4
Bubíʼi didzaʼ cateʼ rulidzaʼ Liʼ, Dios.
Nacuʼ Nu ruchiʼa rusörö́ le raca quiaʼ.
Cateʼ guröʼa böniga, bida cazuʼ Liʼ ga zoaʼ, en gúcalenuʼ nedaʼ.
Ruhuéchiʼ ladxiʼ nedaʼ, en ruzë́ naguʼ le rinábidaʼ Liʼ.
 
Rnnëʼ Dios: “Libíʼiliʼ, bönachi, ¿gácaʼxte ulidza dítajliʼ nedaʼ?
¿Gácaʼxte caz idxíʼiliʼ le cabí nazacaʼ, en güíʼi ládxiʼliʼ le cabí naca?”
 
Guliʼtsöjné nabö́ cazëʼ Xanruʼ nu radxi Lëʼ,
ateʼ riyönnëʼ nedaʼ cateʼ rulidzaʼ-nëʼ.
Guliʼgadxi Lëʼ, en bítiʼrö gunliʼ dul-laʼ.
Guliʼsáʼ ladxiʼ ca naca lë ni cateʼ dëliʼ ga rátaʼliʼ, en guliʼsóa dxisö.
Guliʼcúʼu lahuëʼ Xanruʼ le naca dxiʼa,
en buliʼzxöni ladxiʼ Lëʼ.
 
Zián nupa taʼnná: “¿Nuzxi caz gun ga gaca dxiʼa queë́ruʼ?”
Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ buyú netuʼ, Xan.
Runuʼ ga rudzéjadeʼerödaʼ
ca tuʼdzeja nupa tuʼzíʼ xibé zxoaʼ za guizxi yu, en xisi lubá uva.
Cateʼ rataʼ, laʼ rásitiaʼ lu yöl-laʼ riböza dxi ladxiʼ quiaʼ,
tuʼ run cazuʼ Liʼ, Xan, ga ribözaʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ.