2
¿Bizx que tuʼtsatsa bönachi yuguʼ yödzö
en tuʼpáʼa nítisö le ilúngaca?
Bönniʼ taʼnná bëʼë luyú taʼdáʼbaguëʼë Dios.
Tun tuz xtídzaʼgaca nupa dë lu náʼagaca
para ilaʼdáʼbagaʼ Xanruʼ, en Nu naʼ nabö́ cazëʼ para inná bëʼë,
taʼnná: “Uzxuzxaj uquínnajruʼ le taʼnná béʼenëʼ rëʼu,
en chúʼunaruʼ yuguʼ le tuʼzenëʼ bach rëʼu.”
Dios naʼ zoëʼ yehuaʼ yubá uzxídxisëʼ.
Xanruʼ Dios utitaj cazëʼ léguequi.
Níʼirö lu yöl-laʼ rilé queëʼ güíʼilenëʼ léguequi didzaʼ,
en lu yöl-laʼ ridzáʼa queëʼ uzenëʼ bach léguequi.
Innë́ʼ: “Nuzóa cazaʼ bönniʼ nabö́ cazaʼ xilatjëʼ ga inná bëʼë.
Inná bëʼë lu Guíʼa Sión, le naca guíʼa láʼayi quiaʼ.”
Quíxjöiʼidaʼ libíʼiliʼ didzaʼ nuzóëʼ tsaz Dios.
Xanruʼ Dios gudxi cazëʼ nedaʼ: “Liʼ nacuʼ Zxíʼinaʼ.
Naʼa dza nuzóa cazaʼ Liʼ.
Gunábini nedaʼ, ateʼ gunaʼ ga ilequi quiuʼ yuguʼ yödzö.
Guequi caʼ quiuʼ idútë yödzölió.
Quitsjuʼ léguequi len tu xiyaga guíë.
Uzxuzxjuʼ léguequi ca run nu riláʼa tu zxigaʼ yö́ʼöna.”
10 Que lë ni naʼ, libíʼiliʼ naʼ rinná bë́ʼëliʼ, guliʼtséajniʼi.
Guliʼsedi cuinliʼ, núlöliʼ ruchiʼa rusöröliʼ le raca luyú.
11 Lu yöl-laʼ baʼa ladxiʼ queë́liʼ guliʼgún xichinëʼ Xanruʼ.
Lu yöl-laʼ rizxizi queë́liʼ buliʼsíʼ xibë́ʼ.
12 Guliʼgún bal Zxíʼinëʼ Dios para cabí ilétenëʼ,
en para cabí udxi queë́liʼ laʼ nöza.
Laʼ ilentë yöl-laʼ rilé queëʼ.
¡Bicaʼ ba yúguʼtë nupa tuʼzxöni ladxiʼ Lëʼ!