107
¡Guliʼguíëʼ Xanruʼ: “Xclenuʼ” tuʼ náquiëʼ dxiʼa,
en tuʼ zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ!
 
Ral-laʼ ilaʼnná caní nupa naʼ buáʼuëʼ Xanruʼ,
nupa naʼ buáʼuëʼ lu náʼagaca nupa gulún léguequi ziʼ,
en nubéajëʼ léguequi zián lu yödzö izáʼa,
sacaʼ ga rilén gubidza, en sacaʼ ga ribía,
sacaʼ ga zaʼ böʼ ziaga, en sacaʼ ga ridödi gubidza beoʼ ziaga.
 
Bal-lëʼ gulaʼdë́ʼ nanítigaquiëʼ laʼ guixiʼ ga dë lataj,
en ga niʼ bitiʼ zoa nöza.
Bitiʼ guca uluʼdzö́linëʼ tu yödzö ga gaca tsöjcuʼë.
Gulaʼdunëʼ, en gulaʼbidxëʼ nisa,
en gudú ládxiʼgaquiëʼ.
 
Níʼirö lu lë naʼ raca quégaquiëʼ buluʼlidzëʼ Xanruʼ,
ateʼ busölë́ʼ légaquiëʼ lu zián le gulaʼguíʼi gulaʼzáquëʼë.
 
Guchë́ʼë légaquiëʼ tu laʼ nöza tsahuiʼ,
en guchë́ʼë légaquiëʼ tu lu yödzö ga tsöjcuʼë.
 
Ral-laʼ ilë́ʼ Xanruʼ: “Xclenuʼ” tuʼ nadxíʼinëʼ légaquiëʼ,
en tuʼ benëʼ yuguʼ le zxön, gúcalenëʼ légaquiëʼ.
 
Ruguiʼjëʼ nupa taʼbidxi ladxiʼ,
en rugahuëʼ nupa taʼdún le nácagaca dxiʼa queëʼ.
 
10 Bal-lëʼ gulaʼcuʼë ga chul-la, en ga zoa bönadxi ilátiëʼ.
Gulaʼdzunëʼ yuguʼ lu du guíë, en gulaʼguíʼi gulaʼzáquëʼë
11 tuʼ gulaʼdáʼbaguëʼë xtídzëʼë Xanruʼ Dios,
en buluʼzóëʼ tsöláʼalö le riguʼë icja ládxiʼdoʼgaquiëʼ.
12 Tuʼ gulunëʼ bayúdx dxin, gudú ládxiʼgaquiëʼ.
Gulaʼdzöʼë lu yu zxan yuaʼ nuáʼagaquiëʼ,
ateʼ cuntu nu zoa gácalen légaquiëʼ.
 
13 Níʼirö lu lë naʼ raca quégaquiëʼ buluʼlidzëʼ Xanruʼ,
ateʼ busölë́ʼ légaquiëʼ lu zián le gulaʼguíʼi gulaʼzáquëʼë.
 
14 Bubéajëʼ légaquiëʼ ga naʼ gulaʼcuʼë ga chul-la,
en ga guzóa bönadxi ilátiëʼ,
ateʼ guditsjëʼ yuguʼ du guíë núgaʼgaquiëʼ.
 
15 Ral-laʼ ilë́ʼ Xanruʼ: “Xclenuʼ” tuʼ nadxíʼinëʼ légaquiëʼ,
en tuʼ benëʼ yuguʼ le zxön, gúcalenëʼ légaquiëʼ.
 
16 Ruquínnajëʼ le táʼbagaʼ gapa nu riyaza lidxi guíë le néquiniguequi guíë bronce,
en ruzxuzxjëʼ yuguʼ vara néquiniguequi guíë.
 
17 Bal-lëʼ gulaʼguíʼi gulaʼzáquëʼë tuʼ gulaʼdáʼbaguëʼë Dios,
en tuʼ nözi döʼ guluʼë.
18 Gulaʼgútiʼnëʼ bítiʼtës laʼ huagu,
en gulaʼzóa ilátiëʼ.
 
19 Níʼirö lu lë naʼ raca quégaquiëʼ buluʼlidzëʼ Xanruʼ,
ateʼ busölë́ʼ légaquiëʼ lu zián le gulaʼguíʼi gulaʼzáquëʼë.
 
20 Gusö́l-lëʼë quégaquiëʼ xtídzëʼë, en bunëʼ légaquiëʼ,
en busölë́ʼ légaquiëʼ lu yöl-laʼ guti.
 
21 Ral-laʼ ilë́ʼ Xanruʼ: “Xclenuʼ” tuʼ nadxíʼinëʼ légaquiëʼ,
en tuʼ benëʼ yuguʼ le zxön, gúcalenëʼ légaquiëʼ.
22 Ral-laʼ ilë́ʼ Dios: “Xclenuʼ”, en bi uluʼnödzjëʼ queëʼ,
en lu yöl-laʼ rudzeja quégaquiëʼ ilul-lëʼ ca nácagaca le nunëʼ.
 
