2
Que lë ni naʼ, guliʼcáʼana yúguʼtë le ruáʼ döʼ. Bítiʼrö siʼ yë́ʼëliʼ, en bitiʼ ubéaj dxiʼa cuinliʼ lógaca bönachi. Bítiʼrö uzxéʼeliʼ, en bitiʼ innëliʼ que luzáʼaliʼ. Ral-laʼ së ládxiʼliʼ le naca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi para gálaliʼ ca naʼ tunbiʼ biʼi huë́ʼënidoʼ, taʼzë́ ládxiʼbiʼ nidxiʼ. Caní ral-laʼ gunliʼ ga idxinrö dza uláliʼ, channö réquibeʼeliʼ náquiëʼ Xanruʼ dxiʼi ladxiʼ.
Cristo náquiëʼ ca tu guiö́j naca ban
Guliʼbigaʼ ga zoëʼ Xanruʼ. Náquiëʼ ca tu guiö́j naca ban. Náquiëʼ ca tu guiö́j buluʼcáʼana bönachi cáʼasö pero naca tu le gurö́ cazëʼ Dios le nazácaʼtërö. Lëscaʼ caní, libíʼiliʼ nácaliʼ ca yuguʼ guiö́j nabángaca. Guliʼgüíʼ Dios lataj ugunëʼ libíʼiliʼ dxin, ateʼ gunëʼ ga gácaliʼ ca tu yudoʼ ga soëʼ Dios Böʼ Láʼayi. Lu yudoʼ naʼ gácaliʼ ca bixúz néquiguequinëʼ quez queëʼ Dios, ateʼ lu nëʼë Jesucristo gaca udö́diliʼ yuguʼ le runnëʼ Dios Böʼ Láʼayi queë́liʼ lahuëʼ Dios, lë naʼ raza ládxëʼë Dios. Que lë ni naʼ nazúaj caʼ lu guichi láʼayi le rnna:
Riguʼa lu zöʼö yödzö Sión tu guiö́j lo squin zöʼö,
le gurö́ cazaʼ nedaʼ, en naca lesacaʼ.
Nu réajlëʼ Lëʼ, bitiʼ ichixi inigui.
Naca guiö́j ni queë́liʼ libíʼiliʼ naʼ réajlëʼëliʼ Cristo tu le nazácaʼdaʼ, pero quégaca nupa bitiʼ taʼyéajlëʼ Cristo, naca ca naʼ nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Guiö́j naʼ buluʼzóëʼ bönniʼ tuʼcuʼë zöʼö tsöláʼalö,
tuʼ guléquinëʼ naca cáʼasö,
guiö́j ni chinaca guiö́j lo squin zöʼö.
Lëscaʼ caní nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Guiö́j ni gun ga tsöjchéguʼgaca bönachi,
en gun ga tsöjtsö́ʼögaca.
Le nácatë yöjchéguʼgaquiëʼ bönniʼ bitiʼ taʼyéajlëʼë Cristo, tuʼ gulaʼchíxinëʼ cateʼ buluʼzóëʼ xtídzëʼë Dios tsöláʼalö. Dios bucuʼë légaquiëʼ para ilunëʼ caní.
Nupa néquiguequi quez queëʼ Dios
Libíʼiliʼ nácaliʼ bönachi gurö́ cazëʼ Dios. Yúguʼtëliʼ nácaliʼ bixúz queëʼ Bönniʼ Unná Bëʼ Láʼayi. Nácaliʼ ca tu yödzö nequi quez queëʼ Dios. Nácaliʼ bönachi que cazëʼ Dios. Caní nácaliʼ para gaca gunliʼ libán que le zxön benëʼ Dios, Bönniʼ naʼ bulidzëʼ libíʼiliʼ para birúajliʼ ga naca chul-la que dul-laʼ, en guyázaliʼ lu beníʼ idú queëʼ.
10 Zíʼatëlö bitiʼ gúcaliʼ bönachi queëʼ Dios,
pero naʼa chinácaliʼ bönachi queëʼ.
Zíʼatëlö cuntu nu buéchiʼ ladxiʼ libíʼiliʼ,
pero naʼa Dios caz ruhuéchiʼ ládxëʼë libíʼiliʼ.
Zóaruʼ nabanruʼ para gunruʼ ca rë́ʼënëʼ Dios
11 Böchiʼ luzáʼadoʼ, nácaliʼ ca bönachi ziʼtuʼ, en ridásiliʼ yödzölió ni. Que lë ni naʼ, rátaʼyuaʼ loliʼ, bitiʼ güíʼiliʼ lataj ilaʼnná beʼe le rizësö ládxiʼliʼ libíʼiliʼ, yuguʼ le taʼdíl-lalen böʼ naca cázaliʼ. 12 Guliʼgún le naca dxiʼa lógaca bönachi bitiʼ núnbëʼgaquiëʼ Dios. Caní gaca, channö uluʼzegui libíʼiliʼ didzaʼ, en ilaʼnná tútiliʼ bönachi, gaca ilaʼléʼe bönachi yuguʼ le dxiʼa runliʼ, ateʼ dza huödëʼ Xanruʼ ilaʼguʼë Dios yöl-laʼ ba niʼa que le naca cázaliʼ.
