2
Bönniʼ réʼenëʼ huëʼ nacúʼuniëʼ bin
(Mt. 9:1-8; Lc. 5:17-26)
Cateʼ chigudödi chopa tsonna dza, buáziëʼ Jesús yödzö Capernaum, ateʼ guzë́ didzaʼ zoëʼ yuʼu. Laʼ buluʼdúbitë bönachi zián ga naʼ zoëʼ Jesús, ga bidxintë bítiʼrö guzxéquiʼ ilaʼcuáʼ niʼ, ni raʼ yuʼu, ateʼ Jesús benëʼ libán que xtídzëʼë lógaquiëʼ. Níʼirö bilaʼdxinëʼ ga naʼ zoëʼ Jesús tapëʼ bönniʼ, nuáʼagaquiëʼ tu bönniʼ huëʼ nacúʼuniëʼ bin. Bitiʼ guca ilaʼdxinëʼ lahuëʼ Jesús tuʼ nacuáʼ bönachi zián niʼ. Que lë ni naʼ gulaʼsaljëʼ ícjoʼolö ca dö́dilö ga zoëʼ Jesús. Cateʼ budxi buluʼdxíëʼ yeru naʼ, niʼ buluʼzötjëʼ le denëʼ bönniʼ huëʼ naʼ. Cateʼ gúquibeʼenëʼ Jesús ca naʼ taʼyéajlëʼë Lëʼ, gudxëʼ bönniʼ huëʼ naʼ:
—Zxiʼinaʼ, chibunít lahuaʼ liʼ ca naca dul-laʼ nabáguʼu.
Rö́ʼögaquiëʼ bal-lëʼ bönniʼ yudoʼ usedi niʼ. Taʼzáʼ ládxiʼgaquiëʼ, taʼnnë́ʼ: ¿Bizx que ruʼë caní didzaʼ bönniʼ ni? Rucáʼanëʼ cáʼasö Dios. Cuntu nu bönniʼ gaca uniti lahuëʼ dul-laʼ. Tuzëʼ Dios gaca gunëʼ lë ni. Laʼ gúquibeʼetenëʼ Jesús le taʼzáʼ ládxiʼgaquiëʼ, ateʼ gudxëʼ légaquiëʼ:
—¿Bizx que rizáʼ ládxiʼliʼ caní? Bitiʼ naca böniga nu guië́sö bönniʼ huëʼ ni chibuníti lo dul-laʼ nabáguëʼë, pero naca böniga nu gun ga huöásëʼ, en uʼë le denëʼ, en uzëʼe niʼë. 10 Gunaʼ le gaca bëʼ nedaʼ, Bönniʼ Guljëʼ Bönachi, dë lu naʼa luyú ni uniti lahuaʼ dul-laʼ nabágaʼgaca bönachi.
Níʼirö Jesús gudxëʼ bönniʼ huëʼ naʼ:
11 —Liʼ reaʼ: Guyasa. Buáʼ le denuʼ, en böaj lidxuʼ.
12 Laʼ guyásatëʼ bönniʼ huëʼ naʼ, buʼë le gútiʼnëʼ, en burúajëʼ lógaca yúguʼtë nupa nacuáʼ niʼ. Buluʼbáninëʼ yúguʼtëʼ, en gulaʼguʼë Dios yöl-laʼ ba, taʼnnë́ʼ:
—Catu caz riléʼetuʼ le caní.
Jesús rulidzëʼ Leví
(Mt. 9:9-13; Lc. 5:27-32)
13 Burúajëʼ Jesús yödzö Capernaum, naʼ gudödëʼ leyúbölö raʼ nísadoʼ. Buluʼdubi bönachi zián ga zoëʼ Jesús, ateʼ Lëʼ busédinëʼ légaquiëʼ. 14 Cateʼ ridödëʼ Jesús niʼ, biléʼenëʼ Leví, zxíʼinëʼ Alfeo, röʼë ga ruquízxjëʼ uláz que yödzö ziʼtuʼ. Jesús gudxëʼ lëʼ:
—Gudáʼ nedaʼ.
Laʼ guyásatëʼ Leví naʼ, saʼyéajlenëʼ Jesús.
15 Gudödi guca lë ni, röʼë Jesús rahuëʼ lu yuʼu lidxëʼ Leví naʼ, ateʼ zián bönniʼ uquízxaj, en iaʼbal-lëʼ bönniʼ cáʼasö rö́ʼölengaquiëʼ tsözxö́n Jesús, en yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ. Caní guca, tuʼ röjaca bönachi zián len Jesús. 16 Cateʼ yuguʼ bönniʼ yudoʼ usedi, en yuguʼ bönniʼ yudoʼ fariseo, bilaʼléʼenëʼ Lëʼ röʼë rágulenëʼ tsözxö́n yuguʼ bönniʼ uquízxaj, en iaʼbal-lëʼ bönniʼ cáʼasö, gulë́ʼ yuguʼ bönniʼ usëda queëʼ Jesús, taʼnnë́ʼ:
—¿Bizxi caz runtsëʼ? ¡Rëʼaj rágulentsëʼ yuguʼ bönniʼ uquízxaj, en iaʼbal-lëʼ bönniʼ dul-laʼ!
