DÍDZAʼDOʼ ZÍʼALÖ BUZÚAJËʼ PEDRO
1
Pedro rugapëʼ Dios nupa taʼdáʼ Cristo
Nedaʼ, Pedro, nacaʼ gubáz nasö́l-lëʼë Jesucristo. Ruzúajaʼ queë́liʼ lu guichi ni, libíʼiliʼ násilasiliʼ ziʼtuʼ gapa dë ládzaliʼ, zóaliʼ luyú Ponto, en luyú Galacia, en luyú Capadocia, en luyú Asia, en luyú Bitinia. Gurö́ cazëʼ Xúziruʼ Dios libíʼiliʼ ca naʼ bucözëʼ dza niʼte, para guéquiliʼ quez queëʼ lu nëʼë Dios Böʼ Láʼayi, en gunliʼ ca rnna xtídzëʼë Cristo, en gácaliʼ idú tsahuiʼ niʼa que xichönëʼ Cristo. Rinábidaʼ-nëʼ Dios uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ.
Le rúnticaʼsiruʼ löza
¡Yöl-laʼ ba Dios, Xuzëʼ Xanruʼ Jesucristo! ¡Lu yöl-laʼ ruhuéchiʼ ladxiʼ zxön queëʼ bucubëʼ yöl-laʼ naʼbán queë́ruʼ tuʼ busubanëʼ Jesucristo lu yöl-laʼ guti! ¡Lë ni run ga rúnticaʼsiruʼ löza, en gun ga idéliʼruʼ lë naʼ rapa chiʼë Dios queë́ruʼ yehuaʼ yubá! Lë naʼ rapa chiʼë Dios, le unödzjëʼ quégaca bönachi queëʼ, bitiʼ initi, en bitiʼ itëbi, en bitiʼ igula. Tuʼ réajlëʼëliʼ Lëʼ, lu yöl-laʼ huáca zxön queëʼ, Dios gun chiʼë libíʼiliʼ cateʼ idxinrö dza niʼ uzíʼiliʼ xibé yöl-laʼ rusölá idú naʼ chinupë́ʼë queë́ruʼ, en uluʼë lahui dza údxi.
Que lë ni naʼ rudzéjadeʼeliʼ, sal-laʼ naʼa ral-laʼ quíʼi sácaʼliʼ tu chíʼidoʼ tuʼ taca zián le taʼzíʼ bëʼ libíʼiliʼ. Tuʼ ruáʼ rilenliʼ yuguʼ lë naʼ taʼzíʼ bëʼ libíʼiliʼ, naca bëʼ naca idú ca réajlëʼëliʼ Cristo. Lëscaʼ caní rizíʼ bë́ʼëruʼ oro, le initi, cateʼ ruchíʼaruʼ le lu guíʼ. Que lë ni naʼ, cateʼ chinazíʼ bëʼ yöl-laʼ réajlëʼ queë́liʼ Cristo, le nácarö lesacaʼ ca oro, gaca queë́liʼ yöl-laʼ zxön, en yöl-laʼ run bal dza niʼ uluíʼi lahuëʼ Jesucristo.
Libíʼiliʼ nadxíʼiliʼ-nëʼ Cristo sal-laʼ catu caz biléʼeliʼ Lëʼ. Réajlëʼëliʼ Lëʼ sal-laʼ bitiʼ riléʼeliʼ-nëʼ naʼa, ateʼ rudzéjaliʼ. Yöl-laʼ rudzeja zxön queë́liʼ le cabí gaca quíxjöʼöruʼ tsca naca, naca idútë li. Caní naca, tuʼ ridéliʼliʼ yöl-laʼ rusölá que böʼ naca cázaliʼ, le rataʼ queë́liʼ tuʼ réajlëʼëliʼ-nëʼ Cristo.
10 Dza niʼte yuguʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios buluʼsëdëʼ dxíʼadoʼ ca naca yöl-laʼ rusölá naʼ dë queë́ruʼ naʼa, ateʼ guluʼë didzaʼ ca naca le ruzáʼ ládxëʼë Dios queë́ruʼ. 11 Böʼ Láʼayi dzáguiëʼ Cristo buzéajniʼinëʼ zíʼatëlö bönniʼ naʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, en buluíʼinëʼ légaquiëʼ ca ral-laʼ quiʼi sáquëʼë Cristo, encaʼ ca gaca queëʼ yöl-laʼ zxön tödi naʼ. Que lë ni naʼ guluíʼi ládxiʼgaquiëʼ ilaʼnö́zinëʼ bátaxi gaca lë ni, en nuzxi naʼ gaca que lë naʼ buluíʼinëʼ Böʼ dzáguiëʼ Cristo légaquiëʼ. 12 Dios buluíʼinëʼ bönniʼ naʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ bitiʼ naca tu le ilaʼléʼenëʼ légaquiëʼ, pero rëʼu ni riléʼeruʼ lë naʼ guluʼë didzaʼ que, ateʼ libíʼiliʼ riyö́niliʼ naʼa ca naca que. Yuguʼ bönniʼ tunëʼ libán que didzaʼ dxiʼa tuʼë didzaʼ que lë ni, ateʼ zóalen yöl-laʼ huáca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi légaquiëʼ, Nu naʼ risö́l-lëʼë Dios zoëʼ yehuaʼ yubá queë́ruʼ, ateʼ të́ʼënnëʼ gubáz láʼayi queëʼ Dios ilaʼnö́zinëʼ ca naca lë naʼ guluʼë didzaʼ que dza niʼte.
