3
Ca ral-laʼ ilún nupa nutsaga náʼgaca
1-2 Lëscaʼ caní, libíʼiliʼ nigula, ral-laʼ gunliʼ bal bönniʼ que queë́liʼ, en channö cabí taʼyéajlëʼë xtídzëʼë Cristo, ilaʼyéajlëʼë Lëʼ cateʼ ilaʼléʼenëʼ le naca dxiʼa runliʼ, en ca naʼ nácaliʼ baʼa ladxiʼ, en runliʼ légaquiëʼ bal, sal-laʼ bitiʼ bi didzaʼ ruíʼilenliʼ légaquiëʼ ca naca queëʼ Cristo. Yöl-laʼ lachi queë́liʼ bitiʼ naca le zoa láhuisö, tsca rupáʼaliʼ ícjaliʼ, en tsca nácagaca le néquini oro nusíʼ cuinliʼ, en lariʼ nazácaʼdaʼ náculiʼ. Yöl-laʼ lachi queë́liʼ ral-laʼ gaca le yuʼu icja ládxiʼdoʼoliʼ. Yöl-laʼ lachi le ridiáʼticaʼsö naca yöl-laʼ nöxaj ladxiʼ, en yöl-laʼ baʼa ladxiʼ, le nazácaʼdaʼgaca lahuëʼ Dios. Lëscaʼ caní guca yöl-laʼ lachi quégacanu nigula gulaʼyéaj ládxiʼnu Dios, nigula naʼ gulaʼcuáʼanu dza niʼte. Buluʼzxöni ládxiʼnu Dios, en gulunnu bal bönniʼ que queë́gacanu. Caní bennu Sara, tuʼ bennu ca rnna xtídzëʼë Abraham, bönniʼ queë́nu, en bulídzanu lëʼ, gunnánu: “Xan.” Libíʼiliʼ caʼ gunliʼ ca bennu Sara naʼ channö gunliʼ le naca dxiʼa, en bitiʼ bi gádxiliʼ.
Lëscaʼ caní, libíʼiliʼ, bönniʼ, ral-laʼ güíʼi ládxiʼliʼ nigula que queë́liʼ. Guliʼgún légacanu bal, calë́gasö tuʼ nö́taʼgacanu ca yöl-laʼ nál-la queë́liʼ, pero lëscaʼ tuʼ nadéliʼgacanu yöl-laʼ naʼbán naʼ runnëʼ Dios queë́ruʼ, lë́bisö ca nadéliʼliʼ libíʼiliʼ. Guliʼgún caní para cabí uzagaʼ tuʼ xihuiʼ xinö́ziliʼ cateʼ ulídzaliʼ-nëʼ Dios.
Huaguíʼi huazácaʼruʼ sal-laʼ gunruʼ le naca dxiʼa
Ga ruúdxitë, guliʼgaca tuz tuliʼ len iaʼtuliʼ yúguʼtëliʼ, en guliʼgüíʼ ládxiʼliʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ. Guliʼgaca dxiʼi ladxiʼ, en zxön ladxiʼ. Bitiʼ ubíʼiliʼ, cabí guáʼaliʼ döʼ que nu ruáʼ döʼ queë́liʼ, en bitiʼ utsaga yúdxiliʼ nu rutsaga yudxi libíʼiliʼ, pero caní ubíʼiliʼ, inábiliʼ-nëʼ Dios gunëʼ ga gaca bicaʼ ba nu naʼ, tuʼ bulidzëʼ Dios libíʼiliʼ para gácaliʼ bicaʼ ba. 10 Caní naca le nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Nu bönniʼ rë́ʼënëʼ uziʼë xibé yöl-laʼ naʼbán queëʼ, en cözëʼ dxíʼadoʼ,
ral-laʼ ucáʼanëʼ didzaʼ xihuiʼ, en cabirö siʼ yëʼë.
