106
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!
¡Guliʼguíëʼ Xanruʼ: “Xclenuʼ” tuʼ náquiëʼ idú dxiʼa!
¡Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ!
 
¿Nuzxi caz gaca quixjöʼ ca nácagaca le zxön nunëʼ Xanruʼ,
en uluíʼi lahui ca naca yöl-laʼ ba queëʼ?
¡Bicaʼ ba nupa tun le naca tsahuiʼ,
nupa naʼ túnticaʼsö le naca dxiʼa!
 
Yöjné nedaʼ, Xan, cateʼ ruzáʼ ládxuʼu quégaca bönachi quiuʼ.
Buzáʼ ladxiʼ quiaʼ yöl-laʼ rusölá quiuʼ,
para gaca iléʼedaʼ gataʼ yöl-laʼ tsahuiʼ quégaca nupa narö́ cazuʼ quiuʼ,
en para gaca udzéjalendaʼ bönachi quiuʼ cateʼ tuʼdzeja,
en para gaca uzíʼlenaʼ xibé nupa néquiguequi quiuʼ.
Nuntuʼ dul-laʼ ca gulunëʼ xuz xtóʼotuʼ.
Biáʼatuʼ döʼ, en bentuʼ le naca xihuiʼ.
Cateʼ gulaʼcuʼë xuz xtóʼotuʼ luyú Egipto,
bitiʼ gulaʼyéajniʼinëʼ le nácagaca zxön benuʼ.
Bitiʼ yöjnéguequinëʼ yuguʼ le benuʼ quégaquiëʼ lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ,
pero gulaʼdáʼbaguëʼë xtídzuʼu cateʼ gulaʼcuʼë raʼ nísadoʼ lë Nísadoʼ Xiná.
 
Busölë́ʼ Xanruʼ Dios légaquiëʼ para gaca bëʼ runëʼ ca rnna xtídzëʼë,
en para uluʼe lahui yöl-laʼ huáca zxön queëʼ.
Caní guca, buzenëʼ le bach Nísadoʼ Xiná naʼ, ateʼ laʼ gubídxitë.
Guchë́ʼë légaquiëʼ ga rëʼdoʼ lu nísadoʼ naʼ,
ateʼ gulaʼdë́ʼ lu yu bidxi ga naʼ gurö́ʼö nisa.
10 Caní guca, busölë́ʼ légaquiëʼ lu naʼ nu naʼ benëʼ légaquiëʼ ziʼ,
en buáʼuëʼ légaquiëʼ lu naʼ nu naʼ gudíl-lalen légaquiëʼ.
11 Níʼirö gubagaʼ nísadoʼ naʼ nupa gulaʼsí reguʼ légaquiëʼ.
Cuntu nu bugáʼana nu bidzaga léguequi.
12 Níʼirö gulaʼyéajlëʼ bönachi queëʼ xtídzëʼë,
ateʼ gulul-la yöl-laʼ ba queëʼ.
13 Pero laʼ gulál-latë ládxiʼgaquiëʼ yuguʼ le benëʼ.
Bitiʼ gulaʼnábinëʼ Lëʼ uluíʼinëʼ légaquiëʼ le ral-laʼ ilunëʼ.
14 Zián le gulaʼzë́ ládxëʼë cateʼ niʼ gulaʼcuʼë laʼ guixiʼ ga dë lataj,
en gulaʼzíʼ bëʼë Dios laʼ guixiʼ naʼ.
15 Níʼirö bëʼë Dios quégaquiëʼ le gulaʼnábinëʼ Lëʼ,
pero gusö́l-lëʼë quégaquiëʼ tu yödzöhuë́ʼ le bëti ziángaquiëʼ.
16 Cateʼ buluʼzxéʼenëʼ Moisés ga niʼ gulaʼcuʼë tsözxö́n,
en buluʼzxéʼenëʼ caʼ Aarón, bönniʼ nubéajëʼ Xanruʼ quez queëʼ,
17 laʼ náʼasö guyalaj luyú, en bucachiʼ Datán.
