113
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, libíʼiliʼ huen dxin queëʼ Xanruʼ!
¡Guliʼcúʼu yöl-laʼ ba Lëʼ Xanruʼ!
¡Cúʼuruʼ yöl-laʼ ba Lëʼ Xanruʼ,
cateʼ risí lo naʼa, en yuguʼ iz siʼ zaca!
¡Ga naguelaʼ ga rilén gubidza ga ridxintë ga ribía,
cúʼuruʼ yöl-laʼ ba Lëʼ Xanruʼ!
¡Nayë́pisëtërëʼ Xanruʼ Dios ca yúguʼtë yödzö izáʼa!
¡Nazxö́ntërö yöl-laʼ zxön queëʼ ca naca lúzxiba!
 
¿Nuzxi caz zoa naca ca náquiëʼ Xanruʼ Dios?
Röʼë rinná bëʼë ga naʼ nayë́pisëtërëʼ.
Ruzötaj cuinëʼ para uyúëʼ
le dë lúzxiba, en le dë luyú ni.
Ruchisëʼ nupa nácagaca yechiʼ, rubéajëʼ léguequi lu bëchtö yu.
Ruchisëʼ nupa taʼyadzaj, rubéajëʼ léguequi lu dö bëbu.
Runëʼ ga taʼböʼlen nupa taʼnná bëʼ.
Taʼböʼlen nupa taʼnná beʼe bönachi queëʼ.
Runëʼ ga zóanu nigula huödx yuʼu lídxinu.
Rudzeja ládxiʼnu tuʼ runëʼ ga nacuáʼabiʼ zxíʼininu.
 
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!