100
¡Lu yöl-laʼ rudzeja queë́liʼ guliʼgul-la queëʼ Xanruʼ,
libíʼiliʼ zóaliʼ idútë yödzölió!
¡Lu yöl-laʼ rudzeja queë́liʼ guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!
¡Guliʼdá lahuëʼ Lëʼ, en lu yöl-laʼ rudzeja queë́liʼ guliʼgul-la queëʼ!
¡Guliʼtsöjné Xanruʼ, náquiëʼ Dios!
 
Buzáʼ cazëʼ rëʼu, en calëga rácasö queë́ruʼ zóaruʼ.
Nácaruʼ bönachi queëʼ, en nácaruʼ ca böʼcuʼ zxilaʼ queëʼ.
Guliʼtsaza zacaʼ raʼ yuʼu queëʼ, guië́liʼ-nëʼ: “Xclenuʼ.”
Guliʼtsaza gapa naca löʼa queëʼ, cúʼuliʼ-nëʼ yöl-laʼ ba.
Guliʼguíëʼ: “Xclenuʼ”, en guliʼgunëʼ zxön.
 
¡Náquiëʼ dxiʼa tsahuiʼ Xanruʼ Dios, ateʼ zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ!
¡Zóaticaʼsö yöl-laʼ run ca rnna xtídzëʼë queëʼ!