11 Ral-laʼ ucáʼanëʼ le ruáʼ döʼ, en gunëʼ le naca dxiʼa.
Ral-laʼ güíʼi ládxëʼë cözëʼ zxön ladxiʼ, en gúnticaʼsëʼ caní,
12 Xanruʼ rapa chiʼë yuguʼ bönniʼ tsahuiʼ
en ruzë́ náguiëʼ le tuʼlidzëʼ Lëʼ,
pero ruzáguëʼë xinö́zguequi nupa tuaʼ döʼ.
13 ¿Nuzxi caz guáʼ döʼ queë́liʼ channö ruíʼi ládxiʼliʼ gúnticaʼsiliʼ le naca tsahuiʼ? 14 Sal-laʼ quíʼi sácaʼliʼ cateʼ runliʼ le naca tsahuiʼ, gácaliʼ bicaʼ ba. Cuntu nu gádxiliʼ, en bitiʼ ubi uguíʼiliʼ 15 pero buliʼzxöni ládxiʼliʼ-nëʼ Cristo, en güíʼiliʼ Lëʼ lataj inná béʼenëʼ lu icja ládxiʼdoʼoliʼ. Guliʼsóa sinaʼ quíxjöiʼiliʼ yúguʼtë nupa ilaʼnabi libíʼiliʼ bizx que runliʼ löza Cristo, en gunliʼ lë ni lu yöl-laʼ nöxaj ladxiʼ queë́liʼ, en lu yöl-laʼ run bal nupa naʼ. 16 Guliʼgúnticaʼsö le naca dxiʼa lahuëʼ Dios, en channö nacuáʼ nupa taʼnnë́ xihuiʼ que le naca tsahuiʼ runliʼ tuʼ réajlëʼëliʼ Cristo, níʼirö uluʼtuíʼi tuʼ nözi le taʼnnë́ queë́liʼ. 17 Channö quíʼi sácaʼliʼ, dxíʼarö gaca channö naca tuʼ runliʼ le naca dxiʼa, en calëga tuʼ ruáʼaliʼ döʼ, channö Dios rë́ʼënëʼ quiʼi sácaʼliʼ caní.
18 Lë cazëʼ Cristo gudíʼi guzxáquëʼë, en gútiëʼ uláz queë́ruʼ para bugǘëʼ dul-laʼ nabágaʼruʼ. Lëʼ náquiëʼ dxiʼa, pero gútiëʼ niʼa queë́ruʼ, yuguʼ bönniʼ dul-laʼ. Caní benëʼ para bunëʼ rëʼu tuz len Dios. Lu yöl-laʼ bönachi queëʼ gútiëʼ pero lu böʼ naca cazëʼ ni zoëʼ nabanëʼ lu le cubi le naca cazëʼ. 19 Lu böʼ naca cazëʼ guyijëʼ yöjenëʼ libán lógaca böʼ nadzúngaca. 20 Böʼ ni gulaca cazëʼ yuguʼ bönniʼ, dza niʼte gulaʼdáʼbaguëʼë xtídzëʼë Dios, dza niʼ zoëʼ Noé, cateʼ niʼ gulözëʼ Dios lu yöl-laʼ riböza zxön ladxiʼ queëʼ, en bitiʼ busiúdxëʼ légaquiëʼ, tsanni niʼ benëʼ Noé barco zxön naʼ. Lëʼe barco naʼ buluʼlá nabábasö bönachi lu nisa. Gulaca xunuʼ bönachi, bönniʼ, en nigula. 21 Nisa niʼ naca tu le ruluíʼi ca naca nisa ga naʼ ridílaruʼ nisa, le naca bëʼ nuláruʼ lu yöl-laʼ guti tuʼ bubanëʼ Jesucristo lu yöl-laʼ guti. Lë naʼ ridílaruʼ nisa bitiʼ naca tu le run dxiʼa le nácaruʼ láhuisö, pero ruluíʼi ruíʼi ládxiʼruʼ gaca dxiʼa icja ládxiʼdoʼoruʼ lahuëʼ Dios. 22 Jesucristo bubenëʼ yehuaʼ yubá, ga naʼ yöjchöʼë cuita lëʼë ibëla Dios, en rinná béʼenëʼ yuguʼ gubáz láʼayi, en nupa niʼ taʼnná bëʼ, en nupa nadéliʼgaca yöl-laʼ zxön.