YUGUʼ SALMO
1
Bicaʼ ba bönniʼ bitiʼ runëʼ ca naca le taʼgúʼu yöl-laʼ lëʼ nupa tuʼcáʼana Dios,
en bitiʼ ridálenëʼ tsözxö́n nupa tun dul-laʼ,
en bitiʼ runëʼ tsözxö́n le tun nupa taʼzíʼ quidzaʼ Dios.
Le raza ládxëʼë nácagaca xibá naguixjëʼ Xanruʼ,
en ca nácagaca xibá naʼ rëla, en te dza rulaba ládxëʼë.
Bönniʼ ni náquiëʼ ca tu yaga dxeʼ ga naca raʼ nisa,
le ribía sizxöni cateʼ ridxín dza que,
en bitiʼ caʼ rizóa gubáʼayisö.
Yúguʼtë le runëʼ taʼrúaj dxiʼa.
Bitiʼ raca caní quégaca nupa tuáʼ döʼ.
Nácagaca ca bëbu zxe café ruáʼ le böʼ.
Que lë ni naʼ bitiʼ uluʼrúajëʼ tsahuiʼ bönniʼ tuʼë döʼ cateʼ Dios uchiʼa usörö́ëʼ quégaquiëʼ,
en bitiʼ ilaʼcuʼë bönniʼ dul-laʼ ga tuʼdubëʼ bönniʼ tsahuiʼ.
Rapa chiʼë Xanruʼ Dios nöza ga taʼdë́ʼ bönniʼ tsahuiʼ naʼ,
pero uniti tsaz nu ridá gapa taʼdá nupa tuáʼ döʼ.