102
¡Buzë́ naguʼ le rulidzaʼ Liʼ, Xan!
¡Bëʼ lataj idxín loʼ le rinaba yúdxidaʼ Liʼ!
Bitiʼ ucacheʼ cuinuʼ lahuaʼ cateʼ bi rusacaʼ ziʼ nedaʼ.
Buzë́ naguʼ nedaʼ, en gudáchi ubiʼu didzaʼ cateʼ rulidzaʼ Liʼ.
 
Yöl-laʼ naʼbán quiaʼ ruúlu ca dzön,
ateʼ régui rilá lu dxita lu bin quiaʼ ca tu guíʼ.
Rudú ládxaʼa ca raca que guixiʼ nabidxi,
en bítiʼrö rizë́ ládxaʼa bi gahuaʼ.
Tuʼ rinnëdaʼ ládxaʼa nadxítalëʼa.
Nacaʼ ca tubaʼ biguínni zóabaʼ luyú bidxi,
o ca tubaʼ cuturú dxíabaʼ tu lu yuʼu nadachi.
Nabéaj yëla guiö́j lahuaʼ,
ateʼ nacaʼ ca tubaʼ biguínnidoʼ dxíabaʼ túzibaʼ ícjoʼo yuʼu.
Yuguʼ dza nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa tuʼdidzaʼ yudxi nedaʼ.
Nupa tuʼtitaj nedaʼ tuʼgún dxin laʼ cateʼ nu tuʼdxía döʼ.
Naca le rahuaʼ ca dö́doʼsö,
en nutsiʼ nisa ribödxaʼ le rëʼjaʼ.
10 Caní raca quiaʼ tuʼ rilenuʼ nedaʼ, en réquinuʼ nedaʼ ziʼ.
Gulisuʼ nedaʼ, en gurúʼunuʼ nedaʼ tsöláʼalö.
11 Naca yöl-laʼ naʼbán quiaʼ ca tu zxul-la riláʼ cateʼ ribía gubidza,
en rudú quiaʼ ca raca que guixiʼ ricuádi.
 
12 ¡Liʼ, Xan, zóaticaʼsuʼ,
en zóalenticaʼsö Loʼ bönachi!
13 ¡Chasuʼ, en huéchiʼ ládxuʼu bönachi yödzö Sión!
¡Chibidxín dza güíʼi ládxuʼu léguequi!
¡Ön, chibidxín dza naʼ!
 
14 Netuʼ, huen dxin quiuʼ, nadxíʼituʼ yuguʼ guiö́j nacuáʼ lu zöʼö run chiʼi yödzö Sión,
en ruíʼi ládxiʼtuʼ ga ridxintë bëchtö röʼö laʼ nöza que.
15 Bönachi yuguʼ yödzö izáʼa iladxi Lëʼ Xanruʼ,
ateʼ nupa taʼnná bëʼ yödzölió iladxi yöl-laʼ zxön queëʼ.
 
16 ¡Nuchisëʼ Xanruʼ caz yödzö Sión,
ateʼ uluíʼi lahuëʼ niʼ lu yöl-laʼ zxön queëʼ!
17 Riyönnëʼ le tuʼlidza Lëʼ nupa taʼyadzaj taʼyudxi.
Bitiʼ caʼ uzóëʼ tsöláʼalö le tuʼlidza yudxi Lëʼ.
 
18 Buliʼzúaj lë ni lu guichi para uluʼlaba zxíʼini xiʼsóaliʼ le,
ateʼ nupa siʼ ilalaj ilaʼgúʼu Xanruʼ yöl-laʼ ba.
19 Ga niʼ ribözëʼ Xanruʼ xitsáʼ lu lataj láʼayi queëʼ,
ga niʼ zoëʼ Xanruʼ yehuaʼ yubá, ruzë́ naguëʼ.
20 Riyönnëʼ le taʼnnë́ ladxiʼ nupa nadzúngaca,
en usanëʼ nupa narugu quéguequi ilátigaca.
21 Soa nu usiyöni bönachi yödzö Sión ca naca Lëʼ Xanruʼ,
ateʼ ilaʼgúʼu Lëʼ yöl-laʼ ba lu yödzö Jerusalén,
22 cateʼ uluʼdubi tsözxö́n bönachi yuguʼ yödzö izáʼa,
en bönachi yuguʼ luyú,
ateʼ tsözxö́n ilaʼgúʼu yöl-laʼ ba Xanruʼ.
 
23 Benëʼ Xanruʼ ga gucuídiʼdaʼ laʼ nöza,
en nunëʼ ga soaʼ nabábasö dza.
24 Gunníaʼ: Dios quiaʼ, bitiʼ gútiuʼ nedaʼ
cateʼ ni zoaʼ gatsaj iza ral-laʼ soaʼ ibanaʼ.
Zóaticaʼsö cazuʼ Liʼ.
25 Dza niʼte gudixjuʼ yödzölió,
ateʼ len naʼ cazuʼ benuʼ lúzxiba.
26 Huadödi quéguequi, pero Liʼ, tsaz idiʼu.
Ilexuʼ yúguʼtëguequi ca riyexuʼ lariʼ,
en ca tu lariʼ utubuʼ léguequi, en utsóʼo léguequi.
27 Liʼ, bitiʼ caʼ utsáʼ cuinuʼ, en bitiʼ caʼ guexuʼ.
28 Zxíʼinigaca huen dxin quiuʼ ilaʼböza dxiʼa tsáhuiʼdoʼ,
ateʼ ucúʼu tsutsu zxíʼini xiʼsóagaquiëʼ loʼ.