Bucachiʼ caʼ nupa gulún tsözxö́n Abiram.
18 Gulaj tu guíʼ zxön ga naʼ nudúbigaquiëʼ,
en buzeguiʼ nupa naʼ guluáʼ döʼ.
19 Lu guíʼa Horeb gulunëʼ tu bë́dxidoʼ néquinibaʼ oro,
en gulaʼyéaj ládxëʼë budóʼ oro naʼ.
20 Caní guca buluʼcáʼanëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ,
para gulaʼyéaj ládxëʼë budóʼ oro le naca ca tu bëdxi rágubaʼ guixiʼ.
21 Gulal-la ládxëʼë Dios Nu busölá légaquiëʼ.
Lëʼ benëʼ zián le zxön le gulácalen légaquiëʼ luyú Egipto.
22 Benëʼ zián le tun ga rubániruʼ lu xiyúgaca zxíʼini xiʼsóëʼ Ham,
en zián le tun ga rádxiruʼ Lëʼ le benëʼ raʼ Nísadoʼ Xiná.
23 Que lë ni naʼ gunnë́ʼ Dios usunítiëʼ légaquiëʼ, ateʼ laʼ cáʼasö gunëʼ
laʼtuʼ cabí guzuínëʼ Moisés, bönniʼ rö queëʼ, lahuëʼ Lëʼ,
en buzóa dxíëʼ yöl-laʼ rilé queëʼ para cabí usunítiëʼ légaquiëʼ.
24 Níʼirö bitiʼ gulë́ʼënëʼ ilaʼyáziëʼ luyú dxiʼa naʼ dë lógaquiëʼ
tuʼ cabí gulaʼyéajlëʼë xtídzëʼë Dios.
25 Gulaʼnnë́ ziʼë queëʼ Dios gapa naca lu yuʼu guídi quégaquiëʼ,
en bitiʼ buluʼzë́ náguiëʼ chiʼë Xanruʼ.
26 Que lë ni naʼ benëʼ tsutsu Dios xtídzëʼë le bë́ʼlenëʼ légaquiëʼ,
gunnë́ʼ gunëʼ ga ilátiëʼ ga naʼ naca laʼ guixiʼ ga dë lataj.
27 Gunnë́ʼ gunëʼ ga ilasi lásiëʼ zxíʼini xiʼsóagaquiëʼ ladaj zián yödzö izáʼa,
en gúsiëʼ légaquiëʼ gapa nacuáʼ bönachi ziʼtuʼ.
28 Níʼirö buluʼdödi cuíngaquiëʼ lu naʼ budóʼ guíë lë Baal-peor,
en gulahuëʼ xipë́laʼgacabaʼ böaʼ guixiʼ gulútiëʼ-baʼ
para gulunëʼ zxön yuguʼ dios nati.
29 Caʼ guca, gulún lenëʼ Dios niʼa que le gulunëʼ,
ateʼ gulén tu yödzöhuë́ʼ zxön ládjagaquiëʼ.
30 Níʼirö guzuínëʼ Finees, en benëʼ le raza ládxëʼë Dios,
ateʼ guzóa dxi yödzöhuë́ʼ zxön naʼ.
31 Buzóëʼ Dios queëʼ Finees naʼ náquiëʼ tsahuiʼ niʼa que
lë naʼ benëʼ le nuzóëʼ tsaz ca naca queëʼ.
32 Lëscaʼ gulún lenëʼ Dios ga naʼ zoa nisa lë Meriba,
ateʼ Dios gulénëʼ Moisés tuʼ nözi lë naʼ gulunëʼ
33 tuʼ gulaʼdáʼbaguëʼë xtidxëʼë Böʼ Láʼayi queëʼ,
ateʼ Moisés, lu yöl-laʼ ridzáʼa queëʼ, gunnë́ lizëʼ.
