16
Rubanëʼ Jesús lu yöl-laʼ guti
(Mt. 28:1-10; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)
Cateʼ chinadödi dza láʼayi quégaca bönachi judío le naca dza gadxi, María Magdalena, en Salomé, en María, xinë́ʼë Jacobo, taʼzíʼinu yuguʼ le riláʼ zxixi para tsöjlúʼugacanu Jesús. Niʼ naca zíladoʼ dza risí lo, yöjácanu raʼ yeru ba queëʼ. Bilaʼdxinnu niʼ cateʼ siʼ gulén gubidza. Gulaʼnábinu luzáʼagacanu:
—¿Nuzxi cúatsö queë́ruʼ guiö́j naʼ daʼ ga nu riyaza ba queëʼ?
Cateʼ bilaʼdxinnu niʼ, buluʼyunu, en bilaʼléʼenu chinadúa guiö́j naʼ, ateʼ guiö́j zxön naca. Gulaʼyúʼunu yeru ba lëʼe guíʼa guiö́j naʼ, ateʼ niʼ bilaʼléʼenu-biʼ tubiʼ biʼi bönniʼ raʼbán, nácabiʼ gubáz láʼayi queëʼ Dios. Rö́ʼöbiʼ tsöláʼa ibëla lu yeru ba naʼ, nácubiʼ lariʼ tunna chiguíchidoʼos. Guládxideʼenu. Níʼirö biʼi naʼ gúdxibiʼ légacanu, rnnabiʼ:
—Bítiʼrö gádxiliʼ. Ruguílajliʼ Jesús, Bönniʼ Nazaret, Bönniʼ naʼ gudë́ʼë lëʼe yaga cruz. Chibubanëʼ. Bitiʼ zoëʼ ni. Buliʼyú ga ni gulaʼguʼë Lëʼ. Guliʼtséaj naʼa, guliʼtsöjtíxjöiʼi caʼ yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ, encaʼ Pedro. Guië́liʼ légaquiëʼ: “Tsejëʼ Jesús luyú Galilea zíʼalö ca libíʼiliʼ. Niʼ uléʼeliʼ-nëʼ ca naʼ chigudxi cazëʼ libíʼiliʼ.”
Níʼirö buluʼrúajnu niʼ, buluʼzxúnnajnu raʼ yeru ba naʼ tuʼ taʼzxízinu lu yöl-laʼ radxi ridzöbi quégacanu. Cuntu nu gulënu caʼ tuʼ tádxinu.
Ruluíʼi lahuëʼ Jesús lonu María Magdalena
(Jn. 20:11-18)
Cateʼ bubanëʼ Jesús zíladoʼ dza naʼ, buluíʼi lahuëʼ zíʼalö lonu María Magdalena, nigula naʼ bubéajëʼ gadxi böʼ xihuiʼ gulaʼyúʼu lënu. 10 Guyéajnu yöjtíxjöiʼinu nupa naʼ gulaʼdalen Jesús. Nupa ni taʼsëbi ládxiʼgaca, en taʼbödxi yechiʼ. 11 Cateʼ bilaʼyöni didzaʼ ruíʼinu, zoëʼ nabanëʼ Jesús, ateʼ biléʼe quézinu Lëʼ, bitiʼ gulaʼyéajlëʼ lënu.
Chopëʼ bönniʼ usëda queëʼ Jesús tuʼléʼenëʼ Lëʼ
(Lc. 24:13-35)
12 Gudödi naʼ, nadzáʼalö buluíʼi lahuëʼ Jesús lógaquiëʼ chopëʼ bönniʼ usëda queëʼ yúʼugaquiëʼ nöza, söjáquiëʼ ga naca ladaj guixiʼ. 13 Níʼirö buluʼdxinëʼ, dutíxjöiʼiguequinëʼ iaʼzícaʼrëʼ, ateʼ ni xtídzaʼgaquiëʼ bitiʼ gulaʼyéajlëʼë.
Le riguʼë Jesús lu náʼagaquiëʼ bönniʼ gubáz queëʼ
(Mt. 28:16-20; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)
14 Ga yöjsetë, buluíʼi lahuëʼ Jesús lógaquiëʼ idxinéajtëʼ tsanni niʼ taʼböʼë tahuëʼ, ateʼ gudil-lëʼ légaquiëʼ didzaʼ tuʼ cabí taʼyéajlëʼë Lëʼ, en tuʼ naca zidi icja ládxiʼdoʼgaquiëʼ, tuʼ cabí gulaʼyéajlëʼë xtídzaʼgaca nupa naʼ bilaʼléʼe Lëʼ nubanëʼ. 15 Níʼirö gudxëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Guliʼtséaj idútë yödzölió tsöjenliʼ libán que didzaʼ dxiʼa lógaca yúguʼtë bönachi. 16 Nu tséajlëʼ nedaʼ, en idila nisa, ulá nu naʼ, pero nu bitiʼ tséajlëʼ, irugu que gati nu naʼ. 17 Le ilaca bëʼ ni ilunëʼ bönniʼ ilaʼyéajlëʼë nedaʼ. Uluʼgunëʼ dxin Laʼ nedaʼ, en uluʼbéajëʼ yuguʼ böʼ xihuiʼ yúʼugaca bönachi, en iluʼë didzaʼ izáʼa. 18 Channö ilaʼzönëʼ-baʼ bëla síniaʼ lu náʼagaquiëʼ, o channö ileʼjëʼ le nachë́ʼ yöl-laʼ guti, bitiʼ bi gun quégaquiëʼ. Ilaʼxóa nëʼë nupa teʼe, ateʼ uluʼhuöácatë.
Ruhuëpëʼ Jesús yehuaʼ yubá
(Lc. 24:50-53; Hc. 1:6-11)
19 Cateʼ Xanruʼ budxi bë́ʼlenëʼ légaquiëʼ didzaʼ ni, buchisëʼ Dios Lëʼ yehuaʼ yubá ga niʼ guröʼë cuitëʼ ibëla Lëʼ. 20 Bilaʼrúajëʼ légaquiëʼ, yöjéngaquiëʼ libán yúguʼtë yödzö. Gúcalenëʼ Xanruʼ légaquiëʼ, en benëʼ ga gulunëʼ le nácagaca bëʼ naca idútë li didzaʼ tuʼë. Caʼ naca.