5
Ruzë́ naguʼ didzaʼ ruáʼa, Xan.
Buyú ca rinnëdaʼ ládxaʼa lu yöl-laʼ ruhuíʼini quiaʼ.
Dios quiaʼ, Nu rinná beʼe nedaʼ, ruzë́ naguʼ cateʼ rinábidaʼ Liʼ
gácalenuʼ nedaʼ, naʼ güíʼilenaʼ Liʼ didzaʼ.
Yuguʼ zila yönnuʼ chiʼa.
Zíladoʼ idxinaʼ loʼ, en cözaʼ didzaʼ ubiʼu.
Nacuʼ Liʼ Dios bitiʼ raza ládxuʼu le cabí naca,
en bitiʼ ruʼu lataj ibigaʼ ga zuʼ nu ruáʼ döʼ.
Bitiʼ ruʼu lataj nupa tun ba rahui ilaʼdxín loʼ,
en bitiʼ riléʼenuʼ dxiʼa nupa nácagaca xihuiʼ.
Rusunítiuʼ dërö nupa taʼzíʼ yeʼe luzë́ʼeguequi,
en bitiʼ riléʼenuʼ dxiʼa nupa tuti bönachi, en taʼzíʼ yëʼ.
Gaca tsuʼa nedaʼ lu yuʼu lidxuʼ, tuʼ nadxíʼideʼenuʼ nedaʼ.
Lu yöl-laʼ baʼa ladxiʼ quiaʼ tsuʼa ga naca yudoʼ láʼayi quiuʼ, en tseaj ládxaʼa Liʼ.
Tuʼ nacuáʼ zián nupa taʼlé nedaʼ, buluíʼi nedaʼ le naca dxiʼa rë́ʼënuʼ gunaʼ, Xan.
Busëdi nedaʼ para gaca gunaʼ ca rë́ʼënuʼ Liʼ.
Bitiʼ gaca nu tseajlë́ʼ didzaʼ tuíʼi nupa naʼ taʼlé nedaʼ.
Nácagaca xihuiʼ icja ládxiʼdoʼguequi.
Naca ruáʼagaca ca tu yeru ba nayalaj,
en lu yöl-laʼ rizíʼ yëʼ quéguequi tuíʼi yulaj didzaʼ.
10 Ben léguequi xiguiaʼ, Dios.
Ben ga bitiʼ udxín xtídzaʼguequi.
Gurúʼuna léguequi tuʼ túnticaʼsö dul-laʼ,
en tuʼ taʼdáʼbagaʼ xtídzuʼu.
11 Uluʼdzeja nupa tuʼzxöni ladxiʼ Liʼ.
Lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi gúl-lagaca quiuʼ tuʼ rácalenuʼ léguequi.
Tuʼzíʼ xibóʼ nupa nadxíʼigaca Liʼ.
12 Run cazuʼ Liʼ ga raca dxiʼa quégaca nupa tun ca rnna xtídzuʼu, Xan.
Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ run chiʼu léguequi.