105
¡Guliʼguíëʼ Xanruʼ Dios: “Xclenuʼ”!
¡Buliʼlidzëʼ Lëʼ!
¡Buliʼsiyö́n bönachi ca nácagaca le benëʼ!
¡Guliʼgul-la queëʼ! ¡Guliʼgul-la yöl-laʼ ba queëʼ!
¡Guliʼgüíʼ didzaʼ ca nácagaca le zxön nunëʼ!
¡Buliʼsíʼ xibé Lëʼ láʼayi!
Ral-laʼ uluʼdzeja ladxiʼ yúguʼtë nupa taʼguilaj Xanruʼ.
Guliʼguiljëʼ Xanruʼ, encaʼ yöl-laʼ huáca queëʼ.
Guliʼgüíʼ ládxiʼticaʼsö idxinliʼ lahuëʼ.
 
Guliʼtsöjné le nácagaca zxön benëʼ Lëʼ,
lë naʼ tun ga rubániruʼ, encaʼ ca nácagaca didzaʼ bëʼë cateʼ buchiʼa busörö́ëʼ bönachi,
libíʼiliʼ, zxíʼini xiʼsóëʼ Abraham, huen dxin queëʼ Dios,
en libíʼiliʼ, zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob, nácaliʼ nupa gurö́ cazëʼ queëʼ.
Lëʼ náquiëʼ Xanruʼ Dios.
Idútë yödzölió naca bëʼ ca buchiʼa busörö́ëʼ bönachi.
Röjnétiquiʼsinëʼ didzaʼ dzaga nunëʼ,
didzaʼ naʼ gunná bëʼë ilaʼzíʼ lu náʼagaquiëʼ chi gayuáʼ cöʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Abraham,
didzaʼ dzaga naʼ bénlenëʼ Abraham,
le naca didzaʼ naʼ benëʼ tsutsu Dios ca gunëʼ queëʼ Isaac.
10 Níʼirö benëʼ tsutsu didzaʼ naʼ lahuëʼ Jacob,
le naca tu le rinná béʼenëʼ lëʼ gunëʼ,
para gaca quégaca bönachi Israel tu didzaʼ dzaga le zoa tsaz.
11 Gunnë́ʼ: “Gunnaʼ queë́liʼ xiyúgaca bönachi Canaán,
le guequi tsaz queë́liʼ, en quégaca zxíʼini xiʼsóaliʼ.”
12 Caní gunnë́ʼ Dios cateʼ niʼ gulaʼcuʼë nabábagaquiëʼ bönniʼ Israel.
Tu chópasëʼ guláquiëʼ, en guláquiëʼ bönniʼ ziʼtuʼ luyú.
13 Gulaʼdë́ʼ tu iaʼtú yödzö izáʼa.
Buluʼzë́ʼë tu ga nu gunná bëʼ, en bilaʼdxínëʼ ga nacuáʼ bönachi izáʼa,
14 pero bitiʼ bëʼë lataj Dios nu usacaʼ ziʼ bönachi queëʼ naʼ,
en buzenëʼ le bach bönniʼ gulaʼnná bëʼë para gulácalenëʼ bönachi queëʼ.
15 Gunnë́ʼ: “Bitiʼ bi gunliʼ quégaca bönachi nabö́ cazaʼ quiaʼ,
en bitiʼ bi döʼ guáʼaliʼ quégaquiëʼ bönniʼ tuʼë didzaʼ uláz quiaʼ.”
16 Benëʼ ga guyúʼu gubín yödzölió,
en benëʼ ga biyadzaj yöta ilahuëʼ.
17 Gusö́l-lëʼë tubiʼ biʼi bönniʼ, biʼi bidxinbiʼ niʼ zíʼalö ca légaquiëʼ,
tuʼ gulútiʼë-biʼ José para gácabiʼ biʼi nadóʼo.
18 Gulúguiʼë bönniʼ Egipto níʼabiʼ len du guíë,
en buluʼdë́ʼë yen náʼabiʼ breguiʼ guíë,
19 ga bidxintë dza budxín xtídzëʼë Xanruʼ,
tuʼ guzxíʼ bëʼë Xanruʼ Dios José naʼ.
20 Níʼirö gusö́l-lëʼë bönniʼ gunná bëʼë luyú Egipto nu busán-biʼ.
Bönniʼ naʼ gunná béʼenëʼ yödzö izáʼa zián busölë́ʼ-biʼ.
21 Benëʼ ga gúcabiʼ xan yuʼu queëʼ,
ateʼ gutaʼ lu náʼabiʼ yúguʼtë le dë queëʼ bönniʼ naʼ rinná bëʼë.
22 Gutaʼ lu náʼabiʼ gulúʼubiʼ lidxi guíë bönniʼ taʼnná bëʼë tsca rë́ʼëni quézibiʼ,
para busédibiʼ bönniʼ gula queëʼ yöl-laʼ réajniʼi.
23 Níʼirö bilaʼdxín caʼ bönachi Israel luyú Egipto.
Caní guca, guzóëʼ Jacob lu xiyúgaca zxíʼini xiʼsóëʼ Ham.
