4
Ral-laʼ ugunruʼ dxin yöl-laʼ huáca queëʼ Dios para gunruʼ xichinëʼ Cristo
Que lë ni naʼ, ca naʼ gudíʼi guzxáquëʼë Cristo lu le naca cazëʼ, lëscaʼ libíʼiliʼ ral-laʼ soa cö́zaliʼ quíʼi sácaʼliʼ. Nu naʼ riguíʼi rizácaʼa tuʼ daʼ le naca tsahuiʼ chibucáʼana dul-laʼ. Naʼa isí lo, ral-laʼ gúnticaʼsiliʼ ca rë́ʼënëʼ Dios, en calëga ca rizësö ládxiʼliʼ lu yöl-laʼ bönachi queë́liʼ. Tscaʼtiʼ gaz le chibenliʼ chibenliʼ. Bítiʼrö gunliʼ ca naʼ tun nupa bitiʼ núnbëʼgaca Dios. Dza niʼte benliʼ yuguʼ le cabí ral-laʼ gunliʼ. Guzë́ ládxiʼliʼ le ruáʼ döʼ. Guzúdxiliʼ. Gudödi bëʼ güíʼi gudáguliʼ, en guyéaj ládxiʼliʼ budóʼ guiö́j budóʼ yaga, le rigútinëʼ Dios. Naʼa, tuʼbáninëʼ bönniʼ tunëʼ caní tuʼ cabirö runliʼ tsözxö́n légaquiëʼ cateʼ tunëʼ le ruáʼ döʼ caní, en que lë ni naʼ tuʼtsaga yúdxinëʼ libíʼiliʼ. Légaquiëʼ run bayudxi uluʼluíʼi cuíngaquiëʼ lahuëʼ Dios, ateʼ Lëʼ chizóa uchiʼa usörö́ëʼ nupa nabángaca, en nupa chinátigaca. Que lë ni naʼ guca libán que didzaʼ dxiʼa lógaca nupa chinátigaca, nupa naʼ Dios buchiʼa busörö́ëʼ léguequi cateʼ niʼ gulaʼcuáʼ yödzölió ni, ca naʼ ruchiʼa rusörö́ëʼ yúguʼtë bönachi. Guca libán lóguequi para ilaʼcuáʼ lu yöl-laʼ naʼbán lu böʼ nácagaca caz, ca naʼ zoa cazëʼ Dios lu yöl-laʼ naʼbán.
Chizóa idxín dza údxi que yúguʼtë le dë. Que lë ni naʼ, guliʼgaca baʼa ladxiʼ, en buliʼsubán ládxiʼliʼ para gaca ulídzaliʼ-nëʼ Dios. Tuʼ runtë bayudxi, guliʼdxíʼi luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ, ateʼ channö dzágaliʼ lu yöl-laʼ nadxíʼi, gácaliʼ sinaʼ uniti loliʼ yuguʼ luzáʼaliʼ tuaʼ döʼ queë́liʼ. Guliʼgüíʼ lataj ilaʼcuáʼ böchiʼ luzáʼaliʼ lídxiliʼ, en bitiʼ innëliʼ quégaquiëʼ. 10 Ral-laʼ ugunliʼ dxíʼadoʼ dxin yuguʼ le buzáʼ ládxëʼë Dios queë́liʼ, en gácalenliʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ. 11 Nu bönniʼ runëʼ ba nalí, ral-laʼ gunëʼ ba nalí que xtídzëʼë Dios, ateʼ nu bönniʼ runëʼ xichinëʼ Cristo, ral-laʼ ugunëʼ dxin yöl-laʼ huáca naʼ runnëʼ Dios queëʼ, ateʼ niʼa que yúguʼtë le runliʼ, gaca yöl-laʼ ba queëʼ Dios niʼa que le nunëʼ Jesucristo. ¡Gácaticaʼsö queëʼ Dios yöl-laʼ ba, en yöl-laʼ unná bëʼ! ¡Caʼ gaca!
Le ilaʼguíʼi ilaʼzacaʼ bönachi taʼyéajlëʼ Cristo
12 Böchiʼ luzáʼadoʼ, bitiʼ ubániliʼ tuʼ nözi le taʼzíʼ bëʼdaʼ libíʼiliʼ. Bitiʼ naca tu le cabí núnbëʼgaca bönachi. 13 Guliʼdzéjadeʼe tuʼ dë lataj queë́liʼ gunliʼ-nëʼ tsözxö́n Cristo lu le riguíʼi rizáquëʼë Lëʼ niʼa que bönachi queëʼ para gaca udzéjaliʼ caʼ dza naʼ huödëʼ Cristo, cateʼ iléʼeliʼ yöl-laʼ zxön queëʼ. 14 Channö tuʼdzaga yudxi bönachi libíʼiliʼ tuʼ dáʼaliʼ Cristo, bicaʼ ba libíʼiliʼ, tuʼ naca bëʼ zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ, Nu naʼ zaʼ yehuaʼ yubá. Bönachi yödzölió ni tuʼdzaga yudxi Lëʼ, pero libíʼiliʼ runliʼ-nëʼ bal. 15 Channö riguíʼi rizáquëʼë nu bönniʼ dzáguiëʼ libíʼiliʼ, ral-laʼ gaca caní tuʼ dëʼë Cristo, en calëga tuʼ rútiëʼ bönachi, o ribanëʼ, o ruʼë döʼ, o tuʼ yöjgútsëʼë ga yúbölö. 16 Naʼa, channö núlöliʼ riguíʼi rizácaʼliʼ tuʼ dáʼaliʼ Cristo, bitiʼ ral-laʼ utuíʼiliʼ, pero guliʼcuʼë Dios yöl-laʼ ba tuʼ nazíʼ laliʼ bönachi queëʼ Cristo.
17 Chibidxín dza isí lahuëʼ Dios uchiʼa usörö́ëʼ bönachi rö queëʼ. Channö zíʼalö uchiʼa usörö́ëʼ rëʼu, ¿nácxitërö gaca quégaca nupa bitiʼ túngaca ca rnna didzaʼ dxiʼa queëʼ Dios? 18 Channö naca böniga uluʼlágaca nupa tun le naca dxiʼa, ¿nácxitërö gaca quégaca nupa taʼdáʼbagaʼ Dios, en tun dul-laʼ? 19 Caní naca, yuguʼ bönniʼ ni taʼguíʼi taʼzaquëʼë tuʼ rë́ʼënëʼ Dios gaca caní, ral-laʼ ilúnticaʼsëʼ le naca tsahuiʼ, en uluʼdödëʼ böʼ nácagaca cazëʼ lu nëʼë Dios, tuʼ ben cazëʼ Lëʼ légaquiëʼ, en runëʼ ca rnna xtídzëʼë.