13 Tuʼ néquiliʼ queëʼ Xanruʼ, guliʼgún bal yúguʼtë bönniʼ taʼnná bëʼë, bönniʼ naʼ nucuáʼagaca bönachi légaquiëʼ, sal-laʼ náquiëʼ bönniʼ rinná béʼenëʼ idútë yödzölió, tuʼ náquiëʼ bönniʼ lo unná bëʼ, 14 o channö náquiëʼ bönniʼ rinná béʼenëʼ tu yödzö, nu naʼ nuzóëʼ bönniʼ lo unná bëʼ naʼ para gunëʼ xíguiaʼ nupa tuaʼ döʼ, en gunëʼ bal nupa tun le naca dxiʼa. 15 Caní rë́ʼënëʼ Dios gunliʼ para ilaʼbö́ʼ dxíëʼ yuguʼ bönniʼ bitiʼ bi nö́zguequinëʼ, en bitiʼ núnbëʼgaquiëʼ Lëʼ, cateʼ ilaʼléʼenëʼ le naca dxiʼa naʼ runliʼ.
16 Guliʼgaca ca yuguʼ bönniʼ nazángaquiëʼ, pero bitiʼ ugunliʼ dxin yöl-laʼ nazán queë́liʼ para gunliʼ le ruáʼ döʼ.
Guliʼgaca ca yuguʼ bönniʼ nadóʼogaquiëʼ queëʼ Dios.
17 Guliʼgún bal yúguʼtë bönachi.
Guliʼdxíʼi yuguʼ böchiʼ luzáʼaliʼ.
Guliʼgadxi-nëʼ Dios.
Guliʼgún bal bönniʼ naʼ rinná béʼenëʼ idútë yödzölió.
Le gudíʼi guzxáquëʼë Cristo ruzéajniʼi rëʼu ca ral-laʼ gunruʼ
18 Núlöliʼ nácaliʼ bönniʼ nadóʼogaca, guliʼgadxi bönniʼ xanliʼ, en guliʼgún légaquiëʼ bal, calë́gasö gunliʼ bal yuguʼ bönniʼ xanliʼ naʼ nácagaquiëʼ tsahuiʼ, en tuíʼi ládxiʼgaquiëʼ libíʼiliʼ, pero guliʼgún bal caʼ yuguʼ bönniʼ xanliʼ naʼ tuʼsacaʼ ziʼë libíʼiliʼ lu dxin runliʼ quégaquiëʼ. 19 Channö quíʼi sácaʼliʼ, en bitiʼ bi nabágaʼliʼ, ateʼ guáʼ ilenliʼ lë naʼ tuʼ réquiliʼ naca ca rë́ʼënëʼ Dios, urúajliʼ tsahuiʼ lahuëʼ Dios. 20 Naʼa, channö ruáʼaliʼ döʼ, ateʼ yuguʼ bönniʼ yúlahuiʼ ilunëʼ libíʼiliʼ xíguiaʼ, ¿nacxi caz uzíʼiliʼ xibé sal-laʼ len yöl-laʼ riböza zxön ladxiʼ queë́liʼ guáʼ ilenliʼ lë naʼ gaca queë́liʼ? Channö ribö́zaliʼ zxön ladxiʼ, en ruáʼ rilenliʼ le riguíʼi rizácaʼliʼ, ateʼ benliʼ le naca dxiʼa, níʼirö urúajliʼ dxiʼa lahuëʼ Dios. 21 Dios bulidzëʼ libíʼiliʼ para quíʼi sácaʼliʼ caní, tuʼ gudíʼi guzxáquëʼë Lë cazëʼ Cristo uláz queë́liʼ, en buzóëʼ queë́liʼ tu le ruluíʼi libíʼiliʼ ca ral-laʼ gunliʼ, para quíʼi sácaʼliʼ ca naʼ gudíʼi guzxáquëʼë Lëʼ.
22 Cristo bitiʼ bi dul-laʼ benëʼ, en catu caz guzxíʼ yëʼë.
23 Cateʼ buluʼdídzaʼ yúdxinëʼ Lëʼ,
bitiʼ butsagui yúdxinëʼ légaquiëʼ.
Cateʼ buluʼsacaʼ ziʼë Lëʼ,
bitiʼ buzenëʼ légaquiëʼ le bach,
pero budödi cuinëʼ lu nëʼë Dios,
Nu naʼ ruchiʼa rusörö́ëʼ le runruʼ ca saʼyéaj.
24 Lë cazëʼ Cristo guzxiʼë dul-laʼ queë́ruʼ lu idú le naca cazëʼ cateʼ niʼ gútiëʼ lëʼe yaga cruz, para gácaruʼ ca yuguʼ bönniʼ nati, para cabirö gunruʼ dul-laʼ, pero sóaruʼ ibanruʼ para gunruʼ le naca dxiʼa. Lëʼ gúquiëʼ huëʼ uláz queë́ruʼ para huöácaruʼ rëʼu dxiʼa. 25 Gúcaliʼ ca yuguʼ böʼcuʼ zxilaʼ nanítigacabaʼ, pero naʼa budxinliʼ queëʼ Cristo, Nu ruyú libíʼiliʼ, en rapa chiʼë böʼ naca cázaliʼ. Náquiëʼ queë́liʼ ca tuʼ bönniʼ uyú böʼcuʼ zxilaʼ.