5
Pedro ruzéajniʼinëʼ nupa taʼyéajlëʼ Cristo
Naʼa, ruzéajniʼidaʼ libíʼiliʼ, bönniʼ gula tapa chíʼiliʼ nupa néquiguequi queëʼ Cristo, tuʼ nacaʼ nedaʼ caʼ bönniʼ gula ca nácaliʼ libíʼiliʼ, en biléʼedaʼ le gudíʼi guzxáquëʼë Cristo, ateʼ gunaʼ caʼ tsözxö́n libíʼiliʼ, uzíʼiruʼ xibé yöl-laʼ zxön naʼ iláʼ lahui. Guliʼgaca ca bönniʼ tuʼyúëʼ böʼcuʼ zxilaʼ, gun chíʼiliʼ bönachi naʼ Dios guluʼë lu náʼaliʼ. Guliʼgún caní idú ládxiʼliʼ ca rë́ʼënëʼ Dios, en calëga tuʼ run bayudxi queë́liʼ, o tuʼ rizë́ ládxiʼliʼ dumí. Guliʼgún xichinliʼ tu rë́ʼënisiliʼ, en calëga tuʼ rë́ʼëniliʼ inná béʼesiliʼ nupa naʼ naguʼë lu náʼaliʼ. Guliʼgüíʼ ládxiʼliʼ gácaliʼ tu le ruluíʼi ca ral-laʼ ilaca nupa naʼ run chíʼiliʼ. Caní naca, cateʼ uluíʼi lahuëʼ Cristo, bönniʼ lo uyú böʼcuʼ zxilaʼ, idéliʼliʼ tu le uzíʼiliʼ xibé le catu caz initi.
Lëscaʼ caní, biʼi cuidiʼ, guliʼgún ca taʼnnë́ʼ yuguʼ bönniʼ gula. Yúguʼtëliʼ ral-laʼ gunliʼ bal luzáʼaliʼ, tuliʼ iaʼtuliʼ, lu yöl-laʼ nöxaj ladxiʼ queë́liʼ, tuʼ nazúaj lu guichi láʼayi le rnna:
Dios ruzáguëʼë xinö́zguequi nupa tun ba zxön cuínguequi
pero rácalenëʼ nupa nácagaca nöxaj ladxiʼ.
Guliʼsóa nöxaj ladxiʼ lu nëʼë Dios, ateʼ Lëʼ uchisëʼ libíʼiliʼ cateʼ izáʼa dza. Guliʼcúʼu yúguʼtë le run ga ruúbi ruguíʼiliʼ lu nëʼë Dios, tuʼ ruíʼi ládxëʼë libíʼiliʼ.
Guliʼgaca baʼa ladxiʼ, en buliʼsubán ládxiʼliʼ, tuʼ zoa tuʼ xihuiʼ, nu bitiʼ riléʼe libíʼiliʼ dxiʼa, ridá idú gásibiʼilö, en naca ca tubaʼ bëdxi guixiʼ ribö́dxiʼabaʼ, riguiljbaʼ nu gágubaʼ. Guliʼgaca tsutsu ca réajlëʼëliʼ Cristo, en guliʼzágaʼ xinöza tuʼ xihuiʼ, tuʼ nö́ziliʼ taʼguíʼi taʼzáquëʼë böchiʼ luzáʼaliʼ idútë yödzölió ni ca naʼ riguíʼi rizácaʼliʼ libíʼiliʼ. 10 Níʼirö cateʼ chigudíʼi guzxácaʼliʼ tu chíʼisö, Dios gunëʼ ga gácaliʼ idú tsahuiʼ, en ga gácaliʼ tsutsu, en ga gálaliʼ, en ga sóaliʼ tsaz. Lë cazëʼ Dios ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ yúguʼtë le ruzíʼiruʼ xibé, en bulidzëʼ rëʼu para uzíʼiruʼ xibé yöl-laʼ zxön queëʼ le zóaticaʼsö tuʼ nácaruʼ tuz len Jesucristo. 11 ¡Gácaticaʼsö yöl-laʼ ba, en yöl-laʼ unná bëʼ queëʼ Lëʼ! ¡Caʼ gaca!
Pedro ruzenëʼ didzaʼ nupa taʼdáʼ Cristo
12 Dídzaʼdoʼ ni ruzúajaʼ queë́liʼ lu guichi lu nëʼë Silvano. Réquidaʼ náquiëʼ bö́chiʼruʼ idú ladxiʼ. Rë́ʼëndaʼ utipaʼ ládxiʼliʼ, en runaʼ ba nalí loliʼ, le nácatë lë ni naca le ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ Dios. ¡Guliʼgaca tsutsu tuʼ ruzíʼiliʼ xibé lë ni!
13 Yuguʼ bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ Babilonia tuʼgapa Dios libíʼiliʼ. Dios gurö́ cazëʼ léguequi ca naʼ gurö́ëʼ libíʼiliʼ. Lëscaʼ biʼi Marcos rugápabiʼ Dios libíʼiliʼ. Nácabiʼ ca zxíʼini cazaʼ. 14 Guliʼgapa Dios luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ, en lu yöl-laʼ nadxíʼi queë́liʼ luzáʼaliʼ unídaʼliʼ luzáʼaliʼ tuliʼ iaʼtuliʼ.
Rinábidaʼ-nëʼ Dios gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ, yúguʼtëliʼ naʼ néquiliʼ queëʼ Jesucristo. ¡Caʼ gaca!