34 Bitiʼ buluʼsunítiëʼ bönachi tuáʼ döʼ gulaʼcuáʼ lu yu ni,
ca naʼ gunná béʼenëʼ Xanruʼ légaquiëʼ ilunëʼ.
35 Gulunëʼ léguequi tsözxö́n
en bilaʼzë́dëʼ ilunëʼ ca gulún bönachi naʼ,
36 ateʼ gulaʼyéaj ládxëʼë budóʼ guiö́j budóʼ yaga quéguequi,
le guca quégaquiëʼ ca tu du yalaj le guzxö́n légaquiëʼ.
37 Gulútiëʼ-biʼ zxíʼinigaquiëʼ lógaca böʼ xihuiʼ,
yuguʼ biʼi bönniʼ, en nigúladoʼ,
38 en buluʼlaljëʼ xichö́ngaca nupa bitiʼ bi nabágaʼgaca
tuʼ buluʼlaljëʼ xichö́ngacabiʼ biʼi bönniʼ quégaquiëʼ, en biʼi nigula quégaquiëʼ,
yuguʼ biʼi naʼ gulútiëʼ-biʼ lógaca budóʼ guiö́j budóʼ yaga nacuáʼ luyú Canaán,
ateʼ gúcadaʼ xihuiʼ luyú ni tuʼ nözi rön naʼ buluʼlaljëʼ.
39 Caʼ guca, guláquiëʼ xihuiʼ niʼa que le gulunëʼ.
Guláquiëʼ ca tu nigula udá dzaga tuʼ buluʼcáʼanëʼ Dios quégaquiëʼ.
40 Que lë ni naʼ gulédeʼenëʼ Xanruʼ Dios bönachi queëʼ,
en bitiʼ biléʼenëʼ dxiʼa nupa naʼ néquiguequi queëʼ.
41 Níʼirö budödëʼ légaquiëʼ lu náʼagaca bönachi zián yödzö izáʼa,
ateʼ nupa buluʼdíʼi légaquiëʼ gulaʼnná beʼe légaquiëʼ.
42 Nupa naʼ bitiʼ bilaʼléʼe légaquiëʼ dxiʼa gulundaʼ légaquiëʼ dxin,
en buluʼzxicaj légaquiëʼ lu yöl-laʼ unná bëʼ quéguequi.
43 Zián luzuí gúʼunëʼ Dios usölë́ʼ légaquiëʼ,
pero gulaʼdáʼbaguëʼë le rë́ʼënëʼ ilunëʼ,
ateʼ guzxö́ntërö xiguiaʼ nabágaʼgaquiëʼ.
44 Biléʼenëʼ Dios yöl-laʼ bayechiʼ quégaquiëʼ
en biyönnëʼ taʼbödxi yechë́ʼë.
45 Yöjnenëʼ didzaʼ dzaga núnlenëʼ légaquiëʼ,
ateʼ bubequi lahuëʼ quégaquiëʼ tuʼ nazxö́ntërö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
46 Benëʼ Dios ga buluʼhuéchiʼ ladxiʼ légaquiëʼ
nupa naʼ gulaʼchë́ʼ légaquiëʼ nadzúngaquiëʼ.
 
47 ¡Busölá netuʼ, Xantuʼ Dios!
Guléaj netuʼ ládjagaca yödzö izáʼa
para guíëtuʼ Liʼ: “Xclenuʼ” niʼa que Loʼ láʼayi,
en lu yöl-laʼ rudzeja zxön queë́tuʼ cúʼutuʼ Liʼ yöl-laʼ ba.
48 ¡Yöl-laʼ ba Lëʼ Xanruʼ, Dios quégaca bönachi Israel
naʼa dza, en yúguʼtë dza siʼ zaca!
Ral-laʼ ilaʼnná yúguʼtë bönachi: “¡Caʼ gaca!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ Dios!”