103
¡Bil-la yöl-laʼ ba queëʼ Xanruʼ, liʼ, böʼ naca cazaʼ,
ateʼ idútë le nacaʼ, bil-la yöl-laʼ ba que Lëʼ láʼayi!
¡Bil-la yöl-laʼ ba queëʼ Xanruʼ, liʼ, böʼ naca cazaʼ,
en bitiʼ gal-la ládxuʼu yúguʼtë le ruziʼu xibë́ʼ!
 
Runiti lo cazëʼ nedaʼ ca naca yúguʼtë dul-laʼ nabágaʼa,
en rugǘëʼ yúguʼtë xihuëʼa.
Ruhuöáʼuëʼ nedaʼ lu lataj chul-la,
en ruzáʼ ládxëʼë quiaʼ yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ, en yöl-laʼ ruhuéchiʼ ladxiʼ.
Riguʼë xinözaʼ yuguʼ le naca dxiʼa,
lë naʼ run ga ruhuöácaʼ ca tu bönniʼ zoëʼ iz cuidiʼ queëʼ,
ca naʼ raca queë́baʼ bisiáʼ.
Runëʼ yuguʼ le naca dxiʼa,
en ruchiʼa rusörö́ëʼ quégaca yúguʼtë nupa zoa nu rusacaʼ léguequi ziʼ.
Buzéajniʼinëʼ Moisés yuguʼ le gun cazëʼ Lëʼ,
en buluíʼinëʼ bönachi Israel yuguʼ le zxön runëʼ.
Xanruʼ ruhuéchiʼ ladxiʼ cazëʼ bönachi, en ruzáʼ ládxëʼë quéguequi.
Bitiʼ rilétenëʼ, pero nadxíʼitiquiʼsinëʼ léguequi.
Bitiʼ ruzétiquiʼsinëʼ rëʼu le bach,
en bitiʼ rilétiquiʼsinëʼ.
10 Bitiʼ runëʼ rëʼu xiguiaʼ ca saʼyéaj döʼ nuáʼaruʼ,
en bitiʼ rubiʼë queëruʼ ca naca le xihuiʼ nabágaʼruʼ.
11 Naca caní tuʼ ca naʼ naca xitsáʼtërö lúzxiba ca luyú ni,
laʼ canísö naca zxön ca nadxíʼinëʼ Xanruʼ nupa tadxi Lëʼ.
12 Tsca nácatërö ziʼtuʼ ga rilén gubidza ga ridxintë ga ribía,
laʼ canísö rucuitëʼ yuguʼ le taʼbágaʼruʼ Lëʼ.
13 Ca naʼ ruhuéchiʼ ládxëʼë xúzgaca cázabiʼ yuguʼ zxíʼinëʼ,
laʼ canísö ruhuéchiʼ ládxëʼë Xanruʼ nupa tadxi Lëʼ.
14 Caní runëʼ tuʼ nö́zinëʼ le nácaruʼ.
Röjnenëʼ néquiniruʼ bëchtö yu.
15 Tsca nácagaca dza zóaruʼ nabanruʼ,
nácagaca ca raca que xiyija guíxiʼdoʼ.
16 Cateʼ recaj böʼ, ruúlu runítisö xiyija naʼ,
en bitiʼ naca bëʼ ga naʼ guzóa.
17 Xanruʼ, tsaz nadxíʼinëʼ nupa tadxi Lëʼ,
en runëʼ quégaca zxíʼiniguequi le naca dxiʼa.
18 Caní runëʼ quégaca nupa tun ca rnna xtídzëʼë,
en quégaca nupa tun ca rinná bëʼ xibá queëʼ.
19 Naguixjëʼ Xanruʼ xilatjëʼ yehuaʼ yubá ga naʼ röʼë rinná bëʼë.
Rinná béʼenëʼ yúguʼtë le dë.
 
20 ¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ, libíʼiliʼ, gubáz láʼayi queëʼ,
nápatëröliʼ yöl-laʼ huáca zxön, en runliʼ ca rnna xtídzëʼë,
libíʼiliʼ naʼ runliʼ ca rnna didzaʼ ruʼë!
21 ¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ, libíʼiliʼ nácaliʼ niʼa nëʼë guizxi yu,
libíʼiliʼ, huen dxin queëʼ naʼ, runliʼ ca rë́ʼëni quézinëʼ Lëʼ!
22 ¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ, yúguʼtëliʼ naʼ nucuʼë libíʼiliʼ,
libíʼiliʼ zóaliʼ yúguʼtë lataj ga naʼ rinná bëʼë Lëʼ!
¡Bil-la yöl-laʼ ba queëʼ Xanruʼ, liʼ, böʼ naca cazaʼ!