101
¡Gul-laʼ ca runuʼ ca rnna xtídzuʼu, en ca nacuʼ tsahuiʼ!
¡Gul-laʼ yöl-laʼ ba quiuʼ Liʼ, Xan!
 
Güíʼi ládxaʼa gunaʼ le naca idú dxiʼa.
¿Bátaxi huécjuʼ quiaʼ nedaʼ?
Lu yuʼu lidxaʼ gunaʼ le naca idú ladxiʼ.
Bitiʼ guʼa lataj sóalen nedaʼ nitú le naca xihuiʼ.
Bitiʼ riléʼedaʼ dxiʼa le tun nupa tuʼcáʼana Liʼ.
Bitiʼ caʼ gunaʼ léguequi tsözxö́n.
Bitiʼ caʼ gacaʼ chopa ladxiʼ.
Bitiʼ caʼ gunaʼ le naca döʼ.
Usunítiaʼ dërö nu bönniʼ rinnë́ʼ que luzë́ʼë balándoʼos.
Bitiʼ caʼ guáʼ ilenaʼ nu run ba zxön cuini.
Uyúaʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ nupa tun ca rnna xtídzaʼguequi luyú ni, para ilaʼcuáʼlen nedaʼ.
Nu bitiʼ bi xiguiaʼ nabagaʼ huáca gun xichinaʼ.
Bitiʼ caʼ tsöjsóa lidxaʼ nu rizíʼ yëʼ.
Bitiʼ guʼa lataj ugáʼana lahuaʼ nu ruíʼi didzaʼ le cabí naca.
Yuguʼ zila usunítiaʼ yúguʼtë nupa tuáʼ döʼ luyú ni,
para ucuitaʼ lu yödzö queëʼ Xanruʼ yúguʼtë nupa tuti bönachi.