iaʼtúëʼ:
—Bönachi yúbölö busölë́ʼ, pero bitiʼ gaca usölá cuinëʼ.
32 Taʼnnë́ʼ caʼ:
—¡Ön! ¿Nácatsuʼ Cristo, Bönniʼ Inná Béʼenëʼ Bönachi Israel? ¡Bö́tjatsöcaʼ naʼa lëʼe yaga cruz para iléʼetuʼ, ateʼ tséajlëʼëtuʼ Liʼ!
Yuguʼ bönniʼ naʼ dáʼgaquiëʼ tsözxö́n len Lëʼ lë́ʼegaca yaga cruz buluʼlidza ziʼë caʼ Lëʼ.
Le guca cateʼ gútiëʼ Jesús
(Mt. 27:45-56; Lc. 23:44-49; Jn. 19:28-30)
33 Cateʼ bidxín idú huagubidza, guchul-la idútë yödzölió. Guca caní ga bidxintë idú ridödi xihuö́. 34 Idú ridödi xihuö́ naʼ bëʼë Jesús zidzaj didzaʼ, rnnëʼ:
—Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?
Didzaʼ hebreo ni rnna lu didzaʼ xidzaʼ: Dios quiaʼ, Dios quiaʼ, ¿bizx que nubéaj ládxuʼu nedaʼ?
35 Yuguʼ bönniʼ nacuʼë niʼ bilaʼyönnëʼ didzaʼ ni, ateʼ taʼnnë́ʼ:
—Buliʼzë́tsöcaʼ nágaliʼ. Elías rulidzëʼ.
36 Níʼirö guxítiʼë tu bönniʼ nútsëʼë ládjagaquiëʼ, en buxúpinëʼ nupi zi tu le bululu rëʼaj nisa. Budë́ʼë le lahui gui, en bëʼë le xupëʼ Jesús, rnnëʼ:
—Cö́ztsöcaʼruʼ, uyuruʼ channö huidëʼ Elías uzötjëʼ Lëʼ.
37 Gurö́dxiʼë zidzaj Jesús, en laʼ gútitëʼ. 38 Birözaʼ lariʼ yödx nalaʼ lu yudoʼ. Birúaj choplö, gudelaʼ icjlö, en birúajtë zxánilö. 39 Bönniʼ naʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la zuínëʼ lahuëʼ Jesús, en biléʼenëʼ ca naʼ guca gurö́dxiʼë Jesús, en laʼ gútitëʼ, ateʼ gunnë́ʼ:
—Le nácatë bönniʼ ni gúquiëʼ Zxíʼinëʼ Dios.
40 Nacuáʼanu caʼ niʼ nigula, zíʼtuʼsö tuʼyunu. Nútsaʼgacanu ládjagacanu María Magdalena, en Salomé, en María, xináʼagacabiʼ Jacobo cuidiʼ, en José. 41 Nigula ni yöjácalennu Jesús cateʼ niʼ gudë́ʼ luyú Galilea, en gulácalennu Lëʼ, gulaʼgúʼunu le gulahuëʼ. Nacuáʼanu caʼ niʼ iaʼbál-lanu nigula zián gulaʼzáʼlennu Lëʼ lu yödzö Jerusalén.
Taʼguʼë Jesús yeru ba
(Mt. 27:57-61; Lc. 23:50-56; Jn. 19:38-42)
42 Chizáʼ ral-la, en naca dza tuʼpë́ʼë, dza siʼ idxín dza láʼayi quégaquiëʼ bönniʼ judío. 43 Que lë ni naʼ bidëʼ José, bönniʼ yödzö Arimatea, bönniʼ lo ládjagaquiëʼ bönniʼ yúlahuiʼ lo. Ribözëʼ caʼ dza idinná bëʼë Dios. Idú ládxëʼë guyáziëʼ ga naʼ zoëʼ Pilato, en gunábinëʼ lëʼ guʼë lëʼ lataj uʼë Jesús. 44 Bubáninëʼ Pilato tuʼ gunnë́ʼ chigútiëʼ Jesús, ateʼ bulidzëʼ bönniʼ naʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la para inábinëʼ lëʼ channö chinátiëʼ Jesús. 45 Cateʼ biyönnëʼ ca naʼ gunnë́ʼ bönniʼ naʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, bëʼë José lataj uʼë Jesús. 46 Níʼirö José naʼ gúʼuëʼ tu lariʼ xtila dxíʼadoʼ, ateʼ buzötjëʼ Jesús lëʼe yaga cruz, en buchö́linëʼ Lëʼ lariʼ naʼ. Níʼirö guluʼë Lëʼ yeru ba nadaj lëʼe guíʼa guiö́j. Budë́ʼë tu guiö́j blaga zxön ga nu riyaza ba naʼ. 47 María Magdalena, en María, xinë́ʼë José tuʼyunu ga naʼ taʼguʼë Jesús.