23 Bal-lëʼ gulaʼdödëʼ lahui nísadoʼ yuguʼ lu barco zxön,
en gulunëʼ dxin yuguʼ lu nísadoʼ.
24 Bilaʼléʼenëʼ yuguʼ le nunëʼ Xanruʼ,
en yuguʼ le zxön nucuʼë lu nísadoʼ.
25 Bë́ʼësëʼ didzaʼ, ateʼ guyecja böʼ budunuʼ,
ateʼ guyasa gudxía nísadoʼ.
26 Gulaʼyasa barco ca tu lu guíʼadoʼ nisa,
en laʼ bö́tjatë ga röʼö rögaʼ lu nisa naʼ.
Tuʼ guzóale̲ʼe̲ bönadxi ilátiëʼ gudú ládxiʼgaquiëʼ.
27 Gulaʼzxíziëʼ, en yöjchéguʼgaquiëʼ ca bönniʼ taʼzúdxinëʼ,
ateʼ nítisö guca yöl-laʼ rácadaʼ quégaquiëʼ.
 
28 Níʼirö lu lë naʼ raca quégaquiëʼ buluʼlidzëʼ Xanruʼ,
ateʼ busölë́ʼ légaquiëʼ lu zián le gulaʼguíʼi gulaʼzáquëʼë.
 
29 Benëʼ Dios ga guzóa dxisö böʼ budunuʼ naʼ recja,
ateʼ guzóa dxi le rasa ridxía lu nísadoʼ.
30 Buluʼdzéjanëʼ tuʼ guzóa dxi lu nísadoʼ,
en tuʼ guchë́ʼë Dios légaquiëʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ ga naʼ söjáquiëʼ.
 
31 Ral-laʼ ilë́ʼ Xanruʼ: “Xclenuʼ” tuʼ nadxíʼinëʼ légaquiëʼ,
en tuʼ benëʼ yuguʼ le zxön, gúcalenëʼ légaquiëʼ.
32 Ral-laʼ uluʼluʼë lahui yöl-laʼ zxön queëʼ ga nudúbigaca bönachi queëʼ,
en ilaʼguʼë Lëʼ yöl-laʼ ba ga nudúbigaquiëʼ bönniʼ gula tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ.
 
33 Runëʼ Xanruʼ Dios ga tuʼhuíʼi dërö yuguʼ yegu,
encaʼ yuguʼ beaj nisa.
34 Ga naca yu yaʼa runëʼ ga ruhuöáca yu bidxi,
niʼa que le xihuiʼ nabágaʼgaca nupa nacuáʼ niʼ.
35 Ga naca yu bidxi runëʼ ga ruhuöáca yu nabisa,
ateʼ ralaj nisa ga bitiʼ bi nisa guzóa.
36 Niʼ ruʼë lataj ilaʼcuáʼ nupa taʼdún
para ilunëʼ niʼ yödzö ga ilaʼcuʼë.
37 Tazëʼ yuguʼ le tazëʼ, en tuʼdë́ʼë yuguʼ lubá uva,
yuguʼ le taʼbía yödxi yanaʼ.
38 Runëʼ Xanruʼ ga raca dxiʼa quégaquiëʼ,
en ga taʼcuáʼbiʼ ziánbiʼ biʼi quégaquiëʼ,
en runëʼ ga taʼyanbaʼ böaʼ bëdxi quégaquiëʼ.
 
39 Cateʼ yuguʼ bönniʼ unná bëʼ ziʼtuʼ tuʼzxicjëʼ bönachi queëʼ,
en tuʼzötjëʼ léguequi,
en tuʼsacaʼ ziʼë léguequi, en tuʼë döʼ quéguequi,
40 rucáʼanëʼ Dios bönniʼ naʼ dë lu náʼagaquiëʼ cáʼasö,
en runëʼ ga taʼdë́ʼ laʼ guixiʼ ga dë lataj, en tu luyú bidxi.
41 Rusölë́ʼ yuguʼ bönniʼ yechiʼ lu le taʼguíʼi taʼzáquëʼë,
en runëʼ ga taʼyanbiʼ zxíʼinigaquiëʼ ca taʼyánbaʼ böʼcuʼ zxílaʼdoʼ.
42 Taʼléʼe lë ni nupa nácagaca tsahuiʼ, en tuʼdzeja,
pero bitiʼ bi taʼnná nupa tuáʼ döʼ.
43 Nupa taʼyéajniʼi ral-laʼ saʼ ládxiʼgaca ca nácagaca lë ni,
ateʼ iléquibeʼe náquiëʼ Xanruʼ Dios dxiʼi ladxiʼ.