Dios rulidzëʼ rëʼu para gácaruʼ láʼayi
13 Que lë ni naʼ, guliʼsóa ban ladxiʼ, en guliʼcö́zaticaʼsö báʼadoʼ. Idú ládxiʼliʼ buliʼzxöni ládxiʼliʼ lë naʼ uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ Dios dza niʼ uluíʼi lahuëʼ Jesucristo. 14 Guliʼgún ca rnna xtídzëʼë Dios, en bitiʼ güíʼiliʼ lataj yuguʼ le rizë́ ládxiʼliʼ ilaʼchë́ʼ libíʼiliʼ ga yúbölö, ca naʼ benliʼ dza niʼ bitiʼ núnbëʼëniliʼ-nëʼ Dios. 15 Ral-laʼ gácaliʼ láʼayi ca naca yúguʼtë le runliʼ, ca naʼ náquiëʼ láʼayi Dios, en bulidzëʼ libíʼiliʼ para guéquiliʼ queëʼ. 16 Lëscaʼ caní nazúaj lu guichi láʼayi, ca naʼ gunnë́ʼ Dios le rnna: “Guliʼgaca láʼayi, tuʼ nacaʼ nedaʼ láʼayi.”
17 Rëliʼ-nëʼ: “Xuztuʼ” cateʼ rulídzaliʼ-nëʼ Dios, ateʼ Lëʼ, lë́bisö ca ruchiʼa rusörö́ëʼ yúguʼtë bönachi tsca naca le núngaca tu tu bönachi naʼ. Que lë ni naʼ ral-laʼ gádxiliʼ Lëʼ tsanni ni zóaliʼ yödzölió ni, le cabí naca idú ládzaliʼ. 18 Dios busölë́ʼ libíʼiliʼ lu lë naʼ gúcaliʼ dza niʼ cateʼ benliʼ ca nácagaca le cáʼasö buluʼdödëʼ xuz xtóʼoliʼ loliʼ. Nöz quéziliʼ böáʼuëʼ libíʼiliʼ, calëga len tu le initi ca naca oro, en plata, 19 pero len xichönëʼ Jesucristo le nácatërö lesacaʼ, tuʼ budödi cuinëʼ, en gúquiëʼ ca tubaʼ böʼcuʼ zxilaʼ nácabaʼ idú dxiʼa, böaʼdoʼ tutiëʼ-baʼ lahuëʼ Dios para ugúa dul-laʼ. 20 Dios gurö́ cazëʼ Cristo zíʼatëlö ca benëʼ yödzölió ni, ateʼ dza ni zóaruʼ naʼa benëʼ ga buluíʼi lahuëʼ para uzíʼiliʼ xibë́ʼ. 21 Niʼa que le benëʼ Cristo réajlëʼëliʼ-nëʼ Dios, busubanëʼ Lëʼ lu yöl-laʼ guti, en benëʼ ga náquiëʼ lo. Caní naca, réajlëʼëliʼ-nëʼ Dios, en ruzxöni ládxiʼliʼ Lëʼ.
22 Naʼa, chinún cuinliʼ dxiʼa tuʼ runliʼ ca rnna le naca idútë li, en naca idú ca nadxíʼiliʼ yuguʼ böchiʼ luzáʼaliʼ taʼyéajlëʼë Cristo. Que lë ni naʼ, idú ládxiʼliʼ ral-laʼ idxíʼiliʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ. 23 Chiböáljaliʼ leyúbölö, calëga tuʼ nuzóagaca bönachi tati caz libíʼiliʼ, pero nuzóa Nu zoa caz libíʼiliʼ, en náljalenliʼ xtídzëʼë Dios, le naca ban, en le zóaticaʼsö. 24 Caní naca, tuʼ nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Yúguʼtë bönachi nácagaca ca naca guixiʼ.
Yöl-laʼ lachi quéguequi naca ca xiyija guixiʼ naʼ.
Ribidxi guixiʼ naʼ, en riguinnaj xiyija,
25 pero xtídzëʼë Dios zóaticaʼsö.
Didzaʼ ni bidxín queë́liʼ lu didzaʼ dxiʼa.