111
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!
Idú ládxaʼa reaʼ-nëʼ Xanruʼ: “Xclenuʼ.”
Runaʼ caní tsazxö́n len bönniʼ tsahuiʼ zián ga naʼ nudúbigaca bönachi queëʼ.
Zxön nácagaca le nunëʼ Xanruʼ.
Yúguʼtë nupa taʼyaza ládxiʼgaca lë naʼ benëʼ tuʼsëda ca nácagaca.
Idútë dxiʼa nácagaca, en nayë́pisëtërögaca le nunëʼ Lëʼ,
ateʼ idiáʼticaʼsö le naca tsahuiʼ queëʼ.
Chinunëʼ ga tsöjneruʼ yuguʼ le benëʼ, le tun ga rubániruʼ.
Náquiëʼ Xanruʼ dxiʼi ladxiʼ, en ruíʼi ládxëʼë rëʼu.
Rugahuëʼ nupa tadxi Lëʼ.
Röjnéticaʼsëʼ didzaʼ dzaga núnlenëʼ bönachi queëʼ.
Buzéajniʼinëʼ bönachi queëʼ ca naca yöl-laʼ huáca quégaca le nunëʼ,
le benëʼ ga gulaʼdéliʼnëʼ xiyúgaca bönachi izáʼa.
Tsahuiʼ, en idútë li nácagaca le núngaca lu nëʼë.
Nácagaca tsutsu yúguʼtë xibá gunná bëʼë.
Rucuáʼticaʼsëʼ tsutsu xibá queëʼ,
en rusudxinëʼ léguequi lu le naca idútë li, en le naca tsahuiʼ.
Gusö́l-lëʼë Nu buáʼuö bönachi queëʼ.
Tsaz nuzóëʼ didzaʼ dzaga nunëʼ.
Láʼayi, en baʼa ladxiʼ naca Lëʼ.
 
10 Lu yöl-laʼ radxi queë́ruʼ Lëʼ risí loruʼ ridéliʼruʼ yöl-laʼ réajniʼi.
Yúguʼtë nupa tun ca taʼnná bëʼ xibá queëʼ nápagaca yöl-laʼ réajniʼi.
Ilaʼcuáʼticaʼsö nupa ilaʼgúʼu Lëʼ yöl-laʼ ba.