3
Xan, chinayángacadaʼ nupa taʼlé nedaʼ.
Zián nupa taʼdáʼbagaʼ nedaʼ.
Zián nupa taʼnnë́ quiaʼ, taʼnná:
“Bitiʼ usölë́ʼ Dios lëʼ.”
Pero Liʼ, Xan, run chíʼiticaʼsuʼ nedaʼ.
Nacuʼ yöl-laʼ ba quiaʼ, en Nu rutipa nedaʼ.
 
Bëʼa zidzaj didzaʼ, bulidzaʼ-nëʼ Xanruʼ,
ateʼ Lëʼ biyönnëʼ chiʼa ga naʼ zoëʼ lataj láʼayi queëʼ.
Nedaʼ rataʼ, en rasiaʼ,
ateʼ rubanaʼ, tuʼ nazö́nticaʼsëʼ Xanruʼ Dios nedaʼ.
Bitiʼ gádxidaʼ gayuáʼ gayuáʼ bönachi,
nupa naʼ nagúʼugaca nedaʼ lë́ʼajlö.
¡Guyasa, Xan! ¡Busölá nedaʼ, Dios quiaʼ!
Budxía huëʼ xágaʼgaca nupa tuʼdíʼi nedaʼ,
en buquínnajdaʼ nupa nácagaca xihuiʼ.
Xan, rusölá cazuʼ bönachi quiuʼ.
Ben ga gaca dxiʼa quégaca bönachi quiuʼ.
¡Caʼ gaca!