24 Benëʼ Dios ga gulaʼyántërö bönachi queëʼ luyú niʼ,
ateʼ guláquiëʼ ziántërëʼ ca nupa gulaʼdíl-lalen légaquiëʼ.
25 Benëʼ Dios ga gulunëʼ ziʼ bönniʼ Egipto bönachi queëʼ.
Lu yöl-laʼ banís quégaquiëʼ gulaʼzíʼ yéʼenëʼ nupa naʼ nácagaca huen dxin queëʼ Lëʼ.
26 Níʼirö gusö́l-lëʼë Moisés, huen dxin queëʼ, lógaquiëʼ,
encaʼ Aarón, bönniʼ naʼ nabö́ cazëʼ Lëʼ.
27 Gulunëʼ chopëʼ ni zián yöl-laʼ huáca zxön queëʼ Dios lógaca bönachi Egipto naʼ.
Gulunëʼ zián yöl-laʼ huáca que yehuaʼ yubá lu xiyúgaca zxíʼini xiʼsóëʼ Ham.
28 Gusö́l-lëʼë Dios le naca chul-la, ateʼ böáca chul-la lahuiʼ dza,
en bitiʼ guca ilaʼdáʼbaguëʼë xtídzëʼë.
29 Benëʼ ga nisa yegu nacuáʼ lu yegu quégaquiëʼ böáca rön,
en benëʼ ga gulátibaʼ böla dzö́ʼöbaʼ yuguʼ yegu naʼ.
30 Gulaʼyanbaʼ riu lu xiyúgaquiëʼ,
ga bidxintë gulaʼyázabaʼ yuʼu lidxëʼ bönniʼ rinná béʼenëʼ légaquiëʼ.
31 Bëʼë didzaʼ Dios, ateʼ gulátsjabaʼ bö́tsugayu guizxi yu,
en gulátsjabaʼ caʼ bö́ʼiyudoʼ idútë lu xiyúgaquiëʼ.
32 Benëʼ ga gurö́ʼö guiö́j böguiʼ yöla sunna uláz que nisa guiö́j,
ateʼ böxaj caʼ guíʼ lu xiyúgaquiëʼ.
33 Guditsjëʼ yuguʼ lubá uva quégaquiëʼ, en yuguʼ yaga higo,
en busunítiëʼ yaga rö́ʼgaca lu xiyúgaquiëʼ.
34 Bëʼë didzaʼ, ateʼ bilaʼdxinbaʼ bö́chiʼzu guizxi yu,
encaʼ bö́chiʼzu huë́ʼënidoʼ, cuntu nu gaca ulaba légacabaʼ,
35 ateʼ gulágubaʼ idútë guixiʼ cuan röʼö lu xiyúgaquiëʼ,
en gulágubaʼ caʼ idútë le naz nudáʼagaquiëʼ lu xiyúgaquiëʼ.
36 Benëʼ ga gulátibiʼ yúguʼtëbiʼ biʼi bönniʼ lo idútë lu xiyúgaquiëʼ.
Biʼi lo naʼ quégaquiëʼ bönniʼ nál-la.
37 Níʼirö bubéajëʼ Dios yuguʼ bönniʼ Israel luyú naʼ, nuáʼagaquiëʼ dumí plata, en oro,
ateʼ cuntu nu yöjcheguʼ nu nutsaʼ légaquiëʼ.
38 Buluʼdzeja bönachi Egipto cateʼ buluʼzë́ʼë bönniʼ Israel lu xiyúgaquiëʼ,
ateʼ guladxi gulaʼdzöbi tuʼ nö́ziguequinëʼ bönniʼ Israel naʼ.
39 Gusö́l-lëʼë Dios tu böaj le gulúʼu bönachi queëʼ zxul-la,
ateʼ chiʼi dzö́ʼölö gusö́l-lëʼë guíʼ le buzeníʼ quégaquiëʼ.
40 Gulaʼnábinëʼ Lëʼ, ateʼ gusö́l-lëʼë böra guíxiʼdoʼ zián le ilahuëʼ,
en benëʼ ga buluʼhuö́laj gulaʼdzéʼenëʼ yöta que yehuaʼ yubá.
41 Buluʼë lahui tu guiö́jtoʼo, ateʼ gulalaj nisa yégudoʼ.
Gudödi nisa naʼ luyú bidxi niʼ ca tu nisa yegu gubóʼo.
42 Caní benëʼ Dios tuʼ yöjnenëʼ didzaʼ láʼayi queëʼ,
le guzxíʼ lu nëʼë gunëʼ queëʼ Abraham, huen dxin queëʼ.
43 Bubéajëʼ bönachi queëʼ lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi,
ateʼ lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi gulaʼbö́dxiʼa bönachi gurö́ cazëʼ queëʼ.
44 Bunödzjëʼ xiyúgaca bönachi yuguʼ yödzö izáʼa quégaquiëʼ.
Buluʼziʼë xibé le iláʼ luyú niʼa que dxin gulún bönachi izáʼa naʼ.
45 Caní benëʼ Dios para ilunëʼ ca rnna le gunná béʼenëʼ légaquiëʼ ilunëʼ,
en ilunëʼ ca rinná bëʼ xibá gudixjëʼ Lëʼ.
 
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!