112
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!
¡Bicaʼ ba bönniʼ naʼ rádxinëʼ Xanruʼ,
bönniʼ naʼ raza ládxëʼë runëʼ ca gunná bëʼë Dios!
 
Tsë́pisëgaca zxíʼini xiʼsóëʼ bönniʼ naʼ yödzölió ni.
Gáquiëʼ bicaʼ ba bönniʼ naʼ runëʼ le naca dxiʼa.
Lu yuʼu lidxëʼ gataʼ yöl-laʼ tsahuiʼ,
ateʼ idíaʼticaʼsö le naca tsahuiʼ runëʼ.
Gulén beníʼ ga ridë́ʼ bönniʼ tsahuiʼ ga naʼ naca chul-la.
Ruzáʼ ládxëʼë que luzë́ʼë, en ruíʼi ládxëʼë lëʼ, en runëʼ le naca dxiʼa.
Gaca dxiʼa queëʼ bönniʼ ruzáʼ ládxëʼë que luzë́ʼë,
en runnëʼ que tu chíʼisö le riyadzaj que.
Urúajëʼ dxiʼa cateʼ nu uchiʼa usörö́ queëʼ.
Catu caz gaca nu utsáʼ bönniʼ naʼ,
ateʼ sóaticaʼsö nu tsöjné lëʼ.
Bitiʼ gádxinëʼ cateʼ nu usiyöni lëʼ le cabí raca dxiʼa.
Ridipa ládxëʼë tuʼ ruzxöni ládxëʼë Xanruʼ Dios.
Dios rutipëʼ ládxëʼë, ateʼ bitiʼ gádxinëʼ
cateʼ idxinrö dza iléʼenëʼ nuhuö́tjagaca nupa taʼdíl-lalen lëʼ.
Idú ládxëʼë runödzjëʼ quégaca bönachi yechiʼ.
Idíaʼticaʼsö le naca dxiʼa runëʼ.
Dios uchisëʼ lëʼ ga tsë́pisëʼ.
10 Ilaʼléʼe lë ni nupa tuáʼ döʼ, en ilaʼbö́ʼ baguíʼisö.
Ilagu zxe láyiʼgaca, en ilaʼniti cuínguequi.
Tsaz initi le taʼzë́ ládxiʼgaca nupa tuáʼ döʼ.