3
Ruúnëʼ Jesús tu bönniʼ narequiʼ nëʼë
(Mt. 12:9-14; Lc. 6:6-11)
Leyúbölö guyuʼë Jesús tu lu yuʼu ga tuʼdubëʼ tuʼsëdëʼ bönniʼ judío queëʼ Dios, ateʼ zoëʼ caʼ niʼ tu bönniʼ narequiʼ nëʼë. Bönniʼ yudoʼ nacuʼë niʼ tuʼyúëʼ Jesús channö únëʼ bönniʼ naʼ dza láʼayi, tuʼ të́ʼënnëʼ uluʼzéguiʼë Lëʼ didzaʼ. Níʼirö Jesús gudxëʼ bönniʼ naʼ narequiʼ nëʼë, rnnëʼ:
—Guyasa, en guzuí lógaca bönachi ni.
Jesús gunábinëʼ bönachi niʼ, rnnëʼ:
—¿Naruʼ dë lataj gunruʼ le naca dxiʼa cateʼ naca dza láʼayi o gunruʼ le ruáʼ döʼ? ¿Naruʼ dë lataj gunruʼ ga ilaʼdeliʼ bönachi yöl-laʼ naʼbán o usunítiruʼ le?
Gulaʼcuáʼ dxisö bönachi niʼ. Níʼirö len yöl-laʼ rilé queëʼ, buyúëʼ Jesús bönachi naʼ nacuáʼ gásibiʼilëʼ. Ruhuíʼinnëʼ tuʼ nácagaquiëʼ zidi ladxiʼ. Gudxëʼ bönniʼ naʼ narequiʼ nëʼë, rnnëʼ:
—Bulí noʼo.
Níʼirö bulí nëʼë bönniʼ naʼ, ateʼ böácatë dxíʼadoʼ nëʼë. Níʼirö buluʼrúajëʼ bönniʼ yudoʼ fariseo, ateʼ laʼ guluntëʼ tsözxö́n didzaʼ len bönniʼ dáʼgaquiëʼ Herodes bi ilunëʼ queëʼ Jesús, para ilútiëʼ Lëʼ.
Tuʼdubi bönachi zián raʼ nísadoʼ
Buzë́ʼë Jesús niʼ tsözxö́n len bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ, en bidxinëʼ raʼ nísadoʼ, ateʼ söjácalen Lëʼ bönachi zián narúajgaca luyú Galilea, en luyú Judea. Bönachi zián narúajgaca Jerusalén, en luyú Idumea, en iaʼtsöláʼa yegu Jordán, en yuguʼ yödzö nacuáʼ idú gásibiʼilö ga nacuáʼ yödzö Tiro, en yödzö Sidón bilaʼdxín caʼ ga zoëʼ Jesús. Caní gulunëʼ, tuʼ bilaʼyönnëʼ ca nácagaca yuguʼ le zxön runëʼ Jesús. Que lë ni naʼ Jesús gunná béʼenëʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ uluʼcö́zticaʼsëʼ tu bárcodoʼ ga gaca cuenëʼ, para cabí uluʼquí bönachi zián naʼ Lëʼ. 10 Caní guca tuʼ chibunëʼ zián nupa teʼe, ateʼ bilaʼguírö bönachi zián naʼ ga zoëʼ para ilaʼgán Lëʼ. 11 Cateʼ böʼ xihuiʼ yúʼugaca bönachi bilaʼléʼe Jesús, buluʼdxigaʼ bönachi naʼ yúʼugaca xiniʼë Jesús, ateʼ gulaʼbö́dxiʼa, taʼnná:
—Nacuʼ Liʼ Zxíʼinëʼ Dios.
12 Jesús buzenëʼ le bach böʼ xihuiʼ naʼ, cabí ilaʼguixjöʼ nu náquiëʼ Lëʼ.
Ribö́ëʼ Jesús chinnu bönniʼ ilácagaquiëʼ gubáz queëʼ
(Mt. 10:1-4; Lc. 6:12-16)
13 Níʼirö gurenëʼ Jesús tu lu guíʼadoʼ, ga niʼ bulidzëʼ nupa rë́ʼënëʼ. Gulaʼbiguëʼë bönniʼ ni gásibiʼilëʼ. 14 Jesús bucuʼë chínnuëʼ bönniʼ ni, para ilaʼcuáʼlenëʼ Lëʼ, en para isö́l-lëʼë légaquiëʼ tsöjéngaquiëʼ libán. 15 Budödëʼ lu náʼagaquiëʼ yöl-laʼ huáca uluʼúnëʼ nupa teʼe, en uluʼbéajëʼ böʼ xihuiʼ yúʼugaca bönachi. 16 Caní nácagaca lágaquiëʼ:
Simón, (buzóëʼ Jesús iaʼtú lëʼ, Pedro),
17 Jacobo,
Juan, (bönniʼ bö́chëʼë Jacobo, ateʼ nácagaquiëʼ zxíʼinëʼ Zebedeo. Chopëʼ ni, Jesús buzóëʼ iaʼtú lágaquiëʼ, Boanerges, le rnna lu didzaʼ xidzaʼ: Bönniʼ síniaʼ ca guziúʼ),
