99
¡Rinná bëʼë Xanruʼ Dios! Taʼzxizi yúguʼtë bönachi.
 
Röʼë rinná bëʼë ladaj nupa nápagacatërö yöl-laʼ huáca,
lë́gaca Querubín, ateʼ rizxizi luyú.
Nayë́pisëtërëʼ Xanruʼ lu yödzö Sión,
ateʼ rinná béʼenëʼ bönachi yúguʼtë yödzö izáʼa.
Ral-laʼ ilaʼgúʼu Lëʼ yöl-laʼ ba yúguʼtë bönachi,
tuʼ caní saʼyéaj, en le run ga runruʼ Lëʼ bal.
 
¡Láʼayi náquiëʼ Lëʼ!
 
Nadxíʼi quézinuʼ le naca tsahuiʼ, Liʼ, Bönniʼ unná bëʼ nayë́pisë.
Tsaz naguixjuʼ le naca dxiʼa tsáhuiʼdoʼ,
en nuzúʼ quégaquiëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob le naca tsahuiʼ, en le naca idútë li.
 
¡Guliʼgún zxönëʼ Xanruʼ Dios!
Buliʼzechu zxíbiliʼ lahuëʼ Lëʼ ga röʼë rinná bëʼë.
¡Láʼayi náquiëʼ Lëʼ!
 
Guláquiëʼ Moisés, en Aarón bixúz queëʼ,
ateʼ benëʼ Samuel tsözxö́n nupa gulaʼyéaj ládxiʼgaca Lëʼ.
Buluʼlidzëʼ Xanruʼ, ateʼ bubíʼi cazëʼ didzaʼ.
Tu lu böaj bë́ʼlenëʼ légaquiëʼ didzaʼ.
Gulunëʼ ca taʼnná bëʼ xibá queëʼ, en yuguʼ le gunná béʼenëʼ légaquiëʼ.
 
Bubiʼu didzaʼ lógaca bönachi quiuʼ, Xantuʼ Dios.
Buluíʼinuʼ légaquiëʼ nacuʼ Dios, en runiti loʼ bönachi,
pero rubiʼu quégaquiëʼ ca saʼyéaj döʼ tuʼë.
 
¡Guliʼgún zxönëʼ Xanruʼ Dios!
¡Buliʼzechu zxíbiliʼ lahuiʼ lo guíʼa láʼayi ga zoa cazëʼ,
tuʼ náquiëʼ láʼayi Xanruʼ Dios!