110
Xanruʼ Dios gudxëʼ Xanaʼ: “Guröʼi cuita lëʼa ibëla
cateʼ gunraʼ ga uluʼzechu zxíbigaca loʼ
nupa bitiʼ taʼléʼe Liʼ dxiʼa.”
Ga zoëʼ yödzö Sión gusö́l-lëʼë Xanruʼ yöl-laʼ unná bëʼ quiuʼ,
gunnë́ʼ: “Gunná beʼe nupa bitiʼ taʼléʼe Liʼ dxiʼa.
Uluʼdödi cuínguequi lu noʼo bönachi quiuʼ
cateʼ siʼu yöl-laʼ unná bëʼ quiuʼ
tuʼ napuʼ yöl-laʼ lachi que le naca láʼayi.”
Ilaʼcuáʼ biʼi bönniʼ ga zuʼ ca ribö́ʼö buzén zíladoʼ.
Runëʼ tsutsu xtídzëʼë Xanruʼ, en bitiʼ utsë́ʼë le, rnnëʼ:
“Tsaz nacuʼ bixúz ca naʼ gúquiëʼ Melquisedec bixúz.”
Zoa cazëʼ Xanruʼ cuita lëʼu ibëla.
Ucul-lëʼ bönniʼ taʼnná bëʼë cateʼ idxín dza usiúdxëʼ luyú.
Uchiʼa usörö́ëʼ quégaca bönachi yúguʼtë yödzö izáʼa,
ateʼ ilí yödzölió len bëlaʼ rön quéguequi.
Uzötjëʼ nupa taʼnná bëʼ zián lu yödzö izáʼa.
Guíʼjëʼ nisa beaj raʼ nöza,
en niʼa que lë ni huöáca ládxëʼë.