18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás,
Jacobo, (zxíʼinëʼ Alfeo),
Tadeo,
Simón, (bönniʼ ruíʼi ládxëʼë yödzö queëʼ),
19 Judas Iscariote, (bönniʼ udödëʼ Jesús lu náʼagaquiëʼ bönniʼ ilútiëʼ Lëʼ).
Yuguʼ bönniʼ yudoʼ taʼnnë́ʼ: “Tuʼ xihuiʼ dzaga Jesús”
(Mt. 12:22-32; Lc. 11:14-23; 12:10)
Gudödi niʼ Jesús len bönniʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ buluʼdxinëʼ tu lu yuʼu. 20 Leyúbölö bilaʼguírö bönachi zián ga zoëʼ Jesús, ateʼ bítiʼrö gutaʼ lataj bi ilahuëʼ Jesús, en bönniʼ naʼ dáʼgaquiëʼ Lëʼ. 21 Cateʼ diʼa dza queëʼ Jesús bilaʼyönnëʼ ca raca queëʼ, bilaʼdxinëʼ niʼ para uluʼchë́ʼë Lëʼ, taʼnnë́ʼ: Richixi icjëʼ.
22 Lëscaʼ caní bönniʼ yudoʼ usedi, narúajgaquiëʼ Jerusalén gulaʼnnë́ʼ queëʼ, taʼnnë́ʼ:
—Dzaga Belzebú, xángaca böʼ xihuiʼ Lëʼ, ateʼ len yöl-laʼ unná bëʼ que rubéajëʼ yuguʼ böʼ xihuiʼ.
23 Níʼirö Jesús bulidzëʼ yuguʼ bönniʼ yudoʼ usedi naʼ, en bucúdzuʼë didzaʼ, rnnëʼ:
—¿Naruʼ ubéaj laʼ cuinsi Satanás tuʼ xihuiʼ? 24 Channö ilaʼrúaj choplö bönachi tu yödzö, en ilaʼdíl-lalen luzë́ʼeguequi, bitiʼ gaca idíaʼ yödzö naʼ. 25 Lëscaʼ caní channö ilaʼrúaj choplö bönachi nacuáʼ tu yuʼu, en ilaʼdíl-lalen luzë́ʼeguequi, bitiʼ gaca ilaʼdíaʼ bönachi nacuáʼ yuʼu naʼ. 26 Que lë ni naʼ, channö Satanás tuʼ xihuiʼ táʼbagaʼ luzë́ʼe, narúajgaca choplö böʼ xihuiʼ. Bitiʼ gaca idíaʼ yöl-laʼ unná bëʼ que, pero chizóa údxi que.
27 ’Cuntu nu gaca tsuʼu lidxëʼ tu bönniʼ nál-la, en cuéaj yöl-laʼ tsahuiʼ queëʼ channö cabí gagaʼ zíʼalö bönniʼ nál-la naʼ, ateʼ níʼirö sequiʼ cuéaj le dzöʼö lidxëʼ.
28 ’Le nácatë reaʼ libíʼiliʼ: Dios gaca uniti lahuëʼ bönachi ca naca yúguʼtë dul-laʼ nabágaʼgaca, en ca naca yúguʼtë didzaʼ schanníʼ taʼnná, 29 pero nútiʼtës nu innë́ schanníʼ queëʼ Dios Böʼ Láʼayi, catu caz uniti lahuëʼ Dios nu naʼ. Tsaz nabagaʼ xíguiaʼ nu naʼ.
30 Caní gunnë́ʼ Jesús tuʼ taʼnnë́ʼ queëʼ bönniʼ yudoʼ usedi naʼ, taʼnnë́ʼ:
—Tuʼ xihuiʼ dzaga Lëʼ.
Nu naca xinë́ʼë Jesús, en bönniʼ bö́chëʼë
(Mt. 12:46-50; Lc. 8:19-21)
31 Níʼirö bilaʼdxinëʼ yuguʼ bönniʼ bö́chëʼë Jesús, encaʼ xinë́ʼë ga zoëʼ. Gulaʼcuʼë lö́ʼalö, en gulaʼsö́l-lëʼë nu tsöjlidza Jesús. 32 Bönachi zián naʼ rö́ʼgaca cuitëʼ Jesús gulë́ Lëʼ, taʼnná:
—Yuguʼ bönniʼ bö́chuʼu, encaʼ xinóʼo nacuʼë lö́ʼalö, tuʼlidzëʼ Liʼ.
33 Bubiʼë didzaʼ Jesús, gudxëʼ légaquiëʼ:
—¿Nuzxi caz naʼ xináʼa, en nupxi caz yuguʼ bönniʼ bö́chaʼa?
34 Níʼirö buyúëʼ nupa naʼ rö́ʼgaca gásibiʼilëʼ, rnnëʼ:
—Buliʼyútsöcaʼ. Nupa ni nácagaca ca xináʼa, en yuguʼ bönniʼ bö́chaʼa. 35 Nu run ca rë́ʼënëʼ Dios, nu ni naca ca biʼi bö́chaʼa, en biʼi zanaʼ encaʼ xináʼa.