108
¡Chinabáʼa quiaʼ, Dios!
¡Gul-laʼ quiuʼ! ¡Ön, idú ládxaʼa gul-laʼ yöl-laʼ ba quiuʼ!
¡Guliʼbán, libíʼiliʼ riguínnaliʼ bihuël-la!
¡Gúl-laruʼ cateʼ niʼ ritö́ yu!
¡Guíaʼ Liʼ: “Xclenuʼ” Xan, ládjagaca bönachi yuguʼ yödzö izáʼa!
¡Gul-laʼ yöl-laʼ ba quiuʼ lógaca yúguʼtë bönachi!
¡Zxö́ntërö naca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ, le ridxintë lúzxiba xitsáʼ!
 
Buluíʼi lahui lúzxiba yöl-laʼ zxön quiuʼ, Dios,
ateʼ lahui yödzölió ni buluíʼi lahui yöl-laʼ beníʼ quiuʼ,
para usölóʼ netuʼ, bönachi quiuʼ, nupa nadxíʼinuʼ.
Len yöl-laʼ huáca zxön quiuʼ busölá netuʼ, en bubíʼi didzaʼ.
 
Lu lataj láʼayi queëʼ bëʼë didzaʼ Dios, gunnë́ʼ:
“Uziʼa xibé, en quísiaʼ xiyúgaca bönachi Siquem,
en urixaʼ luyú dë cuiti yegu Sucot.
Nequi quiaʼ xiyúgaca bönachi Galaad,
encaʼ xiyúgaca zxíʼini xiʼsóëʼ Manasés.
Naca ca tu le rusubín icjaʼ xiyúgaca zxíʼini xiʼsóëʼ Efraín.
Naca ga rinná bëʼa xiyúgaca zxíʼini xiʼsóëʼ Judá.
Naca ca tu ga riguibi naʼa xiyúgaca bönachi Moab,
ateʼ lu xiyúgaca bönachi Edom chúʼunaʼ lölaʼ.
Cö́dxiʼa tuʼ uxicjaʼ bönachi Filistea.”
 
10 ¿Nuzxi caz gaca ichë́ʼ nedaʼ lu yödzö
dë zöʼö idú gásibiʼilö le run chiʼi yödzö naʼ?
¿Nuzxi caz gaca ichë́ʼ nedaʼ lu xiyúgaca bönachi Edom?
11 ¿Naruʼ cabí nusán ládxuʼu netuʼ, Dios?
¿Naruʼ cabí tséajlenuʼ bönniʼ queë́tuʼ röjáquiëʼ gudil-la?
12 Gúcalen netuʼ cateʼ tíl-lalentuʼ nupa dutíl-lalen netuʼ,
tuʼ naca dádusö gácalen netuʼ nu naca bönáchisö.
 
13 Len yöl-laʼ huáca queëʼ Dios idéliʼruʼ
tuʼ uxicja cazëʼ Lëʼ nupa taʼdíl-lalen rëʼu.