109
Riguʼa Liʼ yöl-laʼ ba, Xanaʼ Dios.
Bitiʼ suʼ dxisö,
tuʼ taʼnná quiaʼ nupa tuáʼ döʼ, en taʼzíʼ yëʼ.
Lu yöl-laʼ rizíʼ yëʼ quéguequi tuíʼi didzaʼ le tuʼzeguiʼ nedaʼ.
Nagúʼugaca nedaʼ lë́ʼajlö,
en lu yöl-laʼ bitiʼ riléʼe nedaʼ dxiʼa tuíʼiticaʼsö didzaʼ.
Sal-laʼ nadxíʼidaʼ léguequi, tuʼzeguiʼ nedaʼ didzaʼ,
pero nedaʼ rulidzaʼ Liʼ.
Benaʼ quéguequi le naca dxiʼa, pero buluʼbíʼi quiaʼ le naca döʼ.
Nadxíʼidaʼ léguequi, pero bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa.
Buzóa tu bönniʼ huíaʼ döʼ
para uchiʼa usörö́ëʼ que nu naʼ bitiʼ riléʼe nedaʼ dxiʼa.
Ben ga soa gagu nu uzeguiʼ nu naʼ didzaʼ.
Cateʼ nu uchiʼa usörö́ bönniʼ naʼ, bitiʼ guʼu lataj urúajëʼ dxiʼa.
Buyú le rinábinëʼ Liʼ tsca naca dul-laʼ nabáguëʼë.
Ben ga ilaca nabábasö dza soëʼ ibanëʼ.
Ben ga tsuʼu nu yúbölö uláz queëʼ.
Ben ga ilácabiʼ zxíʼinëʼ biʼi uzëbi,
en ga gácanu nigula queëʼ nigula uzëbi.
10 Ben ga ilaʼdásöbiʼ zxíʼinëʼ ilaʼnábibiʼ nu bi unödzaj quégacabiʼ.
Ben ga ilaʼguíljabiʼ le ilágubiʼ ziʼtuʼ ga zoa lídxigacabiʼ le nadachi.
11 Ben ga ugúa nu bi benna lëʼ tu chíʼisö idútë le dë queëʼ,
en ben ga ilaʼbanëʼ bönniʼ ziʼtuʼ le ruláʼ dxin runëʼ.
12 Ben ga bitiʼ soa nu huéchiʼ ladxiʼ lëʼ,
en bitiʼ soa nu uzáʼ ladxiʼ quégacabiʼ zxíʼinëʼ nácagacabiʼ biʼi uzëbi.
13 Ben ga udxi quégaca zxíʼini xiʼsóëʼ,
en ga idxín dza bítiʼrö soa nu siʼ la ca guzxíʼi lëʼ.
14 Yöjnéticaʼsö le xihuiʼ gulaʼbáguëʼë xuz xtáʼahuëʼ, Xan,
en bitiʼ gal-la ládxuʼu dul-laʼ bennu xinë́ʼë.
15 Ben ga ilaʼcuáʼticaʼsö dul-laʼ naʼ loʼ Liʼ, Xan,
para cabirö nu soa yödzölió nu tsöjné lëʼ.
16 Bitiʼ buéchiʼ ládxëʼë luzë́ʼë,
pero gudxía nahuëʼ nupa gulaʼguíʼi gulaʼzacaʼ,
en nupa gulaʼyadzaj gulaʼyudxi,
encaʼ nupa gulaʼsëbi ladxiʼ, ateʼ bë́tiëʼ léguequi.
17 Bidxíʼinëʼ le rudxía luzë́ʼë döʼ.
Ben ga uluʼbíʼi caʼ queëʼ.
Bitiʼ raza ládxëʼë gaca dxiʼa que luzë́ʼë.
Ben ga bitiʼ gaca dxiʼa queëʼ.
18 Gulaca ca zxëʼ nácuëʼ didzaʼ xihuiʼ bëʼë,
ateʼ gulaʼyaza le nayáʼ nabanëʼ ca nisa,
en gulaʼyúʼu caʼ dxita queëʼ ca le za.
19 Ben ga ilaca queëʼ ca tu lariʼ rixóa cúdzëʼë,
en ca xipanëʼ rúguiʼë lëʼë.
20 Bubíʼi caní quégaca nupa tuʼzeguiʼ nedaʼ didzaʼ, Xan,
encaʼ quégaca nupa tuíʼi didzaʼ ziʼ que böʼ naca cazaʼ.
 
21 Liʼ, Xanaʼ Dios, ben quiaʼ le naca dxiʼa
para gaca bëʼ runuʼ ca rnna xtídzuʼu.
Tuʼ naca dxiʼa yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ, busölá nedaʼ.
22 Riguíʼi rizácaʼa, en riyadzaj riyúdxidaʼ,
en raca ziʼ ládxiʼdaʼahuaʼ.
23 Ridödi quiaʼ ca raca que tu zxul-la cateʼ ribía gubidza.
Nacaʼ ca tubaʼ bö́chiʼzu, richë́ʼ böʼ recja lëbaʼ.
24 Taʼcuidiʼ zxibaʼ tuʼ runaʼ gubasa.
Nadxitaʼ, en bítiʼrö röʼö za lu bëlaʼ rön quiaʼ.
25 Nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa tuʼtitaj nedaʼ.
Cateʼ taʼléʼe nedaʼ, tuʼtá ícjaguequi.
26 Gúcalen nedaʼ, Xanaʼ Dios.
Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ busölá nedaʼ.
27 Ben ga iléquibeʼe rácalen cazuʼ nedaʼ.
Nun cazuʼ Liʼ lë ni, Xan.
28 Tuʼdxía nedaʼ döʼ, pero Liʼ, ben ga gaca dxiʼa quiaʼ.
Cateʼ ilaʼyasëʼ, uluʼtuíʼinëʼ,
pero udzéjadaʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ.
29 Ben ga uluʼgáʼana cáʼasö nupa tuʼzeguiʼ nedaʼ didzaʼ,
en ben ga gaca yöl-laʼ rutuíʼi quéguequi ca tu lariʼ nabagaʼ léguequi.
 
30 Len ruáʼ cuinaʼ, zián luzuí guíaʼ-nëʼ Xanruʼ: “Xclenuʼ”,
en ladaj bönachi zián cuʼa Lëʼ yöl-laʼ ba,
31 tuʼ zuínëʼ cuita lëʼe ibëla nu riyadzaj riyudxi
para usölë́ʼ nu naʼ lu náʼagaca nupa tuʼsiúdxi böʼ naca caz nu naʼ.