17 Biyönnëʼ Jesús didzaʼ ni tuʼë, en gudxëʼ légaquiëʼ:
—Nupa nacuáʼ dxiʼa bitiʼ naquíniguequi nu un bönachi, pero nupa teʼe naquíniguequi nu un bönachi. Zaʼa nedaʼ, calëga dulídzagacaʼ bönachi tsahuiʼ, pero rulídzagacaʼ bönachi dul-laʼ para uluʼbíʼi ládxiʼgaca.
Ruʼë Jesús didzaʼ que yöl-laʼ run gubasa
(Mt. 9:14-17; Lc. 5:33-39)
18 Tu dza niʼ tunëʼ gubasa bönniʼ dáʼgaquiëʼ Juan, en bönniʼ dáʼgaquiëʼ yuguʼ bönniʼ yudoʼ fariseo, ateʼ bilaʼdxín nupa gulaʼnabi Jesús, taʼnná:
—¿Bizx que tunëʼ gubasa bönniʼ dáʼgaquiëʼ Juan, en bönniʼ dáʼgaquiëʼ yuguʼ bönniʼ yudoʼ fariseo, pero bönniʼ dáʼgaquiëʼ Liʼ bitiʼ tunëʼ gubasa?
19 Bubiʼë didzaʼ Jesús, rëʼ légaquiëʼ:
—¿Naruʼ réquitseliʼ ilún gubasa nupa nacuáʼ laní queëʼ bönniʼ rutsaga nëʼë tsanni niʼ bönniʼ naʼ rutsaga nëʼë zóalenëʼ légaquiëʼ? Tsanni niʼ bönniʼ naʼ rutsaga nëʼë zóalenëʼ légaquiëʼ, bitiʼ gaca ilunëʼ gubasa. 20 Idxín dza cateʼ udúëʼ bönniʼ naʼ rutsaga nëʼë, en bítiʼrö sóalenëʼ légaquiëʼ, ateʼ dza níʼirö ilunëʼ gubasa.
21 ’Cuntu nu bönniʼ udë́ʼë tu lariʼ cúbidoʼ lu lariʼ chinatëbi, tuʼ utsupiʼ lariʼ cubi naʼ, en huachözaʼ lariʼ tëbi naʼ, ateʼ huarö́zaʼrö lariʼ tëbi naʼ. 22 Lëscaʼ caní cuntu nu bönniʼ quëʼë xisi uva cubi lu buzudi bidxi néquini guídi, tuʼ gal-la xisi uva cubi naʼ, en uláʼa buzudi bidxi naʼ néquini guídi, ateʼ ilalaj xisi uva naʼ, en gaca ditaj buzudi néquini guídi. Xisi uva cubi lu buzudi néquini guídi cubi ral-laʼ cáʼaruʼ.
Bönniʼ dáʼgaquiëʼ Jesús taʼlecjëʼ do dza láʼayi
(Mt. 12:1-8; Lc. 6:1-5)
23 Tu dza láʼayi quégaquiëʼ bönniʼ judío, gudödëʼ Jesús gapa dë yöla zxoaʼ xtila, ateʼ bönniʼ usëda queëʼ gulaʼsí lógaquiëʼ taʼlecjëʼ do ga dxía zxoaʼ xtila. 24 Níʼirö bönniʼ yudoʼ fariseo gulë́ʼ Jesús, taʼnnë́ʼ:
—Buyútsöcaʼ. ¿Bizx que tunëʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ Liʼ le cabí ral-laʼ gunruʼ dza láʼayi?
25 Jesús gudxëʼ légaquiëʼ:
—¿Naruʼ cabí nulábaniliʼ ca benëʼ David cateʼ gudunëʼ? Biyadzaj le ilahuëʼ lëʼ, en nupa nacuáʼlen lëʼ 26 ateʼ guyáziëʼ lu yuʼu queëʼ Dios cateʼ niʼ náquiëʼ bixúz lo Abiatar, en gudahuëʼ yöta xtila tuʼcuʼë lahuëʼ Dios, lë naʼ bitiʼ dë lataj nu gagu, pero tuz bixúz dë lataj ilahuëʼ le. Bëʼë caʼ le ilahuëʼ bönniʼ nacuáʼlenëʼ lëʼ.
27 Níʼirö Jesús gudxëʼ légaquiëʼ:
—Dios benëʼ dza láʼayi le uluʼzíʼ xibé bönachi, calëga benëʼ bönachi para ilún chiʼi dza láʼayi. 28 Que lë ni naʼ, nedaʼ, Bönniʼ Guljëʼ Bönachi, nacaʼ Xani dza láʼayi.